Colossians 1

Pol təmətuoun rəhan nəghatən

Io Pol, u io aposol kit rəha Kristo Iesu, itəm Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs io məmə rəhan. Itɨmlau piətat Timoti etuatɨg, kən nɨkitɨmlau tətagien məmə iatuəghat kəm itəmat e naoa u, itəm iatuəte matuahl-ipɨnə kəm itəmat netəmim rəha Uhgɨn əpəh Kolosi, inu piak mɨn ne wɨnɨk mɨn e Kristo itəm nakotahatətə əskasɨk lan. Itɨmlau iatuəfak məmə nəwɨrən ne nəməlinuən rəha Uhgɨn Tata rəhatat in otəkəike mətatɨg otəmat.

Pol təmənwiwi Uhgɨn o netəm Kolosi

Nian ekoatəfak otəmat kəm Uhgɨn u tata rəha Iərəmərə Iesu Kristo, kən nian rafin ekoatən tagkiu kəm in o rəhan wək e nəmegəhən rəhatəmat, məto-inu emotəto məmə rəhatəmat nahatətəən təskasɨk ron ne nolkeikeən rəhatəmat tatuwɨn o netəmim itəm koatəfak. a  Nahatətəən ne nolkeikeən rəhatəmat tol min-nulan məto-inu nəkotɨtun wɨr e nɨkitəmat məmə Uhgɨn otos-ipɨnə kəm itəmat nat naka itəm in təmol əpen-əpenə lan əpəh ilɨs e nego e neai. Nəmotəto rəkɨs natɨmnat mɨn əh e nəghatən pahrien, inu namnusən təwɨr rəha Iesu Kristo. Ikɨn mɨn e nətueintən u, namnusən təwɨr tatoe-in noan matəwiə matol wi nəmegəhən rəha netəmim. Tol əm mə inu nian itəmat nəmotəto motɨtun nɨpahrienən əh e nəwɨrən rəha Uhgɨn, kən tatəwiə mɨn matoe e rəhatəmat nəmegəhən. b  Inu suah u Epafras, tɨnən rəkɨs nəghatən u kəm itəmat. In etəmim wɨr kit itəm tatos rəhatɨmlau nəghatən. In etəmim kit tatətul əskasɨk o nolən wək rəha Kristo kən mətasitu etəmat. In təmən kəm itɨmlau nolkeikeən rəhatəmat itəm tatuwɨn o netəmim itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn təmos-ipɨnə kəm itəmat. c 

Tol min-nulan, e nian itɨmat emoatəto namnusən əh, kən ekoatəfak e nian rafin otəmat. Ekoatətapəh-in o Uhgɨn məmə in otətəlmɨn itəmat e rəhan nətəlɨgən ne nenatɨgən pəs nəkotɨtun wɨr nəwian. d  10 Ekoatəfak nulan məmə naliwəkən rəhatəmat otos-ipən nɨsiaiiən kəm Uhgɨn pəs tol nɨkin tətagien ron. Məto-inu nəmegəhən rəhatəmat tatoe-in noan itəm təwɨr o wək rafin rəha Uhgɨn itəm noatol. Pəs Uhgɨn otasitu etəmat məmə nəkotɨtun wɨr in. 11 Ekoatəfak məmə nəsanənən asol rəha Uhgɨn otol itəmat nakotəsanən e nian nəratən tatuwa. Pəs nəkoatətul əskasɨk kən nətəlɨgən rəhatəmat təfəməh, kən nagienən tətatɨg etəmat, e  12 kən nakoatən kəm Tata Uhgɨn məmə nɨkitəmat tətagien o natɨmat itəm təmol. In təmol itəmat nəkotətuatɨp, məmə nəkotɨtun nosən nautə rəha Uhgɨn itəm otəpanuwa. Onəkotos rəhatəmat nautə tahmen e netəmim rafin itəm koatəfak motaliwək e nəhag-əhagən rəha Uhgɨn. f  13 Kən Uhgɨn təmol nəhlan nian in təmɨləs-irəkɨs kitat e nərəmərəən rəha napinəpən, mɨnol kitat kɨnotuwa e nərəmərəən rəha Nətɨn itəm in tolkeike pɨk. g  14 Kən nətɨn təmɨkɨs kitat e nalpɨnən rəha təfagə, inəh təmafəl kitat e təfagə rat mɨn rəhatat. h 

Kristo in ilɨs taprəkɨs-in natɨmnat rafin

15 Nətɨ Uhgɨn tahmen-pən əm e rəhan tata itəm kol netəmim kəsotehmən.
Aupən aupən agɨn, nian nɨməptən ne neai ne natɨmnat rafin kəmoatɨkə əh, məto Nətɨn, in tɨnɨmaupən matɨg rəkɨs, kən tol-pən in, in ilɨs tatərəmərə o natɨmnat rafin mɨn u. i 
16 In ilɨs məto-inu in təmol natɨmnat rafin e nətueintən u, ne neai, natɨmnat itəm katehm ilat o kəsehmən ilat, inəh nagelo mɨn, ne iərmɨs mɨn, ne narmɨn rat mɨn, ne iərəmərə mɨn rafin. Kən in təmol natɨmnat mɨn rafin u məmə rəhan.
17 Kən in tɨnɨmaupən matɨg rəkɨs e natɨmnat rafin. Kən natɨmnat mɨn rafin koatatɨg məto-inu nəsanənən rəhan tətaskəlɨm ilat. j 
18 Kən in əm tatətul aupən o niməfak, kən niməfak in tatol wək tahmen-pən e nɨpətɨn, kən in rəhn-kapə.
Kən in nəukətɨ niməfak, inəh in etəmim itəm in təmaupən məmegəh lilɨn e nɨmɨsən.
Tol nəhlan, in ilɨs e natɨmnat rafin. k 
19 Məto-inu e nəwia Uhgɨn, nəmegəhən ne nəsanənən rafin rəhan tətatɨg əm e Kristo, kən Kristo in ilɨs e natɨmnat rafin. l 
20 Kən e Kristo, Uhgɨn təmələhəu nəməlinuən nian nɨta Kristo təmaiu e nɨg kəməluau, kən netəmim, ne nat megəh mɨn, ne nagelo mɨn, ne iərmɨs mɨn, ne natɨmnat rafin kəmotuwa kuəfɨmɨn ilat mɨn e nərəmərəən rəha Uhgɨn.
E Kristo əm Uhgɨn təmol natɨmnat mɨn əh. m 
21 Aupən ikɨn, itəmat nəmoatətul isəu o Uhgɨn, kən itəmat tɨkɨmɨr mɨn rəhan e nətəlɨgən rəhatəmat, kən nəmoatol təfagə rat. n  22 Məto roiu əh, Uhgɨn təmol məmə itəmat nəmotuwa kol kitiəh itəmat min e nɨmɨsən rəha Kristo itəm nɨpətɨn təməkul e nɨg kəməluau. Uhgɨn təmol mihin əh lan məmə otos itəmat nakotuwa iuəhkɨr ron, kən motətuatɨp e nɨganəmtɨn, kən rəhatəmat nolən rat tɨkə, kən okol suah kit təsən ratən itəmat. o  23 Natɨmnat mɨn u tol nəhlan okəmə itəmat nəkoatətul əskasɨk e rəhatəmat nahatətəən e Iesu. Nəmoatəto namnusən təwɨr itəm tatəgətun natɨmnat itəm Uhgɨn otol kəm itəmat əpəh e nego e neai, kən rəhatəmat nətəlɨgən otəkəike matətul əskasɨk e natɨmnat mɨn əh. Namnusən təwɨr u, itəm nəmotəto rəkɨs, kəmamnus-iarəp ikɨn mɨn e nətueintən, kən io Pol, Uhgɨn təmaun-in io məmə iatən-iarəp namnusən təwɨr əh.

24 Nɨkik tagien məmə ekatəto nahməən e nɨpətɨk o rəhatəmat nahatətəən. Kristo təməto nahməən e nɨpətɨn məmə niməfak otaiir. Kən e suatɨp kitiəh əm, io mɨn iatəto nahməən e nɨpətɨk o nɨpətɨ Kristo, inu in niməfak, məmə otəwiə məskasɨk. Kən tol min-nəhlan, wək itəm Iesu təmətuoun, iakolkeike məmə iakasitu e wək rəha Iesu o niməfak, kən matəto nahməən ron.

25 Uhgɨn əm təmɨləs-ipər io məmə ekol wək e niməfak rəhan. Roiu əh, ekɨtun nasituən etəmat o wək itəm Uhgɨn təmələhəu-pən e nelmək. Rəhak wək məmə iatən-iarəp nəghatən mɨn rafin rəha Uhgɨn pəs nəkotɨtun wɨr, 26 nəghatən əh in nalpəkau anionən rəha Uhgɨn itəm təmatəhluaig o netəmim rafin aupən ikɨn, məto roiu əh Uhgɨn tɨnuhapɨk nɨpətɨn kəm rəhan netəmim. p  27 Kən Uhgɨn nɨkin tagien əm məmə otən-iarəp natɨmnat wɨr mɨn rəha Iesu kəm itəmat, netəm naihluə mɨn u kəsənən mə itəmat netəm Isrel, məmə onəkotɨtun mɨn. Nalpəkau anionən itəm təwɨr rəha Uhgɨn, in tol min-nulan, Kristo təmos nɨkitəmat, kən nəkotɨtun motahatətə lan məmə onəkotos rəhan nəwɨrən itəm təwɨr agɨn-əh əpəh e nego e neai. 28 Kən itɨmat ekoatən-iarəp Kristo kəm netəmim rafin. Kən ekoatən əskasɨk moatəhgaiir e nɨkilat, kən moatəgətun ilat e nenatɨgən wɨr, məmə ilat kotuwa iəfak mɨn itəm koatətul əskasɨk e rəhalat nahatətəən e Kristo. 29 Iatol wək əskasɨk o nat əh, kən e nian rafin iatol wək əskasɨk pɨk e nəsanənən asol rəha Kristo itəm tatol wək e nəmegəhən rəhak. q 

Copyright information for `TNN