Acts 24

Pol təmətul aupən e Filiks e kot

Nian faif tɨnuwɨn rəkɨs, kən pris asol agɨn, nərgɨn u Ananaeas, təmuwɨn Sisaria ilat netəm-iasol mɨn neen rəha Isrel ne ienatɨg e lou,
24:1Ienatɨg e lou in suah kit itəm tɨtun wɨr lou matəghat e kot.
nərgɨn u Tetalas. Nian kəmotiet-pa, kən motuwɨn kətul e nɨganəmtɨ Filiks kən motən-iarəp nəghatən mɨn itəm nɨkilat təht məmə Pol təmol təsətuatɨpən.
Kən kəmotaun-in Pol məmə otuwa imə e nəghatən, kən Tetalas tatən-ipən nəghatən mɨn rəhalat kəm Filiks məmə, “Etəm-iasol. Ekotɨsiai-in pɨk ik məto-inu ik ilɨs pahrien. Kən nolən rəham o nəmɨkən itɨmat in tatətuatɨp wɨr. Imatɨmat ikɨn təməməlinu nuwəh rəkɨs mətoarus-pa u-roiu. Kən ik nəməg-ətuatɨp-in rəkɨs nolən u ikɨn-u məmə otol nəmegəhən ne natɨgən rəhatɨmat təwɨr. Kən nian rafin kitat koatəto təwɨr o natɨmnat mɨn əh, kən ekotənwiwi pɨk ik ron. Esotolkeikeən məmə ekaskəlɨm pɨk ik, məto ekətapəh ron ik məmə onakasəkitun itɨmat mətəlɨg-in wɨr-tu nəghatən əkuəkɨr u rəhatɨmat.

“Itɨmat emotəplan rəkɨs məmə suah əh in etəm tərat kit. In nəukətɨ nəratən tepət e ikɨn mɨn e nɨtən mɨn. In tatol itɨmat netəm Isrel ekoatərgəhəu pɨk, kən etəm-iasol rəha netəm koatuarisɨg-in suah ilouin etəm Nasaret. b  Kən in mətalkut məmə otol Nimə Rəha Uhgɨn tamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən ekotaskəlɨm.
24:6E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən Kris aupən, nəghatən pɨsɨn kit mɨn əh-ikɨn itəm tatɨlpɨn nəghatən u matən məmə, “Kən emotən məmə ekotətu-pən nəghatən kit lan e kot e nolən rəha Lou rəhatɨmat 7 Məto Lisias itəm tərəmərə e mopael mɨn, təmɨləs nəlugɨ nənən rəhatɨmat, kən ilat rəhan netəmim kəmoteuw rəkɨs mɨn suah u otɨmat 8 Kən mələhəu nənən kit məmə netəmim itəm koatəplan-pən nəratən kit e suah u, otəkəike muwa mən-ipɨnə kəm ik.”
,
d 
Kən okəmə nakətapəh ron, nəkɨtun nətoən nəghatən mɨn u tiet e nohlɨn itəm iatən-ipɨnə kəm ik.”

Kən netəm Isrel kəmotegəhan e nəghatən rəha loea əh moatən məmə, “Nəghatən mɨn rafin əh, in nɨpahrienən.”

Pol təmuhalpɨn nəghatən

10 Kən Filiks torin-pən rəhn-kapə kəm Pol məmə otəghat. Kən Pol təghat məmə, “Etəm-iasol Filiks. Io ekɨtun wɨr məmə ik nəmatakil e kot netəm u ikɨn-u imatɨmat ikɨn e nup tepət rəkɨs. Kən tol nəhlan nɨkik tagien məmə ekən-iarəp nəwtain nəghatən rəhak kəm ik. 11 Io emuwɨn Jerusalem mɨnos əm nian tuelef əm məmə ekuwɨn məfak. Kən ik nəkɨtun natətapəh-inən nat u məmə in nɨpahrienən o neiuəən. 12 Netəm u koatətu-pa nəghatən u lak, kəsotəplanən ne məmə ekuərgəhəu itɨmlau suah kit əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn. Kən məsotəplanən məmə iatol netəmim koatərgəhəu əpəh e nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha netəm Isrel, o ikɨn mɨn əpəh e taon. !Kəp! 13 Kən okol təsəgətun ətuatɨpən kəm ik məmə nəghatən itəm koatən lak u-roiu in nɨpahrienən, məto-inu in neiueiuəən.

14 “Məto ekɨtun nən-ipɨnən kəm ik məmə nɨpahrienən məmə nian iatətəu-pən Suatɨp Rəha Iesu itəm netəm Isrel kotəmə in nəfakən neiuəən, io iatəfak kəm Uhgɨn rəha tɨpɨtɨmat mɨn, kən io iatən nɨpahrienən e nəghatən mɨn itəm kəməte e Lou rəha Moses ne nəghatən rəha ien mɨn rəha Uhgɨn aupən. 15 Io iatələhəu-pən əm rəhak nətəlɨgən kəm Uhgɨn məmə in otol kəm netəm kəmotɨmɨs məmə okotəmegəh mɨn, netəm u kotətuatɨp ne netəm kəsotətuatɨpən. Inu nətəlɨgən kitiəh əm itəm nɨkilat tatəht. e  16 Məto-inu tol nəhlan, kən etalkut pɨk məmə ekol nat naka itəm io ekɨtun məmə tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn ne netəmim.

17 “Uarisɨg e nup neen itəm emiet u ikɨn-u Jerusalem, kən emɨtəlɨg-pa mɨn məmə ekos məni muwɨn kəm netəm imak ikɨn, kən mol sakrifais mɨn əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn. 18 Kən nian ematol əh nat əh, kən enətuatɨp rəkɨs e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kəmotəplan io əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn. Kən sənəmə itɨmat netəmim tepət, kən məsotərgəhəu mɨnən. f  19 Məto netəm Isrel neen itəm kəmotɨsɨ-pən Esia, kəmoatətul əh-ikɨn e nian əh. Kən okəmə koatos nəghatən kit tərat lak, təwɨr əm məmə ilat okotuwa kətul e nɨganəmtɨm kən-iarəp. 20 Məto okəmə kəpə, təwɨr məmə netəm Isrel mɨn u itəm koatətul ikɨn-u, okotən-ipɨnə ətuatɨp kəm ik nat naka itəm emol təsahmenən e nian emətul e nɨganəmtɨ kaonsel rəhalat. 21 Kəmotetəhau io o nəghatən kitiəh əm məmə nian emətul aupən-in elat, magət əfəməh elat məmə, ‘Itəmat nakotakil io u-roiu məto-inu io iatən nɨpahrienən məmə netəm kəmotɨmɨs okotəmegəh mɨn.’” g 

22 Suah əh Filiks in tɨtun wɨr Suatɨp Rəha Iesu. Kən təmahtosɨg-in nəghatən əh məmə, “Nian Lisias u etəm tərəmərə e mopael mɨn otiet-pa ikɨn-u, kən epanos-ipɨnə nəghatən e nəpələhən u-roiu.” h  23 Kən Filiks təmən-ipən kəm etəm tepət e mopael mɨn məmə okoatehm wɨr Pol kən təmegəhan-in rəhan mɨn məmə kotɨtun nosən natɨmnat itəm in tolkeike motuwa kəm in.

Pol təməghat kəm Filiks ne rəhan pətan

24 Kən uarisɨg e nian neen, Filiks təmit rəhan pətan Trusila muwa u noanol kit rəha Isrel. Kən Filiks tən-ipən kəm ilat məmə okotit Pol motuwa-tu tətul aupən in. Kən nian Pol təmuwa, kən matəghat kəm ilau matən-ipən nolən mɨn rəha nahatətəən e Kristo Iesu. 25 Kən Pol təmatən-iarəp rəhan nɨpəgnəmtɨn mɨn kəm ilau məmə otiuw rəhalau nətəlɨgən. Kən nian in təməghat e nolən rəha nəmegəhən itəm tətuatɨp, ne nolən itəm suah kit tatərəmərə e rəhan nətəlɨgən ne nolən mɨn, ne nian Uhgɨn otakil netəmim lan, kən Filiks təməgɨn təməgɨn kən mən məmə, “Tɨnahmen. Iet əh. Okəmə ekos nian kit mɨn, kən panaun-in mɨn ik.” 26 Kən nian tepət tatən-ipən məmə Pol otuwa matuəghat, məto-inu in tolkeike məmə otəto Pol, məto nat kit mɨn, nɨkin təht məmə okəmə naka Pol otos-ipən məni neen kəm in pəs in tahl-iarəp.

27 Kən nian tɨnos nup kəiu, Filiks təmeiuaiu e kapman, kən suah kit nərgɨn u Posias Festas təmos nəmeen. Məto Filiks təmapəs Pol tətatɨg əm e kalapus məmə otol nɨki netəm Isrel tətagien.

Copyright information for `TNN