Hebrews 13

Namnun nəghatən

Təwɨr məmə nəkotəkəike əh moatol nolkeikeən kəm itəmat mɨn tahmen e piatəmat mɨn. Sotaluinən nehmən iapɨspɨs mɨn itəm koatuwa imatəmat ikɨn. !Okəm-naka ilat nagelo mɨn! Netəmim neen itəm kəmoatol nulan, ilat kəmoatehm wɨr netəmim, məsotɨtunən məmə ilat nagelo mɨn.
13:2Jen 18:1-33
Sotaluinən netəm kotatɨg e kalapus. Nɨkitəmat otatuəh ilat, mətahmə olat tahmen əm məmə inun ik mɨn nəkətatɨg e kalapus. Otəto kələh nahməən e nɨkitəmat, itəmat netəm mɨn un itəm katol tərat elat, tahmen əm məmə inun ik natəto nahməən e nɨpətɨm atɨp.

Pəs netəmim rafin kotɨsiai-in natɨgən rəha marɨt, məmə in tasim nian rafin.
13:4Mal 2:15
Pəs netəmim rafin kotəgɨn o nɨməhan rəhalat mɨn, məsoteguafələn. Uhgɨn otakil etəm aluə ne pətan əkəku itəm kətuapɨl kələh, kən makil mɨn iərman ne pətan itəm kətuapɨl kələh, iərman itəm tətapɨl ilau pətan u sənəmə rəhan pətan, ne pətan itəm sənəmə rəhan ətuatɨp iərman.
13:4Dut 22:22


Ətul-pən isəu o nolkeikeən rəha məni. Nɨkim təike magien əm o rəham natɨmnat u natos tahmen məto-inu Uhgɨn tatən məmə,

“Okol esapəsən ik,
məsəhlmanən ik nian kit”
13:5Dut 31:6,8; Jos 1:5

Kən tol nəhlan kitat kotɨtun əsas, kən moatən məmə,

“Iərəmərə in iasitu rəhak,
tol nəhlan esəgɨnən.
Oesəginən nat kit itəm etəmim əm otol kəm io.”
13:6Sam 118:6,7

Nɨkitəmat otəkəike matəht netəm-iasol mɨn u rəhatəmat itəm kəmotaupən motəgətun itəmat e nəghatən rəha Uhgɨn. Otətəlɨg-in-tu natɨmnat wɨr mɨn itəm təmiet e nəmegəhən rəhalat, kən motahatətə e Iərəmərə tahmen əm elat.

Iesu Kristo in tatol əm nulan, nəniəp, ne roiu, kən otəpanətatɨg nulan, namnun tɨkə.
13:8Sam 102:27; Hip 1:12
Sotolən məmə nəgətunən wi pɨsɨn pɨsɨn mɨn tiuw rəkɨs itəmat o suatɨp ətuatɨp. Itəmat otuag-pən əm o Uhgɨn, itəm tətasitu etəmat e nɨkin agien məmə otol rəhatəmat nətəlɨgən təskasɨk. Təsəwɨrən məmə kitat okotətou-pən nətuakəmən rəha nunən nagwənən, məmə in otol kitat kotəskasɨk, məto-inu in nɨpahrienən, nətuakəmən əh, okol təsasituən e netəm koatol.

10 Rəhatat olta tatɨg. Məto pris mɨn itəm koatol wək rəhalat əpəh imə e tapolən rəha nətueintən u, ilat u, kəsegəhan-inən ilat məmə okotun nagwənən kit e olta u rəhatat.
13:10“Nagwənən” itəm katol sakrifais lan e “rəhatat olta” inun Kristo pɨsɨn əm (Jon 6:48-58). Pris mɨn aupən, ilat kəmotɨtun nunən noanuwəhgɨn nat megəh mɨn e sakrifais mɨn neen ilat koatol o nos-ipənən kəm Uhgɨn. Məto kəsegəhan-inən kəm ilat o “nunən” Kristo, nɨpətɨn u məmə kəsotosən ron.


11 E nolən rəha pris asol agɨn, nian in tatohamnu rəkɨs nat megəh, kən matos nɨtan kən muwɨn əpəh imə e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, kən mos-ipən kəm Uhgɨn o nafəl rəkɨsən təfagə rəha netəmim.
13:11Lev 16:15
Məto uarisɨg, katɨləs-iarəp nat megəh u əpəh ihluə ikɨn e nimə tapolən mɨn rəhalat, motaan ətɨp.
13:11Eks 29:14; Lev 4:12,21; 9:11; 16:27
12 E nolən kitiəh əm, Iesu təmiet rəkɨs e taon, kən ikɨn əh in təməto nahməən e nɨpətɨn, kən mɨmɨs ikɨn əh, məmə nɨtan tɨtun nafəl rəkɨsən təfagə rat rəha netəmim, mol ilat kotətuatɨp, motasim, məmə ilat rəha Uhgɨn. 13 Tol nulan, pəs kitat kotol məmə inu okotiet ihluə imətat ikɨn, motol kitiəh kitat min əpəh ihluə. Kən okotəkəike motətul matɨp məmə netəmim okotol naulɨsən kəm itat, tahmen əm mə inun, kəmotol mihin lan. 14 E nətueintən u, rəhatat kit taon ətuatɨp imətat ikɨn tɨkə, itəm otətatɨg lilɨn. Məto kitat koategəs-in rəhatat taon ətuatɨp itəm kotɨtun məmə otəpanuwa.

15 Tol nulan, e nasituən rəha Iesu, pəs kitat kotos-ipən sakrifais rəhatat kəm Uhgɨn nian rafin. Sakrifais mɨn u rəhatat, inun, okoatɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn nian rafin, moatən-iarəp nərgɨn.
13:15Sam 50:2-15; Hos 14:2; Aes 57:19
16 Sotaluinən o nolən təwɨr ne nawte-inən nat rəhatəmat tatɨg kəm netəm rəhalat nat kit tɨkə, məto-inun in mɨn tahmen e sakrifais itəm nɨki Uhgɨn tagien ron.
13:16Sam 50:21-15; Hos 14:2
17 Otol nəwia netəm-iasol mɨn e niməfak, kən motatɨg ahgin ilat. Ilat u, koatehm wɨr nəmegəhən rəhatəmat, məsotamegən, məto-inu ilat kotɨtun məmə okotəike motən nəmtət lan kəm Uhgɨn məmə ilat kəmotol wək u, təhrol nulan. Itəmat nakotəike motol ilat nɨkilat tagien o wək u. Okəmə itəmat noatol nɨkilat təsagienən ron, nolən u okol təsasitu agɨn-əhən etəmat.

18 Otəfak otɨmat, məto-inu ekotɨtun əsas məmə rəhatɨmat nolən in tətuatɨp əm, kən ekotolkeike agɨn məmə nian rafin itɨmat ioatol nolən təwɨr əm. 19 Io ekolkeike pɨk məmə itəmat onəkotəkəike motətapəh-in o Uhgɨn, məmə io ekɨtun nɨtəlɨg-pa-mɨnən otəmat uəhai əm.

20 Iatəfak mɨn otəmat mɨn məmə, Uhgɨn otasitu etəmat. Uhgɨn u, in nəukətɨ nəməlinuən. Kən in təmol rəhatat Iərəmərə Iesu təmegəh mɨn e nɨmɨsən, məto-inu nɨtan təmaiu o nolən nəniəkɨsən lilɨn
13:20Jen 17:7,13,19; Aes 55:3; 61:8; Esik 37:26; Mat 26:28
in tətatɨg matəmegəh. Iesu əh, in etəm təwɨr maprəkɨs o nehm wɨrən sipsip mɨn rəhan. Iatəfak məmə Uhgɨn u,
21 in otos-ipɨnə natɨmnat wɨr mɨn rafin kəm itəmat, itəm otol itəmat nəkotahmen o nolən nat itəm in tolkeike. Kən iatəfak məmə, Uhgɨn otol wək e nəmegəhən rəhatat kitiəh kitiəh, kən e nasituən rəha Iesu Kristo, in otol rəhatat nolən təwɨr təwɨr, kən nɨkin otagien pɨk ron. Kən pəs kotɨləs-ipər nərgɨ Kristo ilɨs nian rafin, matuwɨn matuwɨn namnun tɨkə. Əwəh.

22 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Naoa u rəhak təsəfəməh pɨkən. Məto iakətapəh əskasɨk otəmat məmə, otol-tu rəhatəmat nətəlɨgən təfəməh mɨn məmə nakotətəlɨg-in rəhak nəghatən mɨn itəm otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatəmat.

23 Iakolkeike məmə onəkotɨtun məmə piətat u Timoti, ilat kəmotɨləs-iarəp in e kalapus. Okəmə in otuwa uəhai əm, kən itɨmlau min, ekiamnə.

24 Itəmat otən təwɨr kəm netəm-iasol mɨn rəhatəmat, ne iəfak mɨn u imatəmat ikɨn. Netəm Itali kəmotən təwɨr kəm itəmat.

25 Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat rafin. Əwəh.

Copyright information for `TNN