1 Thessalonians 4

Nəmegəhən rəhatəmat təkəike mol Uhgɨn nɨkin tagien

Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, roiu ekəike məghat e natɨmnat mɨn neen. Eməhaləgətun rəkɨs etəmat nolən naka itəm nəkotol məmə Uhgɨn nɨkin otagien otəmat. Kən pahrien, nəkoatol mihin. Kən roiu etəhalətapəh otəmat kən mətəhalətapəh əskasɨk e Iərəmərə Iesu məmə nəkoatol əm nulan tatuwɨn matuwɨn məsɨn mɨn. Otol nəhlan məto-inu itəmat nəkotɨtun suatɨp itəm eməhaləgətun itəmat lan e nərəmərəən rəha Iərəmərə Iesu.

Nətəlɨgən rəha Uhgɨn məmə in təmələhəu kalɨn itəmat məmə rəhan mɨn məmə nəkoatol nat itəm tətuatɨp wɨr: sotətəu-pənən suatɨp rəha nɨpɨtan ne nəman itəm koatit anion ilat mɨn. a  Itəmat kitiəh kitiəh nəkotəkəike motərəmərə e nɨpətɨtəmat e nolən itəm təwɨr mətuatɨp kən katɨsiai-in. Sotolən nolən rəha nətəu-pənən nətəlɨgən əskasɨk o nit anionən pətan o iərman. Nolən əh rəha netəm kəsotəfakən kotəruru Uhgɨn. b  Kən e natɨmnat mɨn əh, sotolən tərat e piatəmat mɨn o nakləh-inən pətan rəha suah pɨsɨn. Iərəmərə otol nalpɨnən kəm netəm mɨn u itəm kotol nolən mɨn itəm tol nəhlan, kən enəhalən rəkɨs nat u kəm itəmat o nəhgaiirən etəmat. Tol nəhlan məto-inu Uhgɨn təməsaun-inən kitat məmə okotamkɨmɨk e nɨganəmtɨn, məto okotatɨg e nəmegəhən itəm kəmotələhəu kalɨn məmə rəhan. c  Tol nəhlan, etəm tatəuhlin məntaan e nəgətunən əh, sənəmə tatəuhlin məntaan kəm etəmim, məto tatəuhlin məntaan kəm Uhgɨn itəm təmos-ipa Narmɨn Rəhan kəm itəmat. d 

Nəkotɨtun rəkɨs nolən rəha nolkeikeən itəmat iəfak mɨn, kən inu sənəmə nat kit itəm ekəkəike məte e naoa, məto-inu Uhgɨn təməgətun rəkɨs itəmat o nolkeikeən itəmat mɨn. e  10 Kən pahrien, nakotolkeike piatat mɨn rafin ikɨn Masetonia. Məto, piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, ekəhalətapəh əskasɨk məmə nəkotol mihin tatuwɨn nulan məsɨn mɨn.

11 Itəmat nəkotəkəike motalkut o nətəu-pənən suatɨp rəha nəmegəhən itəm in təməlinu, kən motol atɨp rəhatəmat wək, kən nəkotol wək e nelmɨtəmat tahmen əm məmə eməhalən mihin kəm itəmat. f  12 Otol nəhlan məmə rəhatəmat nəmegəhən otiuw-pa nɨsiaiiən rəha netəm ihluə mɨn, kən itəmat nəsotagɨleən e suah kit.

Nuwamən rəha Iərəmərə

13 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Ekəhalolkeike məmə itəmat nəkotəkəike motɨtun netəm mɨn u itəm kəmotɨmɨs. Kən esəhalolkeikeən məmə itəmat nakotasək tahmen e netəmim itəm kəsotələhəu-pənən rəhalat nətəlɨgən e Uhgɨn. 14 Kitat kotahatətə məmə Iesu təmɨmɨs kən məmegəh mɨn, kən nɨkitat tɨtun məmə nian Iesu otuwa mɨn, kən Uhgɨn otol məmə, netəm mɨn u itəm kɨnotahatətə rəkɨs e Iesu nian kəmotɨmɨs, okotuwa mɨn ilat Iesu. g  15 Kən ekəhalən kəm itəmat nəghatən ətuatɨp rəha Iərəmərə məmə, kitat u itəm koatəmegəh əh motatɨg mətoarus nuwamən rəha Iərəmərə, pahrien kitat okol kəsotaupən-inən netəm mɨn u itəm kəmotaupən kəmotɨmɨs. 16 Məto Iərəmərə ətuatɨp əm oteiuaiu-pa e nego e neai, kən mən-iarəp əfəməh, kən etəm-iasol rəha nagelo mɨn otagət əfəməh, kən netəmim okotəto təwi rəha Uhgɨn, kən netəm mɨn u itəm kɨnotahatətə rəkɨs e Iesu nian kəmotɨmɨs, okotəmegəh motaupən motər. h  17 Kən uarisɨg lan, kitat netəm koatəmegəh əh motatɨg, okotər kitat min ilat e nɨmal napuə məmə okotəplan Iərəmərə e magoagəp. Kən tol nəhlan, okotatɨg kitat Iərəmərə namnun tɨkə. 18 Tol nəhlan, otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatəmat mɨn e nəghatən mɨn u.

Copyright information for `TNN