2 John 1

Nətuounən

Naoa u rəha elta tatuwɨn kəm pətan Uhgɨn təmɨtəpun ne nenətɨn mɨn. Nɨpahrienən məmə iakolkeike pɨk itəmat. Məto sənəmə io pɨsɨn əm iakolkeike itəmat, məto netəm mɨn un rafin itəm kotɨtun mɨn nɨpahrienən, kotolkeike itəmat.
Copyright information for `TNN