Acts 4

Nian Pita ne Jon kəmatuəghat əh kəm netəmim, kən pris mɨn, ne etəm tərəmərə e mopael mɨn itəm koatehm Nimə Rəha Uhgɨn, ne Satusi mɨn,
4:1Əplan nəghatən mɨn əh e tiksonari: pris mɨn, ne mopael itəm koatehm Nimə Rəha Uhgɨn, ne Satusi.
kəmotiet-arəpa.
Nɨkilat təmahmə pɨk məto-inu ilau katuəgətun netəmim məmə Iesu təmɨmɨs kən məmegəh mɨn. Kən inu tatəgətun məmə netəm u kəmotɨmɨs, Uhgɨn otosmegəh mɨn ilat. Kən kəmotaskəlɨm ilau, kɨləs-ipən ilau e kalapus məto-inu tɨnapinəp rəkɨs, kən okuəməhl əm mətoarus olauwɨg.
4:3Okuəməhl mətoarus olawɨg məto-inu lou təmən məmə suah kit təsolən pas e kot lapɨn.
Məto netəmim tepət itəm kəmotəto nəghatən itəm kəmuən kəmotən nɨpahrienən lan. Kən netəmim rafin itəm kəmotən nɨpahrienən e Iesu, ilat iuəhkɨr tahmen e faif-taosan. c 

Pita ne Jon kəmuətul e nɨganəmtɨ kaonsel

Kəmən lawɨgin, pris asol, ne netəm-iasol rəha noanol mɨn rəha Isrel, ne iəgətun mɨn rəha Lou rəha Moses,
4:5Lou rəha Moses - lou mɨn itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm Moses əpəh nɨtot Saenae.
kəmotargəfɨmɨn ilat mɨn əpəh Jerusalem.
Kəmotəpələh ilat Anas u pris asol agɨn, ne Kaeafas, ne Jon, ne Aleksanta, ne netəmim neen e noanol rəha suah u pris asol agɨn, kəmotəpələh e kaonsel. Kəmotən Pita ne Jon kian muətul aupən elat, kən kotətapəh olau məmə, “?Nəmios hiə nəsanənən u mioal nat u, o nəmioal e nərgɨ pah?”

Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmərioah e nɨki Pita, kən Pita təmən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat u itəm noatərəmərə e noanol mɨn rəha Isrel, ne netəm-iasol mɨn. Itəmat noategəs-in-pa otɨmlau məmə suah u itəm nelkɨn təmərat təmos hiə nəwɨrən, o emuahrol nulan mioal-wɨr nelkɨn. 10 Itəmat rafin ikɨn-u ne noanol mɨn rafin rəha Isrel, onəkotəkəike motɨtun məmə suah u itəm nelkɨn tɨnəwɨr rəkɨs tatətul aupən-in itəmat e nəsanənən əm e nərgɨ Iesu Kristo, etəm Nasaret. Suah əh inəh, itəmat nəmotətu-pər e nɨg kəməluau, in təmɨmɨs. Məto Uhgɨn təmol təmegəh mɨn. e  11 Suah əh inəh, itəm Naoa Rəha Uhgɨn təmən lan məmə, ‘Kəpiel u itəm itəmat netəm rəha niləkɨnən nimə, nakotəmə tərat motərakin, məto roiu in tɨnuwa kəpiel keike itəm nimə tatətul-pər lan.’ f  12 Nərɨg kit tɨkə e nətueintən itəm Uhgɨn təmos-ipa məmə tɨtun nosmegəhən netəmim, məto Iesu pɨsɨn əm tɨtun nosmegəhən netəmim.” g 

13 Netəm-iasol rəha kaonsel kəmotaut pɨk nian kəmotəplan məmə kəsuəginən ilat, nat əpnapɨn kəsioalən skul, ilau etəmim əm. Kəmotɨtun ətuatɨp məmə suah mil əh ilat pahrien Iesu kəmotaliwək moatan. 14 Kən kɨnotəruru nuhalpɨnən nəghatən rəhalau məto-inu suah u nelkɨn tɨnəwɨr rəkɨs tatətul iləhal min ilau.

15 Kən kəmotən-ipən kəm iləhal məmə okəhaliet məhaluwɨn ihluə pəs ilat əm kotəghat pitən. 16 Kən kəmoatətapəh-ətapəh olat mɨn məmə, “?Okotahro suah mil əh? Netəmim rafin u Jerusalem kɨnotɨtun rəkɨs məmə nat pɨspɨs u kəmol e suah u, in iahgin pɨk, okol kəsotən-iamninən. 17 Məto pəs kotən-iəhau əskasɨk ilau məmə okəsuən-iarəp mɨnən nərgɨ Iesu kəm netəmim, kən nəghatən e nat pɨspɨs əh otəsiet mɨnən netəmim kotəto.”

kaonsel təmegəhan-in ilau məmə okiaiet

18 Kən kəmotaun-in iləhal kəhaluwa mɨn imə, kən kəmotən-ipən kəm Pita ne Jon məmə okəsuən-iarəp mɨnən nərgɨ Iesu, kən məsuəgətun mɨnən netəmim lan. h 

19 Məto ilau kəmuən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat əm otakil məmə tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn məmə ekioal nəwiatəmat o nəwia Uhgɨn. i  20 Məto itɨmlau okol esuakɨmən nohlɨtɨmlau. Oekuəike muən-iarəp natɨmnat itəm emuəplan e nɨganəmtɨtɨmlau kən muəto e matəlgɨtɨmlau.”

21 Kən kaonsel təmən-ipən mɨn kəm Pita ne Jon məmə ilat okotol nalpɨnən kit kəm ilau okəmə ilau okatuəkəike matuən-iarəp Iesu kəm netəmim, kən motahl-iarəp ilau. Kəmotahl-iarəp ilau məto-inu kɨnotəruru məmə okotahruəh ilau. Kəmotɨtun məmə netəmim nɨkilat otahmə okəmə ilat okotol nalpɨnən kəm ilau, məto-inu netəmim rafin koatənwiwi Uhgɨn o nat pɨspɨs itəm Uhgɨn təmol e etəm nelkɨn təməfaiu 22 nian təmaiir mətoarus-pa əh-roiu. Rəhan nup taprəkɨs-in foti.

Nəfakən rəha netəm kəmoatahatətə e Iesu

23 Nian netəm-iasol rəha kaonsel kəmotegəhan-in ilau məmə ilau okatian, kəmiaiet uəhai əm mian əpəh netəm koatahatətə e Iesu koatatɨg ikɨn, kən muən-iarəp rafin nəghatən itəm pris asol mɨn ne netəm-iasol rəha kaonsel kəmotən-ipən kəm ilau. 24 Nian kəmotəto nəghatən əh, ilat rafin kəmotuwa kitiəh motəfak-pən kəm Uhgɨn motən məmə, “Iərəmərə Uhgɨn, ik nəmol neai, ne nɨməptən, ne nɨtəhəi, ne natɨmnat rafin elat. j  25 Ik nəməghat e nəsanənən e Narmɨn rəham kəm tɨpɨtɨmat u aupən Kig Tefɨt, u in rəham iolwək, kən in təmən-iarəp rəham nəghatən məmə,

‘?Tahro netəm e nəptən pɨsɨn pɨsɨn mɨn nɨkilat tɨtahmə pɨk nəhlan?
Tahro ilat koatəte noa məmə okotol nəratən mɨn əh, u itəm okol koatol pap, təsuwɨnən miet, otɨkə-pən əm olat.
26 Netəm koatərəmərə e nɨtən mɨn, koatol əpen-əpenə okotəmou,
kən netəm-iasol mɨn rəha nətueintən koatuwa kitiəh ilat min ilat,
məmə okotəmou ilat Iərəmərə Uhgɨn ne Iosmegəh itəm in təmən’ k 
27 Iərəmərə Uhgɨn, in nɨpahrienən nəghatən itəm Kig Tefɨt təmən tɨnuwa mɨnet-arəp, məto-inu Kig Herot Antipas, ne Pontias Pailat, ne noanol mɨn rəha Isrel, ne Iaihluə mɨn, ilat rafin kəmotuwa kitiəh ikɨn-u latuənu Jerusalem, moatol noa eko-eko məmə okotohamnu Iesu, itəm in rəham iol ətuatɨp itəm nəmɨtəpun. l  28 Kəmoatəte noa rəhalat tatətəu-pən əsas əm rəham nəghatən itəm ik nɨnəmən rəkɨs e nəsanənən ne nenatɨgən rəham aupən. m  29 Tol nəhlan, Iərəmərə, nɨkim tatəht nəghatən itəm ilat kəmoatən məmə okotoh itɨmat, ol itɨmat rəham iolwək mɨn məmə esotəgɨnən məmə ekotən-iarəp rəham nəghatən. n  30 Əgəfəməhin-pa nelməm məmə otol-wɨr netəm koatɨmɨs, kən mol nat pɨspɨs mɨn ne nəmtətin pɨsɨn pɨsɨn mɨn e nərgɨ Iesu, rəham iol ətuatɨp.”

31 Nian kəmotəfak rəkɨs, kən nat kit təməloal e nimə, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuwa mərioah mətatɨg elat, kən kɨnoatən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn məsotəgɨnən.

Netəm kəmoatən nɨpahrienən e Iesu koatoor nautə rəhalat kəm ilat mɨn

32 Netəm koatən nɨpahrienən e Iesu rəhalat nətəlɨgən təmuwa kitiəh. Kit təməsaumɨsən məhluaig-in rəhan nautə məto kəmoatoor nautə rəhalat kəm ilat mɨn. o  33 Kən aposol mɨn kəmotos nəsanənən e Narmɨn Rəha Uhgɨn kən moatən-iarəp məmə Iərəmərə Iesu təmegəh mɨn e nɨmɨsən. Kən e nəwɨrən rəha Uhgɨn, in tətasitu elat rafin itəm koatəfak. 34 Kən ilat kit, rəhan kit nat kit təməsɨkəən, məto-inu netəmim neen kəmotosalɨm-in rəhalat nəptən o nimə, kən motos-ipən məni lan kəm aposol mɨn, 35 kən ilat kəmoatoor kəm itəm mɨn u rəhalat nat kit tɨkə.

36 Tol nəhlan, suah kit əh-ikɨn nərgɨn u Josep, noanol kit rəha Lifae, etəm Saepras, aposol mɨn kəmotos-ipən nərɨg wi kit kəm in, nərgɨn u Panapas, u nɨpətɨn təmə, “etəm tətasitu matɨləs-ipər nətəlɨgən.” 37 In təmosalɨm-in rəhan kit nəptən, kən məmɨk məni lan muwa məmki-pən kəm aposol mɨn məmə ilat okotoor kəm ilat mɨn.

Copyright information for `TNN