John 19

Kən Pailat təmos-ipən Iesu e nelmɨ rəhan mopael mɨn, kən ilat kəmotalis-alis.
19:1Aes 50:6; 53:5
Kən kəmotəmɨk nol itəm tol nihlən-nihlən, motol hat lan, tahmen e hat rəha kig, kən motəfauin-pən e rəhn-kapə. Kən motuwɨn-in-pən kot əfəməh kit kəm in, tol nəguɨ-naris lan, tahmen e kot rəha kig. Kən ilat motuwa ron, moatol mɨləh lan, kən moatən məmə, “Ik u inu, kig rəha netəm Isrel. Itɨmat ekotos-ipən nɨsiaiiən kəm ik.” Kən ilat moatem-pən əm nɨkapɨn.

Kən Pailat tiet mɨn muwɨn ihluə, kən matən-ipən kəm netəmim məmə, “Ei, netəmim. Io ekahl-iarəp mɨn suah u tuwa ihluə, məmə itəmat onəkotəplan-tu məmə io esehmən nolən rat lan ne.” Kən Iesu təmiet mɨn muwa ihluə. In tatəfauin hat u itəm kəmol e nol itəm tol nihlən-nihlən, tahmen e hat rəha kig, kən matuwɨn e kot əfəməh tol nəguɨ-naris, tahmen e kot rəha kig, kən Pailat tən-ipən kəm ilat məmə, “!Netəmim! !Otəplan-tu! !Suah u inu!”

Məto nian pris asol mɨn ne mopael mɨn itəm koatehm Nimə Rəha Uhgɨn kəmotəplan, ilat kəmotagət əfəməh moatən məmə, “!Okəht-ipən e nɨg kəməluau! !Okəht-ipən e nɨg kəməluau!”

Kən Pailat təmən-ipən kəm ilat məmə, “Itəla, itəmat pɨsɨn əm, otɨləs motuwɨn, motəht-ipən in e nɨg kəməluau. Məto io esəplanən nolən rat kit ne lan.”

Məto ilat kotəmə, “Rəhatɨmat kit əh-ikɨn lou tatən məmə in otəkəike mɨmɨs, məto-inu in tatən məmə in Nətɨ Uhgɨn.” Kən nian Pailat təməto nəghatən u, in təməgɨn pɨk təhmɨn mɨn. Kən in təmatɨg muwɨn mɨn imə, mətapəh o Iesu məmə, “?Ik etəm hiə?”
19:9Pailat təmətapəh nəhlan o nɨtunən məmə okəmə naka Iesu in uhgɨn əkəku kit, o okəm-naka nɨkin tatəht məmə Iesu in etəm e nəptən pɨsɨn kit kən etəm pɨsɨn kit in otakil nolən rəhan (Luk 23:6-7). Iesu tɨnuhalpɨn rəkɨs rəhan nəghatən, məto Pailat təməsənən nɨpahrienən lan (Jon 18:36-38a; Aes 53:7).


Məto Iesu təsuhalpɨnən rəhan nəghatən.
10 Kən Pailat tən-ipən kəm in məmə, “?Təhrol nəsən-ipamən kəm io? ?Ik nəsɨtunən məmə io iatos nəsanənən məmə ekahl-iarəp ik, kən matos mɨn nəsanənən məmə okəht-ipən ik e nɨg kəməluau?”

11 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Okəmə Uhgɨn təməsolən nat u, okol ik onəsos agɨn-əhən nəsanənən məmə onakakil io. Tol nəhlan, nolən rat rəha suah un itəm təmos-ipɨnə io e nelməm, in tərat maprəkɨs-in rəham.”

12 Kən tətuoun e nian əh, Pailat təmolkeike məmə otɨkɨs Iesu. Məto netəm-iasol mɨn rəha netəm Isrel koatagət əfəməh moatən məmə, “Okəmə nakɨkɨs suah u mahl-iarəp, kən ik sənəmə etəmim rəha Sisa. Etəmim u itəm tatən məmə in kig, in tɨkɨmɨr rəha Sisa.”

13 Kən nian Pailat təməto nəghatən u, kən təmit Iesu muwa mɨn ihluə. Kən in təmuwɨn e ikɨn kit, nərgɨn un, Lou Kəpiel Epin-Epin, e nəghatən Isrel, in Kapata,
19:13Kapata in ikɨn kit kəməlɨn kəpiel itəm tepin-epin mɨn ikɨn, kol tahmen əm e sɨmen itəm kəməhləkɨn.
kən matəpələh-pər jea rəha nakilən.
14 Tɨnuəkɨr mɨtgar tətul e tina, e nian ətuatɨp rəha nol əpen-əpenəən o nolən lafet rəha Nuhagego-inən.

Kən Pailat tən-ipən kəm netəm Isrel məmə, “!Ei netəm mɨn əpə! !Otəplan-tu! !Suah u in kig rəhatəmat!”

15 Məto ilat kəmotagət əfəməh, motən məmə, “!Ohamnu! !Ohamnu! !Əht-ipən e nɨg kəməluau!”

Kən Pailat təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Itəmat nakotolkeike mə io ekəht-ipən kig rəhatəmat e nɨg kəməluau?” Məto pris asol mɨn kotəmə, “!Sisa əm un, in rəhatɨmat kig!”

16 Kən Pailat təmegəhan-in-pən Iesu tuwɨn e nelmɨlat, məmə mopael mɨn rəha Rom okotuwɨn motəht-ipən e nɨg kəməluau.

Mopael mɨn kəmotətu-pər Iesu e nɨg kəməluau

(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)

Kən ilat kəmotɨləs Iesu motuwɨn.
17 In tatɨləs nɨg kəməluau rəhan, matiet matuwɨn ikɨn kit mɨn, nərgɨn un, Kolkota e nəghatən rəha netəm Isrel. Nɨpətɨn u, “Louipɨl-uipɨl.” 18 Kən ikɨn əh, kəmotəht-ipən Iesu e nɨg kəməluau. Kən kəmotatɨg motəht-ipən mɨn etəmim kəiu, kit e nɨkalɨn matɨp, kit e nɨkalɨn mol, kən Iesu in tatəkul ilugɨn elau.

19 Kən Pailat təmən kəte rəkɨs nəghatən kit, kɨləs kan kəht-ipən e rəhn-kapə nɨg kəməluau. Nəghatən u tatən məmə,Iesu,etəm Nasaret,kig rəha netəm Isrel. 20 Kən netəm Isrel tepət, ilat kotafin nəghatən u, məto-inu ikɨn əh kəmotəht-ipən Iesu ikɨn, in iuəhkɨr əm o taon. Kən nəghatən u, kəməte rəkɨs e nəghatən rəha netəm Isrel, ne nəghatən rəha netəm Rom, ne nəghatən rəha netəm Kris. 21 Kən pris asol mɨn rəha netəm Isrel, kəmotuwɨn motən-ipən kəm Pailat məmə, “Onəkəsəteən məmə, ‘Kig rəha netəm Isrel.’ Təwɨr mə onakəte ilə məmə, ‘Suah u in tatən məmə in kig rəha netəm Isrel.’”

22 Məto Pailat təmə, “Nat itəm eməte, eməte.”

Mopael mɨn kəmotoor natɨmnat rəha Iesu

23 Kən nian mopael mɨn kəmotəht-ipən rəkɨs Iesu e nɨg kəməluau, kən motəmɨk rəhan natɨmnat, kən kəmotoor ilat nəmtɨn kuwɨt, məto-inun mopael mɨn ilat kuwɨt. Məto kot əfəməh rəhan, etəmim itəm in təmol nɨməhan, in təmɨsɨlpɨn-ɨlpɨnən nɨməhan lan, in təmol apiəpiə əm nɨməhan əh. 24 Kən mopael mɨn u kɨnotən-ən kəm ilat mɨn məmə, “Ei, təsəwɨrən məmə okotearəsin nat u. Təwɨr məmə okotatɨpin əm tais ron. Kən etəm tatol win lan, in tɨtol rəhan u kot.” Nat u təmiet məmə otol nəghatən rəha Naoa Rəha Uhgɨn tuwa mol nɨpahrienən, u təmən məmə,

“Ilat kəmotəmki-rəkɨs rəhak natɨmnat. Ilat kəmotoor elat mɨn.
Kən ilat kəmotatɨpin tais məmə otəgətun məmə pah otos natɨmnat mɨn əh.”
19:24Sam 22:18

Kən tol nəhlan, mopael mɨn kəmotol mihin pahrien.

Iesu ne rəhan Mama

25 Kən iuəhkɨr əm o nɨg kəməluau rəha Iesu, nɨpɨtan kuwɨt kəmoatətul əh-ikɨn. Mama rəha Iesu, ne pia rəhan mama, ne Meri kit mɨn, pətan rəha Klopas, kən iahunin kit mɨn Meri pətan Maktala. 26 Kən nian Iesu təməplan rəhan mama ne suah un itəm in tolkeike pɨk
19:26Jon tatən atɨp əm in məmə, “suah un itəm in tolkeike pɨk” (Jon 13:23).
katuətul e nɨkalɨn, kən tən-ipən kəm rəhan mama məmə, “!Pətan, nətɨm un!”

27 Kən mən-ipən kəm suah u məmə, “Ik rəham u mama.” Kən tətuoun e nian əh, suah u təmit pətan un mian iman ikɨn, kən in təmatehm wɨr in, tahmen e rəhan mama ətuatɨp.

Iesu tɨnɨmɨs

(Mat 27:45-56; Mak 14:33-41; Luk 23:44-49)

28 Kən uarisɨg lan, Iesu təmɨtun məmə wək mɨn itəm in təmuwa məmə otol, tɨnol namnun rəkɨs. Kən o nolən nəghatən mɨn e Naoa Rəha Uhgɨn tuwa mol nɨpahrienən lan, in təmən məmə, “Enoaoa.”

29 Kən pesɨn əkəku kit əh-ikɨn tatəpələh, kəmiuw-pən wain lan u tagɨn. Kən ilat kəmotɨləs nat kit tame-ame tahmen e katən, kən moteer-pən e wain un, kən motatu-pən e nelmɨ nɨg katən mə hisop, kən motɨləs-ipər tuwɨn iuəhkɨr o nohlɨ Iesu, məmə otɨrɨm. 30 Kən nian in təmənɨm wain u məsɨn, kən məmə, “!Natɨmnat rafin tɨnol namnun!”

Kən təmətag-iəhau, megəhan-in-pən rəhan namegən tiet, kən mɨmɨs.

Suah kit təmaru nɨkalɨ Iesu

31 Nian əh rəha nol əpen-əpenəən, məto-inu okən lawɨgin un, nian rəha Sapat. (Kən Sapat u, in Sapat keike kit.)
19:31Sapat u, in Sapat keike kit, məto-inu təmuwa ətuatɨp e nian rəha lafet rəha Nuhagego-inən.
Kən netəm-iasol rəha netəm Isrel kəsotolkeikeən məmə nɨpətɨ suah miləhal əh okətəhaləkul e nɨg kəməluau mətoarus-pən nian əh. Kən o nat əh, ilat kəmotuwɨn motətapəh o Pailat məmə otahl-ipa rəhan mɨn netəmim, kotuwɨn, motətgəhl nelkɨləhal, pəs iləhal kəhalɨmɨs uəhai əm. Kənu ilat kotɨləs-irəkɨs nɨpətɨləhal.
32 Kən mopael mɨn kəmotaupən motətgəhl nelkɨ suah mil un kəiu itəm kəmotəht-ipən ilau e nɨg kəməluau iləhal Iesu.

33 Məto nian kəmotuwa o Iesu, motəplan məmə in tɨnɨmɨs rəkɨs. Kən əmun, ilat kəsotətgəhlən nelkɨn. 34 Kən mopael kit təmaru əm nɨkalɨn e rəhan nɨro, kən roiu agɨn-əh, nɨta ne nəhau kəmuaiəh ahmen-ahmen əm, mətuatite e nɨpətɨn. 35 (Kən suah kit əh-ikɨn tatətul,
19:35Aposol Jon itəm təməte naoa u, in tatəghat-in atɨp əm in e ves 35 (Jon 19:26; 21:24).
in təmehm natɨmnat mɨn u e nɨganəmtɨn. Kən nəghatən mɨn rəha suah u, in tətuatɨp, kən in tɨtun məmə in tatən pahrien. Kən in tatən-iarəp məmə itəmat mɨn onəkotɨtun motahatətə lan.)
36 Natɨmnat mɨn u kəmotuwa məmə okotol nəghatən e Naoa Rəha Uhgɨn tuwa mol nɨpahrienən lan, u tatən məmə, “Okol nɨkɨlɨkɨlin kit təsɨtəgɨtən.”
19:36Iesu in tahmen e Nətɨ Sipsip rəha lafet rəha Nuhagego-inən kən nɨtan otosmegəh netəmim rəha Uhgɨn. (Jon 1:29; 1 Kor 5:7; 1 Pita 1:19). Tahmen məmə kəməsətgəhlən nɨkɨlkɨli nenətɨ sipsip mɨn itəm katoh e lafet rəha Nuhagego-inən (Eks 12:46; Nam 9:12), e nolən kitiəh əm, nɨkɨlkɨli Iesu kit, təməsɨtəgɨtən. Sam 34:20.
37 Kən nəghatən kit mɨn e Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Ilat okotəplan suah u itəm kəmotaru.”

Josep ne Nikotimas, ilau kəmiatənɨm Iesu

38 Kən uarisɨg e natɨmnat mɨn u, etəm Aramatia kit, nərgɨn u, Josep. Josep u, in etəmim kit rəha Iesu, məto tatəhluaig-in nat u, məto-inun tatəgin netəm-iasol rəha netəm Isrel. In təmuwɨn məplan Pailat, kən tətapəh ron məmə otegəhan-in pəs tɨləs-irəkɨs nɨpətɨ Iesu. Kən əmun, Pailat təmegəhan-in, kən in təmuwɨn mɨləs-irəkɨs. 39 Kən Nikotimas, u aupən in təmuwɨn məplan Iesu lapɨn, in təmuwɨn ilau Josep. In tatɨtol kətɨm kit, təmərioah e nat pien-pien mɨn u mɨr ne alos. Kətɨm u təfɨgəm tahmen e tate kilo.

40 Kən ilau kəmialəs-irəkɨs nɨpətɨ Iesu, mualpin e nɨməhan wɨr kit, nərgɨn u linen. Kən ilau kəmioal-pən mɨr ne alos e nɨməhan u, tahmen ətuatɨp əm mə inun netəm Isrel kotalpin mihin nɨpətɨ etəmim, moatɨtənɨm. 41 Kən ikɨn əh kəməht-ipən Iesu ikɨn e nɨg kəməluau, kəmahwɨnu ikɨn, kən e ikɨn əh, nɨpəg kəpiel kit əh-ikɨn, itəm katɨtənɨm itəm ikɨn. Kən ikɨn əh, kəsɨtənɨm-pənən əh suah kit ikɨn. 42 Kən ilau kəmuələhəu-pən nɨpətɨ Iesu e nɨpəg kəpiel u, məto-inu nian əh in nian rəha netəm Isrel koatol əpen-əpenə lan o Sapat,
19:42Əplan-tu futnot e 19:31.
kən nɨpəg kəpiel itəm katɨtənɨm itəm ikɨn, in iuəhkɨr əm.

Copyright information for `TNN