Ephesians 5

Nəmegəhən e nəhag-əhagən

Tol nəhlan, otalkut əskasɨk məmə onəkotasgəwɨn Uhgɨn məto-inu itəmat nenətɨ Uhgɨn mɨn itəm in tolkeike pɨk itəmat. a  Kən otaskəlɨm əskasɨk nolən rəha nolkeikeən, tahmen əm məmə Kristo təmolkeike mihin kitat kən muwa mɨmɨs otat, kən nɨmɨsən rəhan tahmen e sakrifais kit nəmiəwɨn təwɨr itəm katos-ipən kəm Uhgɨn mol nɨkin tagien lan. b 

Məto-inu itəmat netəmim rəha Uhgɨn itəm nəkotətuatɨp, kən itəmat nəsotolən agɨn nolən rat kit məmə okən rat itəmat ron, iatən nolən rat mɨn tahmen e nɨpɨtan ne nəman ne, koatit anion ilat mɨn; ne nolən rat rafin itəm tol naulɨsən o nənən; ne netəmim naumɨs. Kən təsəwɨrən məmə nakotən nəghatən itəm taulɨs o nənən, o nəghatən alməl mɨn, o nəsanən, o nəpoaən. Təsətuatɨpən məmə nakotən nəghatən rat mɨn əh, məto otən nəghatən wɨr mɨn kəm Uhgɨn, məmə nɨkitəmat tagien o natɨmnat itəm in təmol otəmat. Kən nəkotəkəike motɨtun nat u məmə, netəmim itəm koatɨtəp nɨpɨtan, o netəmim itəm koatol nolən rat itəm tol naulɨsən o nənən, o netəm naumɨs, ilat mɨn əh ko kəsotuwɨnən e nərəmərəən rəha Kristo ne Uhgɨn, (netəm naumɨs kotahmen e netəm koatəfak kəm narmɨ nat mɨn, rəhalat nautə in uhgɨn rəhalat). c  Sotegəhan-inən məmə suah kit otiuw-pən itəmat e nəghatən eiueiuə mɨn rəhan itəm nɨpahrienən lan tɨkə. Məto-inu o nolən rat mɨn əh, Uhgɨn nɨkin otərat kən otol nalpɨnən kəm netəmim itəm koatəht nəwian. d  Tol nəhlan, əsotuwɨnən motan kələh itəmat min ilat motol nolən rat mɨn itəm koatol.

Nian kit aupən, napinəpən tatərəmərə etəmat, məto roiu itəmat nɨnotuwa o Kristo kən nəhag-əhagən tɨnatərəmərə etəmat. e  Kən tol nəhlan, otan tahmen e netəm rəha nəhag-əhagən, məto-inu nəhag-əhagən e nəmegəhən rəhatəmat tatoe-in nəwɨrən, ne nətuatɨpən, ne nɨpahrienən. 10 Kən otalkut məmə onəkotegəs-in motɨtun nolən mɨn itəm okotol Uhgɨn nɨkin tagien lan. 11 Əsotətəu-pənən netəmim rəha napinəpən motol nolən rat mɨn itəmat min ilat. Noa təwɨr mɨn e nolən mɨn əh tɨkə. Məto otəmki-pa nolən mɨn əh e nəhag-əhagən, kən netəmim okotɨtun məmə nolən mɨn əh kotərat. 12 In naulɨsən asol o nən-iarəpən nolən anion mɨn rəha netəm u itəm koatəht nəwia Uhgɨn. 13 Məto natɨmnat rafin itəm okotuwa e nəhag-əhagən, netəmim kotəplan wɨr məmə ilat kotahro nulan. f  14 Tol nəhlan məto-inu nian nəhag-əhagən tatol əp nat kit, kən in mɨn tatuwa nəhag-əhagən. O nat u inu katən məmə,

“Itəmat u noatapɨl, otaiir-ta,
otəmegəh e nɨmɨsən,
pəs Kristo otasiəgəpɨn itəmat.” g 
15 Kən oatəto wɨr itəmat, məsotatɨgən məmə netəm kotalməl ne, məto nəkotatɨg e nenatɨgən, 16 kən nian rafin okəmə nəkotəplan suatɨp o nolən nəwɨrən kit, otol, məto-inu roiu kotatɨg e nian rəha nəratən tepət. h  17 Kən tol min-nəhlan, sotalmələn-ta, məto otəkəike motalkut məmə onəkotɨtun nat naka itəm Iərəmərə tolkeike. 18 Sotapɨsən e alikol məto-inu otiuw-pən itəmat e nalmələn, məto təwɨr məmə nəmegəhən rəhatəmat otərioah əm e Narmɨn Rəha Uhgɨn. i  19 Otəghat kəm itəmat mɨn e napuən mɨn e Naoa rəha Napuən, ne napuən mɨn rəha niməfak, ne napuən mɨn itəm tatɨsɨ-pən e Narmɨn Rəha Uhgɨn. j  Otan, kən otan napuən mɨn e nɨkitəmat kəm Iərəmərə, 20 kən nəkotəkəike moatən kəm Tata Uhgɨn məmə nɨkitəmat tagien o natɨmnat rafin, kən otən e nərgɨ Iərəmərə Iesu Kristo. k 

Nolən rəha netəm kəmotol marɨt

21 Otətəlɨg-in kən motol nəghatən rəhatəmat mɨn məto-inu nakotɨsiai-in Kristo. l 

22 Itəmat nɨpɨtan itəm nɨnotol marɨt rəkɨs, otətəlɨg-in kən motol nəghatən rəha nəman mɨn rəhatəmat məmə noatol kəm Iərəmərə. m  23 Otol nəhlan məto-inu iərman in tərəmərə e rəhan pətan tahmen e Kristo in tərəmərə e niməfak u nɨpətɨn, kən in rəhan Iosmegəh. n  24 Niməfak tatətəlɨg-in kən matol nəghatən rəha Kristo, kən tahmen-ahmen əm, nɨpɨtan itəm kɨnotol marɨt rəkɨs okotəkəike kətəlɨg-in kən motol nəghatən rəha rəhalat mɨn nəman e natɨmnat rafin.

25 Kən itəmat nəman itəm nɨnotol marɨt rəkɨs, otolkeike rəhatəmat nɨpɨtan tahmen əm məmə Kristo təmolkeike niməfak, kən mos-ipən rəhan nəmegəhən ron. o  26 Təmol nəhlan məmə in otol niməfak otətuatɨp, kən təmaikuas lan e nəghatən rəha Uhgɨn, tahmen e nəhau tətaikuas e netəmim. p  27 Təmol mɨn nəhlan məmə Kristo tɨtun nosən rəhan niməfak muwa ron, kən niməfak u tətuatɨp wɨr, kən kəsehm-pənən nolən rat kit lan, kən in təwɨr məhag-əhag. Niməfak əh in tahmen e pətan kit itəm kəmol-pən malə-malə kəm in məmə otol marɨt, kən nat kit tɨkə e nɨpətɨn itəm təsətuatɨpən. q  28 Kən e suatɨp kitiəh əm, nəman okotəkəike motolkeike rəhalat nɨpɨtan mɨn tahmen məmə koatolkeike atɨp əm nɨpətɨlat. Etəm itəm tolkeike pɨk rəhan pətan, tolkeike atɨp in. 29 Otətəlɨg-in-tu, suah kit tɨkə itəm tatetəhau atɨp nɨpətɨn, məto in tətagwən wɨr kən matehm wɨr, tahmen əm məmə Kristo tatol kəm niməfak, 30 məto-inu kitat nəwtain nɨpətɨn. 31 Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “O nat əh, suah kit otiet rəkɨs e rəhan tata ne mama, kən mol kitiəh ilau rəhan pətan, kən ilau okuea tahmen e nɨpətɨn kitiəh əm.” r  32 Nəghatən əh in nəghatən wɨr kit itəm təfɨgəm, kən nɨpətɨn tatəhluaig. Məto iatən məmə in nimaa nəghatən kit məmə Kristo ne niməfak, ilau kitiəh. s  33 Məto nəghatən əh tatuwa mɨn otəmat. Kən itəmat nəman kitiəh kitiəh onəkotolkeike rəhatəmat nɨpɨtan mɨn tahmen e nakotolkeike atɨp mɨn itəmat. Kən nɨpɨtan, nəkotəkəike motɨsiai-in rəhatəmat nəman.

Copyright information for `TNN