Hebrews 9

Ikɨn Tasim Ikɨn e nətueintən ne Ikɨn Tasim Ikɨn e nego e neai

Kən e nəniəkɨsən rəha nasituən itəm təmaupən matɨg, ilat okotəike motətəu-pən suatɨp ətuatɨp mɨn o nəfakən. Kən Nimə Tapolən Asim, in rəha nətueintən əm u. Netəm aupən, kəmotiuw Nimə Tapolən Asim u,
9:2Eks 25:8,9
moatol noan kit əpəh ilugɨn ətuatɨp, kəmagəhl noan kəiu. Noan itəm tətaupən lan, koatən məmə Ikɨn Tasim Ikɨn.
9:2Eks 26:33,34
E noan əh, kəmotələhəu-pən nat katəhtu-pər lait lan ikɨn, ne tepɨl kit itəm kəməlɨn-pər pɨret asim mɨn lan.
9:2Eks 25:23-29; Jon 6:35,48
Kəmiuwosɨg nɨməhan e noan uarisɨg, kən noan əh, katən məmə, “Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn.”
9:3Eks 26:31-33
Ikɨn əh, nat kit əh-ikɨn kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, itəm katəmki-pən nat pien-pien lan, katuwaan. Kən ikɨn əh, Bokɨs rəha Nəniəkɨsən Rəha Nasituən
9:4Bokɨs rəha Nəniəkɨsən Rəha Nasituən u, in “Covenant Box.” Eks 25:10-22
tatəpələh əh-ikɨn. Bokɨs u, kəmol e nɨg, kən kalpin e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt. Kən e nɨpəgnoa Bokɨs əh, pətəl kit əh-ikɨn kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, kəmarɨgin-pən pɨret u mana,
9:4E nian rəha Moses, Uhgɨn təmos-ipən pɨret təmɨsɨ-pən e neai, nərgɨn u mana. Eks 16:31-33; Jon 6:48-51.
noan məsɨn ikɨn. Kənu kəmələhəu-pən mɨn kasɨkɨn rəha Eron e Bokɨs u, kasɨkɨn itəm aupən Uhgɨn təmol təwiə mɨn.
9:4Nam 17:1-10
Kən kəpiel mil kəiu əh-ikɨn, itəm kuepin-epin, kəməte rəkɨs-pən Lou ilat ten elau.
9:4Eks 31:18
Kən ilɨs e rəhn-mɨnat Bokɨs u, narmɨ Jerubim rəha Nəhag-əhagən,
9:5Jerubim inu, katən məmə Jerubim rəha Nəhag-əhagən, məto-inun nəhag-əhagən asol rəha nəwɨrən ne nəsanənən rəha Uhgɨn tətatɨg ilugɨn elau. Nian neen ilau katioas nəhag-əhagən rəha Uhgɨn mətian əh kit (Esik 1:4-21; 10:9-22; Sam 18:10).
ilau kəiu əh-ikɨn. Kətiauwosɨg nɨməlməlɨlau o Ikɨn Katɨlpɨn Neməha rəha Uhgɨn Ikɨn.
9:5Ikɨn Katɨlpɨn Neməha rəha Uhgɨn Ikɨn, inun, rəhn-mɨnat Bokɨs rəha Nəniəkɨsən ilɨs ikɨn. Ikɨn əh, nəhag-əhagən asol rəha nəwɨrən ne nəsanənən rəha Uhgɨn tətatɨg ikɨn. Netəmim kotəruru nuwɨnən imə Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn məmə okotəplan natɨmnat mɨn u, məto pris asol agɨn əm. Kən in təsuwɨnən nian rafin. Nian kitiəh əm e nup kitiəh tatuwɨn. Pris asol agɨn tɨtun nuwɨnən imə Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, in təmɨk nɨta rəha sakrifais kən muwɨn kən təmorautin nɨta e rəhn-mɨnat bokɨs u. Nolən əh, in nəmtətin wɨr kit, itəm tatəgətun məmə netəmim okotəkəike kɨmɨs o rəhalat nolən rat mɨn. Məto e nɨta əh rəha sakrifais, in tatɨlpɨn neməha rəha Uhgɨn.
,
9:5Eks 25:17-22; Hip 4:16
Məto okol esənən natɨmnat mɨn u, məte əlkələh, pəs ekələhəu əm e səpag.

Nian kəmotəlɨn wɨr rafin natɨmnat mɨn u, pris mɨn kotɨtun nuwɨnən imə miet e noan itəm tətaupən nian ilat koatol wək rəha nəfakən.
9:6Nam 28:2-4
Məto pris asol agɨn, in əm tɨtun nuwɨnən imə e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn. Məto okol təsuwɨnən nian rafin.
9:7Lev 16:2
In tɨtun nuwɨnən nian kitiəh əm e nup mɨn rafin.
9:7Lev 16:34
Kən nian in tatuwɨn, in təike mos nɨta, kən mol sakrifais lan o nolən rat rəhan,
9:7Lev 16:3,11,14; Hip 5:3
kən matɨg mol mɨn o nolən rat rəha netəmim,
9:7Lev 16:15
itəm ilat kotəruru məmə koatol təfagə rat.
Kən e natɨmnat mɨn u, Narmɨn Rəha Uhgɨn tatəgətun məmə, nian Nimə Tapolən Asim aupən təmatətul əh, kən suatɨp tɨkə o kitat o nuwɨnən e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn. (In tahmen əm e narmɨ nat kit itəm tatəgətun e nian u itəm kotatɨg lan roiu.) Natɨmnat mɨn itəm pris mɨn koatos-ipən kəm Uhgɨn, moatol sakrifais lan kəm in, natɨmnat mɨn u, kəsotahmenən o nələhəu ətuatɨpən nətəlɨgən rəha netəmim itəm kotuwa o nəfakən. 10 Məto-inu nəfakən oas aupən, in tatəgətun əm suatɨp mɨn itəm koatən pɨk nolən rəha nagwənən
9:10Lev 11:2-23
ne nənɨmən ne naikuasən.
9:10Lev 11:25,28,40
Natɨmnat mɨn u, in nat rəha nɨpətɨtəm əm. Məto nolən mɨn əh, ilat katipa əfɨgəm əm kit rəha netəmim, matuwɨn mətoarus-pən nian Uhgɨn otəuhlin natɨmnat rafin tuwa muwiwi.

Nɨta Iesu in sakrifais kit itəm in təwɨr maprəkɨs agɨn-əh

11 Məto roiu əh, Kristo tɨnuwa rəkɨs, kən in pris asol agɨn itəm təməmɨk natɨmnat wɨr mɨn, mɨnuwa. Kən in təmuwɨn imə e Nimə Tapolən Asim itəm təwɨr təhmɨn mɨn, maprəkɨs-in itəm təmaupən. Nimə əh, in sənəmə nat kit itəm netəmim kəmotol, kən sənəmə nat kit rəha nətueintən u itəm Uhgɨn təmol. 12 Nian Kristo təmuwɨn imə e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, təməsuwɨnən e nup mɨn rafin, tahmen e pris asol agɨn mɨn aupən kəmotol mihin. In təmol mau kitiəh əm, kən tahmen, məto-inun in təsosən nɨta nəni ne nɨta nətɨ kau muwɨn imə məmə otos-irəkɨs təfagə rat. Kəpə, in təmos atɨp əm nɨtan, muwɨn imə, kən in əm təmətou nəmtɨtat mɨkɨs itat e təfagə rat mɨn. 13 E nolən rəha nəniəkɨsən rəha nasituən aupən, kəmorautin-pən nɨta nəni ne kau, o nəmtapi kau itəm kəmuwaan ətɨp e olta, korautin-pən e suah kit itəm tamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn məmə nɨpətɨn otaruətuəh, namkɨmɨkən tɨkə lan. 14 Məto nɨta Iesu in tatos nəsanənən asol taprəkɨs-in natɨmnat mɨn u. Kristo in təmol atɨp sakrifais lan, e nəsanənən rəha Narmɨn itəm tətatɨg lilɨn. In sakrifais kit itəm tətuatɨp agɨn, nəratən kit tɨkə lan. Tol nəhlan, kən nɨtan in tatos nəsanənən, tahmen o nafələn nɨkitəmat o nolən mɨn itəm kotɨtun nit-ipənən itəm e nɨmɨsən, məmə itəmat onəkotəfak əm kəm Uhgɨn itəm tatəmegəh.

15 O natɨmnat mɨn u itəm Iesu təmol, in suatɨp o nosən nəniəkɨsən wi rəha nasituən. Uhgɨn təmaun-in netəmim rəhan, kən mən-iəkɨs kəm ilat məmə natɨmnat wɨr mɨn u, in rəhalat. Kən natɨmnat mɨn u, okol kəsotɨkəən nian kit, məto okoatatɨg lilɨn. Ilat okotos natɨmnat mɨn un, məto-inun nɨmɨsən rəha Kristo in tɨnətou rəkɨs nəmtɨ təfagə rat rəha netəm mɨn un itəm kəmoatətgəhl Lou rəha nəniəkɨsən rəha nasituən itəm təmaupən matɨg.

16 Okəmə Iesus təsɨmɨsən nəhlan, kən rəhan netəmim okəsotosən natɨmnat wɨr mɨn itəm in təmən-iəkɨs mə rəhalat. Məto-inu okəmə suah kit tol nəniəkɨsən kit məmə nian in otɨmɨs, kən rəhan natɨmnat otuwɨn o suah pɨsɨn kit, kən suah u in otəkəike mɨmɨs pitən, kənu nəniəkɨsən rəhan in otətatɨg matəmegəh. 17 Nəniəkɨsən kit tol nəhlan, təsatɨgən məsəmegəhən nian etəm təmən tətatɨg əh. Rəhan nəniəkɨsən in otətatɨg matəmegəh əm nian in tɨnɨmɨs rəkɨs. 18 O natɨmnat mɨn u, e nəniəkɨsən rəha nasituən aupən, nɨta nat megəh kit təike maiəh, təgətun məmə nat kit təmɨmɨs, kən otol məmə nəniəkɨsən in tatəmegəh mətatɨg. 19 Tol nəhlan, nian Moses in təmatən-iarəp rəkɨs nəghatən mɨn rafin rəha Lou kəm netəmim, kən uarisɨg lan, in təmos nɨməme sipsip kəmol tasiə, ne nelmɨ nɨg u hisop, meer-pən e nɨta nətɨ kau ne nɨta nəni ne nəhau, kən təmorautin-pən nɨta e naoa rəha Lou ne netəmim mɨn.
9:19Eks 24:6-8
20 Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Inu nɨta nat megəh kit itəm tatɨmɨs o nolən nəniəkɨsən rəha nasituən rəha Uhgɨn tətatɨg matəmegəh. Kən itəmat nəkotəkəike moatɨsiai-in, moatol nəwian.” 21 E nolən kitiəh əm, Moses təmorautin-pən nɨta e Nimə Tapolən Asim ne natɨmnat mɨn itəm kəmos o nəfakən. 22 Lou tatən məmə pris otəkəike matol-pən nɨta e natɨmnat tepət, iuəhkɨr natɨmnat rafin, məmə ilat okotasim. Kən okəmə nɨta təsaiuən ron, kən Uhgɨn okol təsafələn təfagə rat.
9:22Lev 17:11


23 Tol nəhlan, nɨta rəha nolən sakrifais, in təmaiəh o nolən natɨmnat mɨn u, kotasim. Məto Nimə Tapolən Asim ne natɨmnat mɨn rəhan əh-ikɨn, ilat narmɨ natɨmnat mɨn əm itəm tatəpsen-pən natɨmnat itəm koatatɨg e nego e neai. Məto nəfakən o natɨmnat itəm tol nɨpətɨ nat agɨn-əh mɨn, itəm kotatɨg e nego e neai, nɨta nat megəh təsahmenən o nolən ilat kotasim. Okəike kol sakrifais kit itəm təwɨr maprəkɨs. 24 Iesu in təsuwɨnən imə e Ikɨn Tasim Ikɨn rəha nətueintən u, itəm netəmim əm kəmotol. Nimə əh, in narmɨ nat əm rəha Ikɨn Tasim Ikɨn pahrien əpəh ilɨs e nego e neai. Məto Iesu təmuwɨn e nego e neai, kən roiu əh in tatən-ipən natɨmnat rəhatat lan kəm Uhgɨn e nɨganəmtɨn. 25 Kən nian Iesu təmol atɨp sakrifais e rəhan nəmegəhən, in rəhan nolən tol pɨsɨn e pris asol agɨn u aupən. E nəniəkɨsən rəha nasituən u aupən, pris asol agɨn otəkəike muwɨn imə e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn kən mos nɨta nat megəh, sənəmə nɨtan atɨp, mol sakrifais lan. Təike matol nəhlan e nup mɨn rafin. Məto Kristo təmuwɨn e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn e nego e neai, təmos atɨp nɨtan kən mol sakrifais lan mau kitiəh əm kən tɨnahmen. 26 Okəmə Kristo təmatol sakrifais nəhlan e nup mɨn rafin, tahmen e pris mɨn u aupən, in otəkəike məto nahməən nian tepət tətuoun e nian Uhgɨn təmol nətueintən. Məto roiu, kitat kɨnotatɨg e namnun nian, in təmiet-arəpa mau kitiəh əm, məmə otol atɨp sakrifais e rəhan nəmegəhən o nos-irəkɨsən təfagə rat. Kən rəhan sakrifais, in namnun. 27 Kitat netəmim, Uhgɨn tɨnələhəu nian ətuatɨp rəhatat kitiəh kitiəh məmə okotɨmɨs lan, mau kitiəh əm. Kən uarisɨg lan un, in otakil rəhatat nolən mɨn. 28 E nolən kitiəh əm, Kristo təmol atɨp sakrifais lan, mau kitiəh əm, məmə in otatipa-in təfagə rəha netəmim tepət.
9:28Aes 53:12
Məto uarisɨg, nian otatɨtəlɨg-pa mɨn, in otəsuwa-mɨnən o nos-irəkɨsən təfagə rat, məto o nosmegəhən netəmim itəm kotəsahgin, nəumɨs tatus ilat ron.

Copyright information for `TNN