John 21

Iesu təmol əp in kəm rəhan netəmim ilat sepɨn

Uarisɨg e natɨmnat mɨn u, Iesu təmol əp mɨn in o rəhan mɨn netəmim, əpəh e nɨməkləkɨl e nɨkalɨ lek asol, katən mə Lek Kalili.
21:1Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə Lek Taepirias, in nərgɨ Lek Kalili kit mɨn.
Kən təmol əp in nulan.
E nian əh, netəmim mɨn u rəha Iesu kəmotaliwək kitiəh: Saimon Pita, ne Tomas u kətaun-in məmə Mil Mil, ne Nataniel u, etəm Kalili iman latuənu Kena, ne nətɨ Sepeti mil,
21:2Nətɨ Sepeti mil kəiu, ilau u Jemes ne Jon. Jon u inu in təməte naoa u.
ne etəmim mil kəiu mɨn rəha Iesu.
Saimon Pita tən-ipən olat məmə, “Io enatuwɨn ekatɨpin net.”

Kən ilat kotəmə, “Itəla, pəs kitat rafin kotuwɨn.” Kən ilat rafin kəmotatite, motuwɨn e pot kit. Kən Pita təmapeg rəhan natɨmnat o wək. Kən ilat kəmotuwɨn, motatɨpin net, motətoarus tian. Məto kəsotosən nəm kit ne.

Kən tɨnatian, kən Iesu tuwa matətul ipar, məto rəhan mɨn netəmim, ilat kotəruru məmə Iesu.

In tətapəh olat məmə, “!Nəman! ?Nəsotosən nəm kit, o?”

Kən ilat kotəmə, “Kəpə, nəm tɨkə.”

Kən in tən-ipən kəm ilat məmə, “Itəla, otatɨpin-pən-tu net e matɨp ikɨn e nɨkalɨ pot u, kən onəkotiuw nəm neen.” Kən əmun, kotatɨpin-iarəp net, əmun, mɨnotəruru niuw-pərən, məto-inu net tɨnər mɨnər mɨnərioah e nəm.

Kən suah u itəm Iesu tolkeike pɨk, in tən-ipən kəm Pita məmə, “!Ei! !Iərəmərə ətuatɨp əh!” Kən nian Pita təməto nəghatən u, təmətəut uəhai əm, kən mətɨpən itəhəi, meai muwɨn ipar. Kən netəmim mɨn u neen rəha Iesu, ilat kəmotuwar e pot, moatiuw net apon təmərioah e nəm, məto-inu bot in iuəhkɨr əm məsɨn o nɨməkləkɨl, tahmen əm hanrɨt mita. Kən nian ilat kəmotuwɨn ipar, motəplan nɨgəm əkəku kit əh-ikɨn, nəmtahlɨn tatuəp əh, kən nəm neen əh-ikɨn, katuwan e nɨgəm, ne pɨret əh-ikɨn. 10 Kən Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Otəmɨk nəm mɨn un neen itəm nəmotos motuwa.”

11 Kən Saimon Pita təmuwɨn mɨn e pot, kən mewkəkan net muwɨn əpəh ipar. Net u tərioah e nəm asol mɨn, ilat rafin wan-hanrɨt-fifti-tri. Kən nat əpnapɨn məmə net u təmərioah pap e nəm, məto in təməsəhapən. 12 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Otuwa motagwən.” Kən ilat kit nɨkin təsəhtən məmə otətapəh ron məmə, “?Ik pah un?” məto-inu ilat kɨnotɨtun əsas məmə in Iərəmərə. 13 Kən Iesu təmos pɨret muwa mos-ipən kəm ilat, kən mos-ipən mɨn nəm.

14 Kən inu, nian tatol kɨsɨl lan, itəm Iesu təmol əp in o rəhan mɨn netəmim uarisɨg e nian in təmɨmɨs, kən məmegəh mɨn.

Iesu ne Pita

15 Nian ilat kɨnotagwən rəkɨs, Iesu təmətapəh o Saimon Pita, məmə, “Saimon, nətɨ Jon. ?Ik nakolkeike io taprəkɨs-in netəm mɨn un?” Pita tən-ipən kəm in məmə, “Əwəh, Iərəmərə, ik nəkɨtun məmə io ekolkeike pɨk ik.”

Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Itəla, ik onakatagwən rəhak nenətɨ sipsip mɨn.”

16 Kən Iesu tatɨg mətapəh mɨn ron məmə, “Saimon, nətɨ Jon. ?Ik nakolkeike io?”

In tən-ipən kəm Iesu məmə, “Əwəh Iərəmərə, ik nəkɨtun məmə iakolkeike ik.”

Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Itəla, ik onakatehm wɨr rəhak sipsip mɨn.”

17 Kən mətau kɨsɨl lan, Iesu tatɨg mətapəh mɨn ron məmə, “Saimon, nətɨ Jon. ?Ik nakolkeike io?”

Kən Pita, nɨkin təmahmə, məto-inu Iesu təmətapəh ron mau kɨsɨl, məmə, “?Ik nakolkeike io?” Kən in tən-ipən kəm in məmə, “Iərəmərə, ik nəkɨtun natɨmnat rafin. Ik nəkɨtun məmə io ekolkeike ik.”

Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Itəla, ik atagwən rəhak sipsip mɨn.

18 “Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm ik məmə, aupən, e rəham netəm-aluəən, nəmatiargin atɨp rəham kətəut, kən mətaliwək matuwɨn ikɨn mɨn rafin itəm nakolkeike məmə nakuwɨn ikɨn. Məto nian ik onakaguɨhl, onakəg-ətuatɨp-in nelməm, kən etəm pɨsɨn kit otəlis ətain rəham kətəut, kən mit ik nakian ikɨn ik nəsolkeikeən məmə nakuwɨn ikɨn.” 19 E nəghatən u, Iesu təmaupən matən-iarəp rəkɨs əm, nolən itəm Pita otɨmɨs, kən rəhan nɨmɨsən,
21:19Katən məmə e nup tate mɨn tatuwa, kən kəpanətu-pər Pita e nɨg kəməluau.
in otɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn.

Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Itəla, uarisɨg-in io.”

Iesu ne suah un itəm Iesu təmolkeike pɨk

20 Kən Pita teirair məplan etəmim kit rəha Iesu u, Iesu tolkeike pɨk, tatuarisɨg-in ilau. Suah əh inəh, itəm təmiəu-iəu muwa iuəhkɨr o Iesu e nian kəmotagwən e lafet rəha Nuhagego-inən, kən matətapəh ron məmə, “?Iərəmərə, pah un otegəhan-in-pən ik e nelmɨ rəham tɨkɨmɨr mɨn?”

21 Nian Pita təməplan in, kən tətapəh o Iesu məmə, “?Iərəmərə, məto tahro e suah əh?”

22 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “?Okəmə io ekolkeike məmə in otatəmegəh muwɨn mətoarus nian iakɨtəlɨg-pa mɨn, ik onəkɨtun o naka? Ik un, ik onəkəike muarisɨg-in io.”

23 Kən tol nəhlan o nat u Iesu təmən, nəghatən kit əh-ikɨn katən tɨtəlau-ɨtəlau e piatat mɨn məmə, “Etəmim u rəha Iesu otəsɨmɨsən,” məto Iesu təməsənən kəm Pita məmə suah u otəsɨmɨsən. In təmən əm məmə, “?Okəmə, io ekolkeike məmə in otatəmegəh, mətoarus-pən iakɨtəlɨg-pa mɨn, ik onəkɨtun o naka?”

24 Etəmim u rəha Iesu in etəmim kitiəh əm itəm tatən-iarəp natɨmnat mɨn u, kən in məte rəkɨs nəghatən mɨn u. Kən itɨmat ekotɨtun məmə nəghatən mɨn u tatən, in nɨpahrienən əm.
21:24Nian neen, Jon tatəghat nəhlan, matən məmə, “itɨmat,” məto in tatən əm in pɨsɨn əm (19:35; əplan-tu 1 Jon 1:1-4).


Namnun nəghatən

25 Kən natɨmnat tepət mɨn əpəh ikɨn itəm Iesu təmol kən okəmə netəmim kəpoatəte rəkɨs natɨmnat mɨn u ilat rafin e naoa mɨn, io, nɨkik təht məmə rum otɨkə e nətueintən rafin o nəlɨnən naoa mɨn u.

Copyright information for `TNN