Ephesians 4

Kitat kitiəh e Kristo

Tol nəhlan, io Pol u ekətatɨg e kalapus o Iərəmərə, iatətapəh əskasɨk otəmat məmə nəkotatɨg e nəmegəhən kit itəm tətuatɨp e naunən itəm Uhgɨn təmaun-in itəmat lan. a  Otos-iəhau atɨp itəmat e natɨmnat rafin, kən motuwa itəmat netəm mətɨg, kən nətəlɨgən rəhatəmat otəfəməh, kən nian suah kit otol nat kit təsahmenən e nɨganəmtɨtəmat, kən nɨkitəmat otəsahmə uəhaiən ron e nolkeikeən rəha Uhgɨn. b  Narmɨn Rəha Uhgɨn təmeafɨmɨn itəmat, tol nəhlan onəkotalkut əskasɨk məmə nəkotatɨg kitiəh e nəməlinuən. c  Kitat nɨpətɨn kitiəh əm, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn kitiəh əm, kən itəmat noatələhəu-pən əskasɨk rəhatəmat nətəlɨgən e nat kitiəh əm, nəwɨrən itəm Uhgɨn təmaun-in itəmat ron. Kən Iərəmərə kitiəh əm, nəgətunən kitiəh əm, baptais kitiəh əm; kən kitat koatəfak kəm Uhgɨn kitiəh əm u in rəhatat rafin Tata. In tatərəmərə rafin e kitat, kən tatol rəhan wək e nəmegəhən rafin rəhatat, kən mətatɨg e nɨkitat rafin. d 

Məto e kitat rafin agɨn kitiəh kitiəh, Kristo təmoor rəhan nəsanənən o nolən wək pɨsɨn pɨsɨn mɨn. e  Tol nəhlan, Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,

“Nian in təmər ilɨs agɨn,
kən mit-iarəp rəhan tɨkɨmɨr mɨn itəm təmol win elat.
Kən təmos-ipən nat wɨr kəm netəmim.” f 
Əplan-tu nəghatən əh məmə, “In təmər.” Nɨpətɨn təmə, Kristo təmaupən meiuaiu ləhau agɨn, ikɨn-u e nətueintən. g  10 Suah u itəm təmeiuaiu-pa, in etəm kitiəh əm itəm in təmər mɨn ilɨs agɨn-əh maprəkɨs-in neai məmə in otatɨg ikɨn mɨn rafin. 11 In etəm kitiəh əm itəm in təmos-ipən nəsanənən rəhan kəm netəmim pɨsɨn pɨsɨn mɨn məmə neen okotuwa aposol mɨn, neen okotuwa ien mɨn, neen okotuwa netəmim rəha nən-iarəpən namnusən təwɨr, neen okotuwa pasta mɨn ne iəgətun mɨn. h  12 Kristo təmol nəhlan məmə ilat okotasitu motol əpen-əpenə e netəmim rəha niməfak, kən netəm rəha niməfak okotol wək rəha Uhgɨn məmə nɨpətɨ Kristo otəskasɨk, 13 mətoarus kitat rafin kotuwa motol kitiəh e nahatətəən rəhatat, ne nɨtunən e Nətɨ Uhgɨn, kən moatepət motuwa motahmen e Kristo itəm in tətuatɨp agɨn. i  14 Kən məmə kitat okotapəs nolən mɨn rəha nɨsualkələh itəm nian rafin koatəuhlin rəhalat nətəlɨgən e nat kɨnotahatətə rəkɨs lan, tahmen e kɨnu kit itəm peau-peau mɨn kotahl əpnapɨn əm kətan. Nətəlɨgən rəhatəmat tatol nəhlan məto-inu suah kit tatəgətun nat pɨsɨn, o suah kit mɨn tatiuw rəhatəmat nətəlɨgən e nəghatən rəhan itəm nɨkitəmat təht məmə in təwɨr, məto e nɨpahrienən, suah əh tateiuə. 15 Məto kəp, kitat okəsotolən nəhlan. Okotən əm nɨpahrienən e nolkeikeən, kən e nolən əh, e natɨmnat rafin itəm koatol, okotepət motuwa motahmen e Kristo, itəm in rəhn-kapə niməfak. 16 Kən Kristo tatol məmə rəhan mɨn netəmim kotuwa kitiəh, tahmen-pən əm e noanol mɨn itəm koatɨlpɨn nɨpətɨ etəmim. Nian nolɨn-olɨn nɨpətɨn koatol-wɨr wək ətuatɨp rəhalat e nolkeikeən, mol nɨpətɨn tatepət matəskasɨk. j 

Nolən wi rəha iəfak mɨn

17 E nərgɨ Iərəmərə iatən əskasɨk kəm itəmat məmə onəsotətəu-pən mɨnən nolən rəha netəm mɨn u kəsotənən nɨpahrienən e Uhgɨn. Nətəlɨgən rəhalat tol nat əpnapɨn lan. k  18 Nɨtunən rəhalat tətan əm əpəh tapinəp ikɨn, kən moatan isəu o nəmegəhən itəm Uhgɨn tatos-ipa məto-inu rəhalat-kapə tiəkɨs kən kəsotolkeikeən məmə okotɨtun Uhgɨn, kən kɨnotəruru nat. 19 Kən məsotaulɨsən o rəhalat nolən rat mɨn, kən mɨnotegəhan-in nolən rat mɨn koatərəmərə e nəmegəhən rəhalat, tahmen e nɨtəpən nɨpɨtan, ne nolən mɨn nəhlan. Kən nian rafin koatolkeike mɨn məmə okotol təhmɨn mɨn.

20 !Məto nian kəmatəgətun itəmat e Kristo, nəgətunən in tol pɨsɨn agɨn-əh e inəh! 21 Kəmatəgətun itəmat e nolən rəha Kristo, kən itəmat rəhan mɨn, kən kəgətun itəmat e nɨpahrienən itəm tətatɨg lan. 22 Kən kəməgətun itəmat nəhlan e nolən mɨn rəhatəmat aupən məmə, otəhlman rəhatəmat nolən oas mɨn itəm kotərat tahmen e nat pien kit, kən nolkeikeən tərat mɨn atɨp koateiuə-in itəmat. l  23 Nəmegəhən ne nətəlɨgən rəhatəmat otəkəike muwa muwiwi mɨn. m  24 Kən itəmat onəkotəkəike motuwa netəm wi mɨn e nolən mɨn rəhatəmat, itəm Uhgɨn təmol məmə okotahmen lan, inu nolən mɨn itəm nɨkin tətagien lan, ne nolən mɨn ətuatɨp pahrien. n 

25 Tol nəhlan, itəmat rafin nəkotəkəike motapəs nolən rəha neiueiuəən, məto nakotən nɨpahrienən kəm itəmat mɨn, məto-inu kitat nolɨn-olɨn nɨpətɨ Kristo. o  26 Nian nɨkim tɨtahmə, əsolən nolən rat, kən aluin uəhai əm məsolən neməha tətatɨg lam mətoarus mɨtgar tuwɨn miwɨg, p  27 kən əsos-ipənən kuhal kit kəm Setan. 28 Itəm tətakləh otəkəike məhlman nolən əh, məto in otəkəike mol atɨp nat e nelmɨn, məmə in otol win e nat wɨr kit itəm tɨtun nos-ipənən kəm ian-rat mɨn.

29 Əsənən nəghatən rat e nohlɨm, məto ən əm nat wɨr itəm otasitu e netəmim nian kotaliwək e suatɨp pɨsɨn pɨsɨn mɨn, məmə nəghatən əh otawte-in nəwɨrən rəha Uhgɨn kəm ilat. q  30 Əsotolən Narmɨn Rəha Uhgɨn təto nahməən o nolən rəhatəmat, məto-inu in nəmtətin rəhatəmat məmə itəmat rəha Uhgɨn, kən in otɨləs-irəkɨs itəmat e nolən rat mɨn e nian rəha nosmegəhən. r  31 Kən ərakin rafin natɨmnat mɨn u: nahməən e nɨkitəmat itəm tətatɨg tatuwəh; ne nolən neməhaa; ne nolən rəha nən ratən netəmim; ne nolən rəha nɨkitəmat ne nohlɨtəmat tɨtatɨperəh pɨk tahmen e kaluəluə; ne nolən rəha nərgəhəuən; ne nolən mɨn rafin itəm okotol nəratən kəm netəmim. s  32 Məto otəwɨr otəmat mɨn, kən motol nɨkitəmat tɨmətmətɨg otəmat mɨn. Kən motaluin nolən rat mɨn itəm nəkoatol etəmat mɨn, tahmen-pən əm məmə Uhgɨn təmaluin rəhatəmat nolən rat mɨn e Kristo. t 

Copyright information for `TNN