Acts 3

Uhgɨn təmol nat pɨspɨs e etəm u nelkɨn tərat

Nian kit e tri kɨlok ehnaipən, nian rəha nəfakən, Pita ne Jon kəmualiwək mətian e Nimə Rəha Uhgɨn. Suah kit itəm təsaliwəkən e nian təmaiir mətoarus-pa nian əh, kəmɨləs ka kahtu e nafiluə e Nimə Rəha Uhgɨn u katən məmə Nafiluə Təwɨr. Nian rafin tateasiə-in məni o netəmim itəm koatuwɨn imə. Nian təməplan Pita ne Jon kɨnatian məmə okia imə, in təmətapəh olau məmə okios-ipən məni kit kəm in. Kən Pita ne Jon nɨganəmtɨlau təmətul lan. Kən Pita təmə, “Ətag-pa mehm itɨmlau.” a  Kən təmətag-pən məplan ilau nɨkin tatəht məmə otos məni kit olau.

Kən Pita təmən-ipən kəm in məmə, “Rəhak məni tɨkə agɨn. Məto nat naka itəm io iatos, ekos-ipɨnə kəm ik. !E nərgɨ Iesu Kristo etəm Nasaret, iatən-ipɨnə kəm ik, ətul maliwək!” b  Kən in təmasitu lan, mɨləs nelmɨn matɨp miuw-pər məmə otətul. Kən roiu agɨn nelkɨn mil kəmuəg-ətuatɨp. Kən təmətɨp mər mətul mɨnataliwək, matətəu-pən ilau mətəhaluwɨn e Nimə Rəha Uhgɨn, kən mɨnataliwək matətɨpər-ətɨpər matənwiwi Uhgɨn. Kən netəmim rafin kəmotəplan in tətaliwək matənwiwi Uhgɨn. 10 Nian ilat kɨnotɨtun məmə suah ilouin inəh itəm tateasiə o məni nian rafin e nafiluə rəha Nimə Rəha Uhgɨn, kəmotaut pɨk, narmɨlat təmiwɨg e suah əh.

Pita təməghat kəm netəmim əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn

11 Nian təmatəkul-pən e Pita ne Jon, netəmim narmɨlat təmiwɨg ron, kotaiu motuwa məmə okotəplan iləhal e ikɨn kit e Nimə Rəha Uhgɨn u katən məmə Fəranta rəha Kig Solomon.
3:11Fəranta rəha Kig Solomon - ikɨn kit imə e Nimə Rəha Uhgɨn. Ikɨn əh inəh, nian rafin netəm-iasol rəha noanol mɨn rəha Isrel koatəghat-in Lou rəha Uhgɨn.
12 Nian Pita təməplan ilat, kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “Noanol mɨn rəha Isrel. ?Tahro narmɨtəmat tatiwɨg pɨk o nat pɨspɨs u? ?Noatarəplan itɨməhal nɨkitəmat təht məmə itɨmlau etəm iasim mil kəiu emioal-wɨr suah u e nəsanənən əm rəhatɨmlau? !Kəp! 13 O nat pɨspɨs u itəm nəmotəplan, Uhgɨn rəha Epraham, ne Aisak, ne Jekop, ne tɨpɨtat mɨn rafin, in təmɨləs-ipər nərgɨ rəhan iolwək lan, Iesu. Inu etəm kitiəh əm Iesu itəm nəmotɨləs motuwɨn o netəm-iasol mɨn rəha kapman məmə ilat okotohamnu, kən Pailat təmən rəkɨs məmə okɨsohamnuən okəhlman əm, məto itəmat nəmotən-ipən kəm Pailat məmə nəsotolkeikeən in. d  14 Itəmat nəmotapəs Iesu itəm in iol ətuatɨp ne etəm təwɨr e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən nəmotətapəh o Pailat məmə otəhlman suah əh iohamnu itəm. 15 Kən e nolən əh, itəmat nəmotohamnu Iesu, itəm nəmegəhən rafin tatɨsɨ-pən ron. Məto Uhgɨn təmol təmegəh mɨn e nɨmɨsən. Kən itɨmat emotəplan e nɨganəmtɨtɨmat məmə in nɨpahrienən. 16 Suah u itəm itəmat nəkotɨtun moatəplan, in təməsanən əm məto-inu itɨmat iotahatətə e Iesu ne nəsanənən rəhan. In nəsanənən rəha Iesu ne nahatətəən itəm təmos-ipa kəm itɨmat təmol-wɨr suah u, kən itəmat rafin nakoatəplan.

17 “Piak mɨn. Io ekɨtun məmə nat un nəmotol e Iesu itəmat rəhatəmat netəm-iasol mɨn, itəmat rafin nəmotol məto-inu nəsotɨtun wɨrən məmə Iesu in pah. e  18 Məto suatɨp u inu rəha Uhgɨn o nuhapɨkən rəhan nəghatən itəm təmən aupən. E nəghatən rəha rəhan mɨn ien mɨn, in təmən rəkɨs məmə rəhan Kristo itəm təmən rəkɨs aupən məmə otahl-ipa, in otəkəike məto nahməən e nɨpətɨn.

19 “Itəla, roiu əh, onəkotəkəike motəuhlin itəmat e rəhatəmat nolən rat mɨn kən motɨtəlɨg-pən o Uhgɨn məmə in otafəl rəhatəmat nolən rat mɨn, kən məmə Iərəmərə Uhgɨn otos-ipɨnə namegən ne nəsanənən wi e nəmegəhən rəhatəmat, f  20 kən məmə in otahl-ipa Kristo tɨtəlɨg-pa mɨn, etəm itəm Uhgɨn təmən rəkɨs aupən. Iatəghat-in Kristo u Iesu. 21 Məto Iesu otətatɨg pitən e Nego e Neai mətoarus Uhgɨn otol-wɨr mɨn natɨmnat rafin tahmen-pən e itəm Uhgɨn təmən-iəkɨs kəm itəmat, itəm rəhan ien mɨn aupən agɨn kəmotən-iarəp.

22 “Kən Moses təmən-iarəp məmə, ‘Iərəmərə Uhgɨn otɨləs-ipər ien kit mɨn etəmat tahmen lak. Onəkotəkəike motətəlɨg-in natɨmnat rafin itəm otən kəm itəmat motol nəwian. 23 Netəm mɨn u itəm okotəht nəwia ien əh, Uhgɨn otɨləs-irəkɨs ilat o rəhan mɨn netəmim kən ilat okotɨmɨs.’ g  24 Inu nɨpahrienən. Ien mɨn rafin kəmotən əm nəghatən kitiəh, təmətuoun e ien u Samuel, muwa mətoarus-pa u-roiu.

25 “Nəniəkɨsən mɨn u itəm Uhgɨn təmən-ipən kəm rəhan ien mɨn aupən, in rəhatəmat. Kən nəniəkɨsən rəha nasituən itəm Uhgɨn təmən kəm tɨpɨtəmat mɨn aupən, in rəhatəmat mɨn, məto-inu Uhgɨn təmən-ipən kəm Epraham məmə, ‘Ekol təwɨr kəm netəmim rafin e nətueintən, kən nat kit itəm mipɨm Iosmegəh otol, otos-ipən nəwɨrən əh kəm netəmim rafin.’ h  26 Nian Uhgɨn təmɨləs-ipər rəhan iolwək u Iesu Iosmegəh, təmaupən mahl-ipɨnə kəm itəmat məmə in otəuhlin itəmat e rəhatəmat nolən rat mɨn, kən e nolən əh, in otol təwɨr kəm itəmat.” i 

Copyright information for `TNN