2 Thessalonians 3

Pol təmətapəh o nəfakən

Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Inu namnun nəghatən. Otəfak otɨməhal məmə nəghatən rəha Iərəmərə otuwɨn uəhai əm ikɨn mɨn rafin, kən netəmim okotɨsiai-in motətəu-pən, tahmen əm etəmat itəm nəmotɨsiai-in motətəu-pən. Kən otəfak otɨməhal məmə Uhgɨn otɨləs-irəkɨs itɨməhal o netəm rat, məto-inu sənəmə netəmim rafin kotahatətə e Iərəmərə. Məto Iərəmərə, nian rafin tatol rəhan nəghatən, kən in otol itəmat nakotəsanən, kən matehm wɨr itəmat o Setan məmə otəsərəkɨnən itəmat. Kən kitat kotɨtun wɨr e Iərəmərə məmə roiu itəmat nəkoatol nat naka itəm eməhalən, kən nəkoatol əm nulan moatuwɨn moatuwɨn. a  Pəs Uhgɨn otit nɨkitəmat e suatɨp rəha nolkeikeən rəha Uhgɨn ne nolən rəha Kristo o nətul əskasɨkən nian nəratən otuwa.

Əsolən nolən rəha nəlpahən

Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. E nərgɨ Iərəmərə Iesu Kristo, etəhalən əskasɨk kəm itəmat məmə nakotətul isəu o piatat mɨn itəm koatol nolən rəha nəlpahən, kən məsotatɨgən motətəu-pən nəgətunən itəm nəmotos otɨməhal. b  Itəmat atɨp nəkotɨtun məmə nəkotəkəike motətəu-pən nolən itəm eməhalol. Nian emətəhlatɨg kitat min itəmat, eməsəhaləlpahən, c  kən eməhalos-nəmtɨn nagwənən o netəmim, eməsəhalos əpnapɨnən. Məto eməhalol wək pɨk, lapɨn ne lenian, eməhalol wək e nelmɨtɨməhal məmə esəhalos-ipɨnəən wək əskasɨk otəmat o nehmən itɨməhal. d  Tətuatɨp otɨməhal məmə ekəhalətapəh otəmat məmə nakoatehm itɨməhal, məto itɨməhal eməsəhalolən nəhlan məto-inu itɨməhal ekəhalolkeike məmə ekəhaləgətun itəmat e nolən itəm tətuatɨp məmə nakotətəu-pən. e  10 Kən nian emətəhlatɨg əh kitat min itəmat, eməhalos-ipɨnə lou u məmə, “Okəmə etəmim tapəs wək, okol kəsos-ipənən nagwənən kəm in.”

11 Ekəhalən nəhlan məto-inu eməhaləto məmə netəmim neen un itəmat min ilat koatəlpah, ilat kəsotolən wək kit, ilat iəghat tɨpɨk mɨn, məto kəsotolən wək. f  12 E nərgɨ Iərəmərə Iesu Kristo, ekəhalən kən məhaluəh nɨki netəmim itəm kotol nəhlan məmə okotəkəike motapəs negəsən motatɨg mətɨg əm, kən motol wək o nətouən nagwənən nɨgɨlat. g  13 Kən itəmat piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, əsotəpouən o nolən nat itəm tətuatɨp. h 

14 Okəmə suah kit təsətəu-pənən rəhatɨməhal nəghatən e naoa u, kən nəkotəkəike motol məmə netəmim okotɨtun məmə in pah. Kən məsotuwɨnən iuəhkɨr ron məmə nəkotol in taulɨs o nolən rəhan. 15 Məto nəsotəplanən in məmə rəhatəmat kit tɨkɨmɨr, məto in piatəmat kit, kən təwɨr məmə nakotəhgaiir lan. i 

Namnun nəghatən

16 Kən pəs Iərəmərə rəha nəməlinuən, in pɨsɨn əm otos-ipɨnə nəməlinuən nian rafin e nolən mɨn rafin. Pəs Iərəmərə tətatɨg itəmat min itəmat rafin.

17 Io Pol, iatos pen matəte əm e nelmək nəghatən u rəha nənən təwɨr kəm itəmat. Kən e naoa mɨn rafin ekəte nəhlan məmə nəkotɨtun in naoa rəhak. Inu nolən rəha nəteən rəhak.

18 Pəs rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat rafin.

Copyright information for `TNN