John 15

Iesu in tahmen e nəukət nɨg pahrien

Kən Iesu tatən məmə, “Io un, io ekahmen e nokət nɨg pahrien. Kən rəhak Tata in tahmen e etəmim itəm tatɨtasɨlɨn nɨg u.
15:1Aes 5:1-7
Nelmɨ nɨg mɨn rafin itəm kəsotoeən, in tatəte rəkɨs ilat, kən nelmɨ nɨg mɨn rafin u itəm koatoe, in tətafəl wɨr ilat, məmə ilat okotoe-in noalat tepət. Itəmat nəkotahmen e nelmɨ nɨg u. Kən io enafəl wɨr rəkɨs itəmat e nəghatən mɨn itəm iatən-ipɨnə kəm itəmat. Otəper-ipa lak, kən io oekəper-ipən etəmat. Nelmɨ nɨg otəsoeən okəmə in təsəper-ipənən e nəukətɨn. E nolən kitiəh əm, itəmat okol nəmegəhən rəhatəmat təsoe-inən noan okəmə nəsotəper-ipamən lak.
15:4Əplan-tu futnot əpəh Jon 6:56.


“Io u, io nokət nɨg. Kən itəmat nelmɨ nɨg mɨn, nelmɨ nɨg mɨn itəm koatətul-pən wɨr lak, moatəper-ipa. Nəmegəhən rəha etəmim itəm tatəper-ipa lak kən iatəper-ipən lan, in otoe-in noan tepət. Məto itəmat u, okəmə nəsotəper-ipamən lak, okol nəsotolən nat kit. Okəmə etəmim təsəper-ipamən lak, in tahmen e nelmɨ nɨg kit, itəm kɨnərakin kən tɨnapə rəkɨs. Nelmɨ nɨg mɨn tol nəhlan, kɨtun nəmɨkən kərakin-pən e nɨgəm, kuwaan ətɨp. Okəmə itəmat nakotəper-ipa lak, kən nəghatən mɨn rəhak kotəper-ipən etəmat, nat naka itəmat nakotolkeike, nəkotɨtun neasiə-inən. Kən Uhgɨn otol kəm ik. Nian nəmegəhən rəhatəmat otoe-in noan tepət, nat əh in tatɨləs-ipər nərgɨ rəhak Tata, kən e nolən u, tatəgətun məmə itəmat rəhak mɨn netəmim.

“Tata Uhgɨn in tolkeike pɨk io. E nolən kitiəh əm, io ekolkeike mihin itəmat. Otəper-ipən e rəhak nolkeikeən. 10 Okəmə itəmat nəkoatol rəhak nəghatən, kən onəkotəper-ipa e rəhak nolkeikeən, tahmen ətuatɨp əm mə inun io emol nəghatən mɨn rəha Tata Uhgɨn, kən iatəper-ipən e rəhan nolkeikeən. 11 Io ematən-iarəp nəghatən mɨn u kəm itəmat, məmə nɨkitəmat otətagien, tahmen əm məmə io nɨkik tətagien. Kənu nɨkitəmat otagien otagien mərioah. 12 Itəmat nəkotəkəike moatol nəghatən u rəhak. Tatən məmə itəmat onəkotolkeike itəmat mɨn, tahmen əm məmə io ekolkeike mihin itəmat. 13 Suah kit tɨkə itəm tolkeike pɨk in kit taprəkɨs-in etəmim un itəm tategəhan-in rəhan nəmegəhən məmə otosmegəh in mɨn neen. 14 Kən okəmə itəmat nəkotol natɨmnat mɨn u iatən kəm itəmat, tatəgətun məmə itəmat un, io mɨn neen. 15 Io oesaun-in mɨnən itəmat məmə iolwək mɨn rəhak, məto-inun etəm tatol wək, in təruru natɨmnat mɨn itəm rəhan etəm-iasol tatol. Məto roiu əh, io ekaun-in itəmat, məmə io mɨn neen, məto-inun natɨmnat mɨn rafin u itəm eməto o rəhak Tata, enən-iarəp rəkɨs kəm itəmat. 16 Itəmat nəməsotɨtəpunən io, məto io emɨtəpun itəmat. Kən io emələhəu-pən itəmat məmə itəmat onəkotuwɨn motol wək, kən wək rəhatəmat otoe-in noan. Kən noan un, in otətatɨg. Tol nəhlan, kən okəmə nakoteasiə-in natɨmnat mɨn kəm Tata Uhgɨn e nərgək, kən in otos-ipɨnə kəm itəmat. 17 Iatos-ipɨnə nəghatən kit kəm itəmat in tol nulan. Itəmat onəkotəike motolkeike itəmat mɨn.”

Netəmim rəha nətueintən, ilat koatetəhau netəmim rəha Iesu

18 Kən Iesu tən-ipən məmə, “Okəmə netəmim rəha nətueintən u koatetəhau itəmat, nɨkitəmat otəkəike muwəh məmə aupən, ilat kəmotetəhau mihin io. 19 Okəmə itəmat netəmim rəha nətueintən u, kən netəmim rəha nətueintən okotolkeike itəmat, məto-inu rəhalat u itəmat. Məto sənəmə itəmat netəmim rəha nətueintən u. Io enɨmɨtəpun rəkɨs itəmat, kən mos-irəkɨs itəmat o nətueintən. Kən o nat u inu, netəmim rəha nətueintən, kotetəhau itəmat. 20 Nɨkitəmat otəkəike matəht nəghatən u emən-ipɨnə rəkɨs kəm itəmat məmə, ‘Iolwək əm kit, təsaprəkɨs-inən rəhan etəm-iasol.’ Kən məto-inu netəm rəha nətueintən u, ilat koatol tərat agɨn ron io, kən tol nəhlan, ilat okotol nolən kitiəh əm etəmat. Okəmə ilat kəmotol rəhak nəghatən, kən ilat okotol rəhatəmat nəghatən. Məto ilat kəməsotol agɨn-əhən rəhak nəghatən mɨn. 21 Ilat okotol natɨmnat mɨn nulan etəmat, məto-inun itəmat rəhak mɨn netəmim. Ilat okotol nəhlan, məto-inu ilat kotəruru Uhgɨn itəm təmahl-ipa io.

22 “Emuwa kən məghat kəm ilat. Tol nəhlan e noa nəghatən u, ilat kəmotəplan əsas rəhalat nolən rat mɨn. Məto kəmoatəuhlin məntalat ron io moatapəs rəhak nəghatən. Kən roiu, kol kəsotənən məmə rəhalat nolən rat tɨkə. ,
15:22Iesu tɨnuwa kən mol əp rəhalat nolən rat, kən mol suatɨp o nɨkɨsən ilat e təfagə rat. Məto netəmim rəha nətueintən kotetəhau məmə Iesu tatol əp nolən rat rəhalat. Tol nəhlan, ilat kotapəs in kən moatɨtəpun napinəpən maprəkɨs-in nəhag-əhagən (3:19-21; 9:39-41).
23 Etəmim itəm tetəhau io, in tetəhau mɨn rəhak Tata. 24 Emuwa mol wək mɨn u e nɨganəmtɨlat itəm kol etəm pɨsɨn kit təməsolən. Tol nəhlan, ilat kəmotɨtun məmə pah u io. Kən nat əpnapɨn kəmotɨtun io, məto koatetəhau io, kən tol nəhlan məmə koatetəhau mɨn rəhak Tata. Kən roiu, kol kəsotənən məmə rəhalat nolən rat tɨkə. 25 Məto natɨmnat mɨn əh otəkəike mol nəhlan, kən mol məmə nəghatən u otuwa pahrien itəm netəm aupən kəmotəte rəkɨs e naoa rəha Lou. Rəhalat u Lou tatən məmə, ‘Io esolən nat kit elat, məto ilat kotetəhau agɨn-əh io, moatol tɨməht kəm io.’
15:25Sam 35:19; 69:4


26 “Məto nian Iasitu otuwa, in otatən-iarəp io. Narmɨn rəha Nɨpahrienən u, tatɨsɨ-pən o Tata Uhgɨn. Io ekahl-ipa in tuwa otəmat. 27 Kənu itəmat mɨn, onəkotəkəike motən-iarəp io, məto-inu itəmat noatatɨg kitat min io e nətuounən e wək rəhak muwa mətoarus-pa u-roiu.

Copyright information for `TNN