Hebrews 1

Kristo təmol əp Uhgɨn kəm itat

Aupən ikɨn, Uhgɨn təmatən nəghatən rəhan, məto təmatələhəu əm e səpag kəm tɨpɨtat mɨn e nian tepət ne suatɨp pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Məto roiu əh, kɨnotegu-pən e namnun nian, kən tɨnatəghat ətuatɨp əm kəm kitat e Nətɨn, itəm in təmɨləs-ipər məmə otərəmərə e nautə rafin rəha tata rəhan.
1:2Sam 2:8
Kən e Nətɨn əh, in təmol natɨmnat rafin e nətueintən.
Nətɨ Uhgɨn in nəhag-əhagən rəha nəwɨrən ne nəsanənən rəha Uhgɨn. In təməru ətuatɨp rəhan tata e natɨmnat rafin. In tatəmɨk ətain natɨmnat rafin e nəsanənən rəha nəghatən rəhan. Nian in təmɨmɨs rəkɨs məmə otafəl rəkɨs rəhatat nolən rat mɨn, kən in tatəpələh e rəhn matɨp kig, ikɨn rəha nepətən ne nɨsiaiiən, e nego e neai.

Nətɨ Uhgɨn u, in ilɨs taprəkɨs-in nagelo mɨn

Tol nəhlan, Uhgɨn təmɨləs-ipər rəkɨs Nətɨn u, kən in ilɨs taprəkɨs-in nagelo mɨn, tahmen-pən məmə nərɨg u itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm in, in ilɨs pɨk taprəkɨs-in nərgɨlat rafin. Uhgɨn təməsən agɨn-əhən kəm nagelo kit rəhan məmə,

“Ik nətɨk.
Roiu enuwa rəham tata ətuatɨp.”
1:5Sam 2:7; Wək 13:33; Hip 5:5; 1 Kron 17:13

Məto in təməghat nulan kəm Iesu. Kən Uhgɨn təməsən agɨn-əhən kəm nagelo kit məmə,

“Io tata rəham,
kən ik onəkuwa nətɨk.”
Məto in təməghat nəhlan kəm Iesu.

Məto e nian Uhgɨn tahl-ipa Nətɨn itəm təmaupən maiir
1:6Katən məmə in təmaupən maiir məto-inu təmaupən maiir e pian mɨn. Katəghat-in nəhlan Iesu, məto-inun in təmaupən matɨg, uarisɨg natɨmnat mɨn rafin (Əplan mɨn Kolosi 1:15). Tol nəhlan, kən natɨmnat rafin mɨn, in rəhan əm. Tatos nepətən ne nɨsiaiiən nəhlan tahmen e suakəkə itəm təmaupən maiir. Sam 89:27; Hip 2:10; Rom 8:29.
tuwa e nətueintən, kən in tən məmə,

“Pəs rəhak rafin nagelo mɨn,
nɨpɨnəgɨlat taru nɨsɨp e nɨsiaiiən, motənwiwi in.”
Nian Uhgɨn tatəghat-in nagelo mɨn, in tatən məmə,

“Io emol rəhak nagelo mɨn
ilat kotahmen e nɨmətag itəm tətan ikɨn mɨn rafin, matol rəhak wək.
Ilat iolwək mɨn rəhak, tahmen e nɨgəm.”
1:7Sam 104:4
,
1:7Nɨmətag ne nɨgəm kəmueia nian Uhgɨn təmos-ipa Lou. Hip 2:2; 12:18-21.

Məto təmatəghat-in Nətɨn kən matən məmə,

“Uhgɨn, rəham nərəmərəən otətatɨg lilɨn, namnun tɨkə.
Kən nətuatɨpən in nəlnal rəha nərəmərəən rəham.
Ik nəmolkeike əm nətuatɨpən
kən metəhau nolən eko-eko mɨn.
Tol nəhlan, io u, rəham ətuatɨp Uhgɨn,
io emələhəu aupən ik, kən ik ilɨs e ik mɨn neen.
Kən emol-pən oel e rəhm-kapə, tatəgətun məmə ik kig,
matol nɨkim tagien taprəkɨs-in ik mɨn neen.”
1:9Sam 45:6-7

10 Kən Uhgɨn tatən-ipən mɨn kəm in məmə,

“Iərəmərə, e nətuounən, ik nəmol nətueintən u,
mol in təskasɨk.
Kən e nelməm atɨp əm,
ik nəmol natɨmnat rafin itəm kotatɨg e neai.
11 Natɨmnat mɨn u rafin, ilat okəpanotɨkə,
ilat okotoas tahmen e nɨməhan itəm təməmnəmɨt,
məto ik nətatɨg lilɨn əm.
12 Ik onakaiu-aiu ilat,
tahmen əm məmə etəmim təmaiuaiu rəhan nɨməhan.
Ik onakəuhlin natɨmnat mɨn u,
tahmen e etəmim təmɨkɨs rəhan nɨməhan,
məmə in otətəut-in in pɨsɨn.
Məto ik, nəkətatɨg lilɨn əm nulan,
kən okol nəsɨmɨsən nian kit.”
1:12Sam 102:25-27

13 Uhgɨn təməsən-ipən agɨn-əhən kəm nagelo kit rəhan məmə,

“Ik əpələh e rəhak matɨp, ikɨn rəha nepətən ne nɨsiaiiən,
kən matəsahgin.
Pəs io ekos-iəhau rəham tɨkɨmɨr mɨn,
mol ilat kotahmen e nɨməhan kit itəm nateguafəl nelkəm lan.”
1:13Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “ekol rəham tɨkɨmɨr mɨn ilat kotahmen e nat kit itəm nəkəpələh matəfipər nelkəm lan,” kən nɨpətɨn u məmə, “Oekol ik ilɨs agɨn taprəkɨs-in rəham tɨkɨmɨr mɨn.”
,
1:13Sam 110:1

14 Məto nagelo mɨn, ilat iolwək mɨn əm. Nagelo mɨn, ilat narmɨn mɨn itəm Uhgɨn təmahl-ipa məmə okoatehm netəmim itəm okotos nəmegəhən ron.

Copyright information for `TNN