Hebrews 8

Iesu in pris asol agɨn təwɨr maprəkɨs-in netəm mɨn un kəmotol wək rəha pris asol agɨn aupən

Kitat koatəghat-in nat u, məto nəukətɨn tol nulan. Kitat koatos pris asol agɨn kit, tətuatɨp əm e itəm un ematən. In tɨnatəpələh rəkɨs
8:1Əplan-tu futnot e 1:3
e rəhn matɨp Etəm-iasol əpəh ilɨs e nego e neai, ikɨn rəha nepətən ne nɨsiaiiən.
In tatol wək əpəh Ikɨn Tasim Ikɨn e nego e neai, inu Nimə Tapolən pahrien itəm Uhgɨn əm təmiuw. Sənəmə etəmim itəm təmiuw Nimə Tapolən əh.

Kəmɨləs-ipər rafin pris asol agɨn mɨn u aupən, məmə okoatos-ipən natɨmnat mɨn kəm Uhgɨn, kən moatol sakrifais. E suatɨp kitiəh əm, rəhatat u pris asol agɨn, in mɨn otəkəike mos-ipən sakrifais kit kəm Uhgɨn. Okəmə in tətatɨg əh e nətueintən u, kən okol sənəmə in pris kit, məto-inu pris mɨn əpəh ikɨn koatatɨg itəm koatos-ipən natɨmnat kəm Uhgɨn, tahmen əm mə inu Lou təmən mihin. Pris mɨn u, ilat koatol rəhalat wək e narmɨ nimə əm itəm tatasgəwɨn natɨmnat mɨn itəm tətatɨg e nego e neai. Tol nəhlan, nian Uhgɨn təmən-ipən kəm Moses aupən, məmə otiuw Nimə Tapolən Asim, in təmən məmə, “Onakəkəike matehm wɨr məmə onəkol natɨmnat mɨn u tətuatɨp tahmen əm e rəhak mak itəm emol matəgətun rəkɨs ik lan əpəh ilɨs e nɨtot asol.”
8:5Eks 25:40
Məto roiu, Iesu, pris asol agɨn u rəhatat, in tɨnos rəhan wək itəm təwɨr təwɨr maprəkɨs-in wək rəhalat. Kən e nolən kitiəh əm, Iesu in suatɨp rəha nəniəkɨsən wi rəha nasituən u, in təwɨr maprəkɨs-in nəniəkɨsən oas rəha nasituən. Məto-inu nəniəkɨsən wi u, in tatətul-pər e nəghatən mɨn itəm kotəwɨr motaprəkɨs.

Məto-inu okəmə kəsehmən nat tərat kit e nəniəkɨsən oas, okol nəniəkɨsən wi təsosən nəmeen. Məto Uhgɨn təməplan nəratən rəha netəmim, kən təmən məmə,

“Nian əh-ikɨn otəpanuwa,
itəm io, oekol nəniəkɨsən wi rəha nasituən rəha noanol mɨn rəha Isrel ne noanol mɨn rəha Juta.
Nəniəkɨsən rəha nasituən u,
in otol pɨsɨn agɨn e nəniəkɨsən oas rəha nasituən,
itəm io emol kəm tɨpɨlat mɨn aupən,
e nian u itəm io emos nelmɨlat matit ilat moatiet rəkɨs Ijip.
Oiakol nəniəkɨsən wi rəha nasituən,
məto-inu ilat kəməsotaskəlɨmən nəniəkɨsən u itəm io emol kəm ilat aupən,
kən tol məmə io emapəs ilat, maluin.
8:9Eks 19:5-6

10 Kən io, Iərəmərə, iatən-iarəp məmə,
e nian itəm otəpanuwa,
io oekol nəniəkɨsən wi kit rəha nasituən kəm noanol mɨn rəha Isrel.
Oekos-ipən rəhak lou mɨn e rəhalat-kapə,
kən oekəte rəkɨs-pən e nɨkilat,
8:10Lou oas mɨn u, kəməte-pən e kəpiel kəiu kuepin-epin 2 Kor 3:3; Hip 10:16

kən io ekuwa mol Uhgɨn ətuatɨp rəhalat,
kən ilat okotuwa kol rəhak ətuatɨp netəmim.
8:10Esik 11:20

11 Ilat kit okol təsuwɨnən məgətun netəm iman ikɨn məmə,
‘Ik onakəkəike mɨtun Iərəmərə u.’
Kən etəmim kit okol təsuwɨnən mən-ipən nəghatən u kəm pian,
məto-inun ilat rafin okotɨtun io,
tətuoun e netəm əpnapɨn mɨn
muwɨn mətoarus-pən netəm koatos nərɨg asol mɨn.
12 Məto-inun, io, ekasəkitun ilat o rəhalat nolən mɨn itəm təsətuatɨp agɨn-əhən.
Io oekafəl rəkɨs nolən rat mɨn rəhalat,
kən io oekaluin nolən rat mɨn rəhalat.”
8:12Aes 43:25; 64:9; Maeka 7:19; Hip 10:17; Jer 31:31-34
,

13 Nian Uhgɨn tatəghat-in nəniəkɨsən rəha nasituən u, məmə in nəniəkɨsən wi, nɨpətɨn u məmə nəniəkɨsən rəha nasituən aupən, tɨnoas mɨnərat. Kən nat itəm in tɨnuwa mɨnoas, tɨnəsahmen mɨnən, kən otəsuwəhən, tɨkə.

Copyright information for `TNN