Hebrews 2

Nən-iəhauən itəm o nuwɨnən e naiəh

Iesu in ilɨs pɨk. Tol nulan, təwɨr məmə kitat okotətəlɨg-in wɨr nat naka itəm kitat kəmotəto, məmə naiəh rəha nɨtəhəi təsɨləsən kitat. Nəghatən
2:2Nəghatən u tatəghat-in, in Lou rəha Moses.
itəm nagelo mɨn kəmoatən-iarəp in nɨpahrienən, kən netəmim ilat okotos nalpɨnən o nətgəhlən Lou ne nəlpah-inən nolən nat Lou tatən.
?Tol nəhlan, kən kitat okotəhrol nulan motagɨm okəmə kitat kotol nat əpnapɨn əm e nosmegəhən asol əh rəha Iesu? Nosmegəhən u, itəm Iərəmərə təmaupən mən-iarəp, kən netəm mɨn u itəm kəmotəto, ilat kəmotəgətun kəm kitat məmə in nɨpahrienən. Uhgɨn təmatɨg mol mɨn nəfɨgəmən o nəghatən əh e nolən nəmtətin mɨn, ne natɨmnat mɨn itəm narmɨ netəmim tatiwɨg ron, ne nat pɨspɨs mɨn, ne nos-ipamən nəsanənən mɨn rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn o nolən wək.

Iesu təmuwa mahmen e pian mɨn

Nagelo mɨn okol kəsotərəmərəən e nətueintən itəm otəpanuwa, itəm kotəghat-in.
2:5Netəm Isrel ilat koatən məmə nɨpahrienən məmə nagelo mɨn ilat koatərəmərə roiu ikɨn mɨn rafin e nətueintən; Dut 32:8.
Məto-inu Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,

“Etəmim in nat əpnapɨn əm,
məto ik, nɨkim tatəht in, ik nəsaluinən,
kən ik natehm wɨr nətɨ etəmim.
2:6“nətɨ etəmim,” inu Iesu.

E nian əkuəkɨr əm itəm ik nəmos-iəhau in, teiuaiu ləhau e nagelo mɨn,
kənu mos-ipən nərəmərəən ne nepətən ne nɨsiaiiən kəm in.
Kən ik mos-ipən nepətən məmə in otərəmərə e natɨmnat rafin.”
2:6-8Sam 8:4-6
,

Roiu əh, tatən məmə, “natɨmnat rafin,” nɨpətɨn un məmə Uhgɨn təsapəsən nat kitiəh ne məmə etəmim təsərəmərəən lan. Məto kitat kəsotehmən əh natɨmnat mɨn əh kotuwa.
Məto nat kitiəh kitat kəmotehm, inu Iesu, itəm “e nian əkuəkɨr əm nəmos-iəhau in teiuaiu ləhau e nagelo mɨn” kən roiu əh “kɨnos-ipən nepətən ne nɨsiaiiən kəm in” məto-inun in təmos nahməən mɨmɨs o kitat. Əwəh, e nəwɨrən rəha Uhgɨn, Iesu təmɨmɨs o netəmim rafin e nətueintən.

10 Uhgɨn təmol natɨmnat rafin məto-inun in təmolkeike mihin, kən natɨmnat rafin kotatɨg-pən e nelmɨn. Kən təwɨr agɨn məmə Uhgɨn təmol Iesu u, təmaupən mohatɨp nol o nosmegəhən netəmim, in təməto nahməən e nɨmɨsən, məmə in tətuatɨp agɨn o nəmɨkən nenətɨ Uhgɨn mɨn tepət kotuwɨn katɨg e nəhag-əhagən rəha nəwɨrən ne nəsanənən rəhan. 11 Iesu in tatol rəhan netəmim kotasim, məmə rəha Uhgɨn əm, rəhalat nolən rat tɨkə. Kən Iesu ne rəhan mɨn netəmim, rəhalat tata kitiəh əm. Tol nəhlan kən Iesu in təsaulɨsən məmə otaun-in ilat u məmə pian mɨn ne wɨnɨn mɨn. 12 In təmən-ipən kəm Uhgɨn məmə,

“Io oekən-iarəp ik kəm piak mɨn ne wɨnɨk mɨn ne natɨmnat mɨn itəm ik nəmol.
Oekan napuən mənwiwi ik e nuəfɨmɨnən asol e nɨganəmtɨlat.”
2:12Sam 22:22

13 In tatən mɨn məmə,

“Io oekələhəu-pən nahatətəən rəhak e Uhgɨn.”
2:13Aes 8:17

Kən matən mɨn məmə,

“Io u, itɨmat nɨsualkələh itəm Uhgɨn təmos-ipa kəm io.”
14 Nɨsualkələh mɨn əh, Iesu tatəghat-in ilat, ilat nɨpətɨlat ne nɨtalat əh-ikɨn. Ilat u netəmim agɨn-əh əm. O nat u, Iesu təməkəike muwa e nətueintən mos nɨpətɨn ne nɨtan tahmen əm elat məmə in otuwa pialat pahrien. Təmol nəhlan məmə in otɨmɨs, kən nɨmɨsən rəhan, in otərəkɨn nəsanənən rəha Iərmɨs, itəm tətaskəlɨm nəsanənən rəha nɨmɨsən. 15 Məto-inu netəmim koatəgin nɨmɨsən. Nəgɨnən rəhalat tətaskəlɨm ətain ilat nian rafin, tahmen əm məmə ilat slef mɨn. Məto Iesu in təmɨmɨs məmə otiuw rəkɨs netəm mɨn u, məmə sənəmə ilat slef mɨn. In təmɨkɨs ilat. 16 Kotɨtun əsas məmə sənəmə in təmasitu e nagelo mɨn, məto in təmasitu e noanol mɨn rəha Epraham.
2:16Aes 41:8-9; Luk 3:8


17 Iesu təike mos nɨpətɨn ne nɨtan nəhlan, məmə in otuwa mol tahmen e pian mɨn e nolən mɨn rafin, məmə in tɨtun nasəkitunən kitat, kən koatagɨle lan. In otəkəike muwa mol nəhlan, təgətun məmə in pris asol agɨn pahrien, tatol wək rəha Uhgɨn, kən məmə in otɨlpɨn neməha rəha Uhgɨn. 18 Kən roiu əh, nian Setan tatos-ipən-os-ipən kəm ilat, kən Iesu tɨtun nasituən elat, məto-inu in mɨn, in tɨnəto tərat rəkɨs nian Setan təmos-ipən-os-ipən kəm in.

Copyright information for `TNN