Acts 6

Kəmos-ipər netəm sepɨn

Nian neen tɨnuwa mɨnuwɨn rəkɨs, kən netəm rəha Iesu tɨnatər mɨnatepət. Neen rəhalat kəmotɨsɨ-pən ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn, kən koatən əm nəghatən Kris. Kən tepət, ilat netəm Isrel əm. Məto iəfak mɨn itəm koatən əm nəghatən Kris kɨnoatən nɨkalɨ iəfak mɨn u netəm Isrel, moatən məmə nian koatoor məni ne nagwənən kəm nəutahlɨmɨs mɨn, məto kəsotehm wɨrən nəutahlɨmɨs mɨn rəha itəm mɨn u koatən nəghatən Kris. a 

Kən tuwelef aposol mɨn kəmotaun-in netəm rəha Iesu məmə okotuwa-tu. Kən kəmotən-ipən kəm ilat məmə, “Piak mɨn. Təsəwɨrən məmə itɨmat ekotapəs nən-iarəpən ne nəgətunən nəghatən rəha Uhgɨn məmə itɨmat ekotɨmnə katoor məni ne nagwənən kəm nəutahlɨmɨs mɨn. Məto roiu, otətgi-arəp-tu etəmat mɨn, netəmim sepɨn u itəm noatɨsiai-in ilat, kən kotenatɨg, ne Narmɨn Rəha Uhgɨn tərioah e nəmegəhən rəhalat. Kən itɨmat ekotos-ipən nat u kəm ilat məmə ilat okoatol. Mapəs itɨmat e nəfakən kəm Uhgɨn ne nən-iarəpən ne nəgətunən nəghatən rəha Uhgɨn.”

Kən ilat rafin nɨkilat təmagiən, kən motegəhan e nəghatən əh. Kən kəmotətɨg-iarəp Stipen u rəhan nahatətəən təskasɨk e Uhgɨn ne Narmɨn Rəha Uhgɨn tərioah mətatɨg lan, kəmotətɨg-iarəp mɨn Filip, ne Prokoras, ne Nikano, ne Timon, ne Pamenas, ne Nikolas etəm Antiok u aupən təmapəs nəfakən rəha netəm iman ikɨn mɨnuwa matətəu-pən nəfakən rəha netəm Isrel. Kəmotit ilat motuwɨn kəm aposol mɨn, kən aposol mɨn kəmotələhəu-pən nelmɨlat elat motəfak elat.

Kən netəm rəha Iesu koatən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn kəm netəmim, kən netəm rəha Iesu u Jerusalem tɨnatepət-natepət. E netəm əh, pris mɨn tepət kəmotahatətə e Iesu. b 

Kəmaskəlɨm Stipən

Kən Stipen u etəm tərioah e nəwɨrən ne nəsanənən rəha Uhgɨn, təmol nəmtətin tepət ne nat pɨspɨs mɨn e nɨganəmtɨ netəmim. Məto netəmim neen e nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha Netəm Kəmɨkɨs Ilat,
6:9“nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha Netəm Kəmɨkɨs Ilat” Netəm mɨn əh, aupən ilat slef rəha suah kit, məto roiu kəmɨkɨs ilat.
kəmotəghat ilat Stipen. Netəm mɨn u noanol mɨn rəha Isrel u kəmotɨsɨ-pən Saerin ne Aleksantria. Kən netəmim neen mɨn u noanol mɨn rəha Isrel u kəmotɨsɨ-pən Silisia ne Esia, ilat kəmotuwa kitiəh, kən mɨnoatərgəhəu ilat Stipen. Kotəmə nəghatən rəha Stipen təsətuatɨpən, meto rəhalat tətuatɨp.

10 Məto Narmɨn Rəha Uhgɨn təmol Stipen tenatɨg-pɨk, kən nian in otəghat, rəhan nəghatən tatoh-iəhau rəhalat. d  11 Kən ilat kəmotətou anion netəmim neen məmə okotasitu elat motən-iarəp məmə, “Itɨmat emotəto məmə Stipen təmən rat Moses ne Uhgɨn.” 12 Kən rəhalat nəghatən təmol nɨki netəmim, ne netəm-iasol rəha Isrel ne iəgətun mɨn rəha Lou, kəmotetəhau Stipen. Kən kəmotuwɨn kaskəlɨm motɨləs motuwɨn məmə otətul e nɨganəmtɨ kaonsel. 13 Kən kəmotəmɨk netəmim neen motuwa məmə okoteiuə e Stipen. Kən netəm mɨn un kotən məmə, “Nian rafin tatən nəghatən rat e Nimə Rəha Uhgɨn, kən matən rat Lou rəha Moses. 14 Itɨmat emotəto in təmən məmə Iesu u etəm Nasaret, in otɨləs-iəhau Nimə Rəha Uhgɨn, kən məuhlin nolən mɨn itəm Moses təmos-ipa kəm kitat aupən ikɨn.” 15 Kən netəmim rafin itəm kəmoatəpələh e kaonsel kəmotətag-pən ətuatɨp o Stipen, kən kəmotəplan məmə nɨganəmtɨn tɨnəhag-əhag tahmen e rəha nagelo.

Copyright information for `TNN