2 Timothy 1

Pol təmən təwɨr kəm Timoti

Io Pol, u io aposol kit rəha Kristo Iesu, itəm Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs io məmə rəhan, kən mahl-ipa io məmə ekən-iarəp rəhan nəniəkɨsən rəha nəmegəhən lilɨn e Kristo Iesu. Iatən təwɨr kəm ik Timoti, nətɨk itəm iakolkeike pɨk ik. Pəs Uhgɨn Tata ne Kristo Iesu rəhatat Iərəmərə okuawte-in rəhalau nəwɨrən, ne nasəkitunən, ne nəməlinuən kəm ik. a 

Pol təmɨləs-ipər nətəlɨgən rəha Timoti

Nian rafin, lapɨn ne lenian, iatəfak ron ik, kən matən tagkiu kəm Uhgɨn ron ik. Kən iatol wək rəhan tahmen-pən əm e tɨpɨk mɨn, kən ekɨtun məmə nolən rat kit təsatɨgən lak. b  Nɨkik tatuəh nahui nəmtəm, kən iakolkeike pɨk məmə ekəplan mɨn ik pəs nɨkik otagien. Nɨkik tatuəh nahatətəən pahrien rəham itəm tahmen-pən əm e nahatətəən itəm təmaupən mətatɨg e rəham pipi Lois ne rəham mama Iunis, kən ekɨtun məmə roiu in tɨnətatɨg lam. c  Kən tol nəhlan, iatən mɨn kəm ik məmə onakelel nɨgəm rəha nəsanənən itəm Uhgɨn təmos-ipɨnə o nolən rəhan wək. Uhgɨn təmos-ipɨnə nəsanənən əh nian emələhəu-pən nelmək matəfak-pɨnə lam. d  Ol wək e nəsanənən əh, məto-inu Uhgɨn təsos-ipamən kəm kitat nɨkin rəha nəgɨnən, məto təmos-ipa nɨkin rəha nəsanənən, ne nɨkin rəha nolkeikeən, ne nɨkin itəm tatol nolən mɨn itəm in tɨtun məmə kotətuatɨp. e 

Kən inəh, əsaulɨs-inən o nən-iarəpən Iərəmərə, kən əsaulɨs-inən io itəm etatɨg e kalapus o nərgɨn. Məto e nəsanənən itəm Uhgɨn tatos-ipɨnə kəm ik, nəkəike mol məmə io ne, itəm iatəto nahməən o namnusən təwɨr. Uhgɨn təmosmegəh kitat kən maun-in kitat məmə kitat okotuwa rəhan mɨn netəmim itəm kotasim, kən təməsolən o nat kit itəm kitat kəmotol, məto in təmol e rəhan atɨp nətəlɨgən, ne nəwɨrən. Nian Uhgɨn təməsolən əh nətueintən ne, məto in təmələhəu rəkɨs nalpəkauən məmə in otawte-in rəhan nəwɨrən kəm kitat e Kristo Iesu, f  10 məto roiu, in təmol əp nəwɨrən əh kəm kitat e nuwamən rəha Iosmegəh rəhatat, Kristo Iesu. Kən Kristo təmərəkɨn nɨmɨsən ne rəhan nəsanənən, kən təmasiəgəpɨn nəmegəhən u namnun tɨkə, kən kitat koatehm e namnusən təwɨr. g  11 Kən Uhgɨn təmɨtəpun io məmə io iəghat, ne aposol, ne iəgətun o namnusən təwɨr əh. h  12 Tol nəhlan iatəto pɨk nahməən ron u ikɨn-u e kalapus. Məto esaulɨs-inən, məto-inu ekɨtun məmə pah u iatahatətə lan, kən mɨtun wɨr məmə in tɨtun nehm wɨrən nat naka itəm in təmələhəu-pa e nelmək o namnun nian.
1:12Suatɨp pɨsɨn o nəuhlinən ves 12b: “kən mɨtun wɨr məmə in tɨtun nehm wɨrən nat naka itəm io emələhəu-pən e nelmɨn o namnun nian.”


13 Ətəu-pən əm suatɨp rəha nəgətunən u tətuatɨp itəm emən kəm ik, kən ol nat u e nahatətəən ne nolkeikeən e Kristo Iesu. 14 E nasituən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm tətatɨg e nɨkitat, kən atehm wɨr nat wɨr itəm Uhgɨn təmələhəu-pən e nelməm. j 

15 Nəkɨtun məmə rəhak mɨn netəmim əpəh Esia, ilat Fukelas ne Hermokenes, ilat rafin kəmotagɨm rəkɨs motapəs io.

16 Pəs Iərəmərə otasəkitun Onesiforas ne rəhan mɨn, məto-inu nian tepət təmətasitu lak matɨləs-ipər rəhak nətəlɨgən. Kən təməsaulɨsən məmə emətatɨg e kalapus. 17 Nɨpahrienən, nian in təmuwa Rom, təmeam-in io, təmeam-in io mətoarus-pən məplan io. 18 !Pəs Iərəmərə otasəkitun in e namnun nian! Ik nəkɨtun wɨr natɨmnat wɨr mɨn itəm təmol kəm io əpəh Efesas.

Copyright information for `TNN