Hebrews 12

Uhgɨn tətəg-ətuatɨp-in nenətɨn mɨn

Kən netəm mɨn u, ilat tepət tepət, koatatɨg kɨtəlau e kitat, koatətul-arəp o Uhgɨn, moatahatətə əskasɨk lan, kən rəhalat nəmegəhən in tatɨləs-ipər nahatətəən rəhatat. O nat u, pəs kotəlɨn rafin nat fɨgəm itəm otaskəlɨm ətain itat məmə kəsotaiu pɨkən, ne təfagə rat itəm tatəper-ipən e kitat. Kən pəs kitat kotaiu məsotəpou-inən naiuən itəm Uhgɨn təmələhəu aupən-in kitat. Kotɨtun nolən nian nɨganəmtɨtat otatətul-pən əm o Iesu,
12:2Sam 25:15
itəm in nəukətɨ nahatətəən rəhatat, kən inun itəm otol məmə kitat kotətoarus mak e nahatətəən rəhatat. Pəs kitat nɨkitat otuəh nolən rəha Iesu, inun in rəhan nətəlɨgən kaifəməh, nian in təmɨmɨs e nɨg kəluau, kən məto nahməən. Məto in təmol nat əpnapɨn lan, megəhan-in naulɨsən rəha nɨmɨsən e nɨg kəməluau, məto-inu təmol rəhan nətəlɨgən təskasɨk o nagienən itəm in otəpanos. Kən roiu, in tatəpələh e rəhn matɨp Uhgɨn u in Kig, ikɨn nepətən ne nɨsiaiiən tətatɨg ikɨn.
Təwɨr məmə nɨkitəmat otatəht Iesu, ne rəhan nətul əskasɨkən e nian iol təfagə mɨn kəmotərakin-pən nəghatən rat mɨn kəm in, məmə nɨkitəmat otəsəpouən kən motapəs nahatətəən rəhatəmat.

Ekɨtun məmə itəmat, noatəluagɨn o noh rəkɨsən təfagə rat e nəmegəhən rəhatəmat, məto itəmat kit tɨkə itəm nɨtan təmaiəh o nəluagɨnən u. Itəmat nɨnotaluin rəkɨs nəghatən itəm tatɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatəmat. E nəghatən u, Uhgɨn təməghat nulan kəm itəmat, tahmen e nenətɨn ətuatɨp mɨn, matən məmə,

“Nətɨk, nian Iərəmərə tətəg-ətuatɨp-in ik,
solən nat əpnapɨn lan.
Əsolən nɨkim təpou nian in tətagət pɨk lam.
Məto-inu okəmə Iərəmərə tolkeike pɨk suah kit,
kən in təike məg-ətuatɨp-in suah un.
12:6Sam 94:12; 119:75; Nol Əpən 3:19

Kən okəmə in tos suah kit məmə nətɨn,
kən in təike malis-alis.”
12:5-8Prov 3:11-12

Tol nəhlan, otətul məha-məha e nian iəkɨs mɨn. Uhgɨn tatos-ipa nian iəkɨs mɨn u o nəg-ətuatɨp-inən itəmat. Itəmat nenətɨ Uhgɨn mɨn, mol məmə in tatəg-ətuatɨp-in nulan itəmat.
12:7Dut 8:5; 2 Saml 7:14; Prov 13:24
?Məto suakəku naka un itəm tata rəhan in təsəg-ətuatɨp-inən?
Uhgɨn tatəg-ətuatɨp-in rafin nenətɨn ətuatɨp mɨn. Okəmə Uhgɨn təsolən nəhlan etəmat, kən nɨpətɨn u məmə sənəmə itəmat nenətɨn ətuatɨp mɨn, itəmat nɨsualkələh lapɨn. Rəhatat tata mɨn e nətueintən u, koatəg-ətuatɨp-in itat. Kən kitat, koatɨsiai-in ilat. ?Kən okotəhrol nulan e tata rəha narmɨtat
12:9Nam 16:22; 27:16
itəm tətatɨg e nego e neai? Təwɨr məmə okotos-iəhau agɨn itat, kən motatɨg ahgin. Kən e nolən əh, kitat okotos nəmegəhən.
12:9Aes 38:16
10 Rəhatat mɨn tata, kotəg-ətuatɨp-in itat o nian əkuəkɨr əm, e rəhalat əm nətəlɨgən. Məto Uhgɨn tətəg-ətuatɨp-in itat məmə otasitu etat, kənu otol kitat kotasim tahmen lan. 11 Okəmə Uhgɨn tətəg-ətuatɨp-in kitat, in tahmen e nat kit itəm nian kitat kəmotun, məto tɨsiu, kən marəp. Məto uarisɨg, okəmə kotegəhan-in məmə nəg-ətuatɨp-inən əh otiuw asɨlə e rəhatat nətəlɨgən, kən in otoe noan təwɨr, inun nəməlinuən itəm tatɨsɨ-pən e nətuatɨpən.

12 Tol nəhlan, nat əpnapɨn məmə itəmat noatatɨg e nian iəkɨs, məto otɨləs-ipər nelmɨtəmat itəm təpou, məmə otəsanən. Ne nulɨtəmat itəm kətuawig-awig, motol məmə kuəskasɨk o naiuən.
12:12Aes 35:3


13 “Otol suatɨp rəhatəmat tətuatɨp wɨr,
12:13Prov 4:26

məmə pah un itəm noataliwək kələh, nelkɨn təmɨmɨs,
nelkɨn okol təsərat agɨn-əhən, miet rəkɨs,
məto in otəpanəwɨr mɨn.”
12:13Aes 35:3; Hip 10:36-39; 12:1-3; Prov 4:26

Etəm təsahatətəən e Uhgɨn, in otəkəike mos nalpɨnən

14 Otalkut məmə onakatɨg wɨr itəmat netəmim rafin e nəməlinuən. Kən motalkut məmə nəkotol itəmat məmə rəhatəmat nəmegəhən tasim. Etəmim itəm təsasimən, okol təsəplanən nɨganəmtɨ Ierəmərə nian kit. 15 Otəto wɨr itəmat məmə itəmat kit itəm tətaiu matuwɨn otəpou e nəlugɨ suatɨp, kən məsosən nəwɨrən rəha Uhgɨn. Otəto wɨr mɨn itəmat məmə nokɨ nɨg akona kit in otəsuwɨnən e nɨkitəmat, kən məwiə, mol noan tepət e nəmegəhən rəhatəmat. Kən nahuin tɨtun nərəkɨnən nəmegəhən rəha netəm iasim neen mɨn. 16 Oatəto wɨr itəmat məmə suah kit təsit əpnapɨnən iərman o pətan. Itəmat kit otəsahmenən e Esao u, rəhan nəmegəhən təsətuatɨpən, in tatol nat əpnapɨn e Uhgɨn. In təmaupən maiir, məto in təmol-salɨm-in nepətən rəha suakəku itəm təmaupən maiir.
12:16Jen 25:29-34
Məto nəmtɨ nat u, in təmol-salɨm-in, in nagwənən itəm təmun mau kitiəh əm.
17 Itəmat nəkotɨtun məmə uarisɨg, nɨkin otəpanuwɨn mɨn e nepətən rəha nəmtɨ-nɨpɨn. Kən təmalkut pɨk məmə rəhan tata otəfak məhlman nəwɨrən kit kəm in. Məto nat əpnapɨn məmə təmətasək pɨk pap ron,
12:17Jen 27:30-40
məto okol təsəuhlinən nɨkin əh-roiu, kən rəhan tata okol təsəfakən məhlman nəwɨrən kəm in.

Lou təhrol nulan mol pɨsɨn e namnusən təwɨr

18 Aupən ikɨn, noanol mɨn rəha Isrel, kəmotuwɨn e nɨtot asol u Sinae, e nətueintən u. Kən ikɨn əh, kəmotəplan nɨgəm itəm tatuəp, kən napinəpən asol təmeiuaiu mɨrəfin nat, kən kəmotəto nɨmətag asol ne təwi tətagət əfəməh,
12:18Eks 19:12-22; 20:18; Dut 4:11
kən kəmotəto nəwian kit tatəghat kəm ilat.
12:18Dut 4:12
Kən nian kəmotətəlɨg-in rəhan nəghatən mɨn, kən ilat kəmoatən əskasɨk məmə ilat kotapəs agɨn-əh nəto mɨnən nəwian u.
12:18Eks 20:18-19; Dut 5:5,25; 18:16
Kəmotəgin motasiəp o nəghatən u, təmən məmə, “Okəmə nat megəh əm kit otuwɨn e nɨtot u, məto itəmat onəkotəike moataht e kəpiel apɨn motahtɨmnu tɨmɨs.”
12:18Eks 19:12,13
Nian Moses təməplan natɨmnat mɨn u, in mɨn təməto tərat kən məmə, “Io enəgɨn u enəgɨn, mɨnətasiəp.”
12:18Dut 9:19


Məto itəmat nəsotuwamən ikɨn-u.
12:18-21Eks 19:16-19; 20:18-21; Dut 4:11-12


22 Itəmat nəmotuwa e nɨtot u Saeon,
12:22Aes 24:23; 60:14; Nol Əpən 14:1
ne taon asol u ima Uhgɨn ikɨn itəm tatəmegəh, tətatɨg tətatɨg. Inun Jerusalem wi əpəh ilɨs e nego e neai, u nagelo mɨn taosan taosan kəmuəfɨmɨn ilat ikɨn o nagienən asol.
23 Kən itəmat nəmotuwa e nuəfɨmɨnən asol rəha netəmim rəha Uhgɨn, itəm kotahmen e netəm kəmotaupən kaiir u rəhan mɨn,
12:23Eks 4:22
nərgɨlat kəməte rəkɨs e nego e neai. Kən itəmat nəmotuwa o Uhgɨn, itəm otəpanakil netəmim rafin.
12:23Jen 18:25; Sam 94:2
Itəmat nəmotuwa motol kitiəh itəmat narmɨ netəm ətuatɨp itəm kɨnotɨmɨs rəkɨs, kən Uhgɨn tɨnol ilat kɨnotətoarus mak. ,
12:23Suatɨp kit mɨn o nəuhlinən nəghatən u, “Uhgɨn tɨnol ilat kɨnotətoarus mak” tol nulan, “Uhgɨn tɨnol ilat kɨnotətuatɨp agɨn.”
24 Itəmat nəmotuwa o Iesu u, in suatɨp rəha nəniəkɨsən wi rəha nasituən u itəm Uhgɨn təmol kəm itat. Kən nəmotuwa o nɨta Iesu, itəm in təmorautin-pən mol itəmat nakotasim. Nɨta əh in təmən-iarəp natɨmnat mɨn u itəm kotəwɨr motaprəkɨs-in natɨmnat mɨn itəm nɨta Epel təmən-iarəp. ,
12:24Nɨta Epel in təmən-iarəp məmə Uhgɨn otol nalpɨnən, məto nɨta Iesu təmən-iarəp məmə Uhgɨn otoh rəkɨs nalpɨnən.


25 O natɨmnat mɨn u, oatəto wɨr itəmat, məmə itəmat onəsotəuhlinən məntaatəmat o Uhgɨn u tatəghat kəm itəmat. Məto-inu Moses, in etəmim əm. Kən kitat kotɨtun məmə netəm aupən kəməsotətəlɨg-inən rəhan nəghatən o nəhgaiirən elat. Ilat kəməsotagɨm rəkɨsən e nalpɨnən rəhalat. ?Kən okəmə tol nəhlan, kən okahrol kitat okəmə kəsotətəlɨg-inən nəghatən rəha Uhgɨn itəm təmɨsɨ-pən e nego e neai muwa məmə otəhgaiir etat? ?Kitat okotagɨm rəkɨs-in ahrol nulan? 26 Nian aupən, nəwia Uhgɨn təməloal e nəptən.
12:26Eks 19:18
Məto roiu əh, təmən-iəkɨs kəm itat məmə, “Nian kit mɨn əh-ikɨn, io ekəloal mɨn e nətueintən. Kən o nian əh, sənəmə nətueintən əm ekatɨgtɨg lan tasiəp, məto neai mɨn otasiəp-asiəp məloal.”
12:26Hag 2:6
27 Nian Uhgɨn tatəghat-in məmə, “Nian kit mɨn əh-ikɨn,” nɨpətɨn un məmə in otatɨgtɨg e natɨmnat rəha nətueintən əm itəm Uhgɨn təmol, məmə otoh rəkɨs ilat. Otoh rəkɨs nəhlan natɨmnat, məmə natɨmnat itəm okəsotəloalən, ilat okotatɨg, kən inun, natɨmnat itəm okotatɨg lilɨn.

28 O nat u, təwɨr məmə kitat kotən tagkiu o Uhgɨn, məto-inu kitat koatos nego rəha Uhgɨn u, kəruru nəloal-əloalən lan, kən okol təsietən nian kit.
12:28Sam 15:5; Dan 2:44
Təwɨr məmə kitat kotəfak kəm in, e nolən itəm nɨkin tagien lan, məmə kitat okotɨsiai-in, kən motəgin mɨn,
12:28Mal 2:5; 4:2
29 məto-inun Uhgɨn rəhatat, in tahmen e nɨgəm asol kit itəm tatuwaan ətɨp natɨmnat rafin.
12:29Eks 24:17; Dut 4:24; 9:3; Sam 97:3; Aes 33:14; 2 Tes 1:7


Copyright information for `TNN