John 3

Nikotimas təmuwɨn məplan Iesu

Etəm-iasol kit e noanol rəha Isrel, nərgɨn u, Nikotimas. In Farisi kit. Kən nian kit lapɨn, in təmuwɨn məmə otəghat ilau Iesu. In təmən-ipən məmə, “Iəgətun, itɨmat ekotɨtun məmə ik iəgətun kit itəm Uhgɨn təmahl-ipa ik nakuwa, məto-inu suah kit okol təsolən nəmtətin mɨn un ik nakatol okəmə Uhgɨn təsatɨgən ron.”

Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm ik məmə, okəmə etəmim kit təsaiir wiən, okol in təsəplanən nərəmərəən rəha Uhgɨn.”

Kən Nikotimas, narmɨn təmiwɨg pɨk, kən mətapəh ron məmə, “?Etəm tɨnol iahgin rəkɨs, otəhrol maiir mətmətɨg mɨn? !In okol təsuwɨn mɨnən e nərpɨ rəhan mama kən maiir-pa mɨn!”

Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm ik məmə, okəmə etəmim təsaiir-wiən e nəhau ne Narmɨn Rəha Uhgɨn, okol təsuwɨnən matɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn.
3:5Esik 36:25-27; Efes 5:26; Taet 3:5
Nɨpətɨtəm tətaiir əm e nɨta rəha etəmim əm, məto Narmɨn Rəha Uhgɨn əm un in tatol məmə narmɨtəm tətaiir wi mɨn. Təsəwɨrən məmə narməm otiwɨg məto-inu emən-ipɨnə kəm ik məmə, ‘Onəkotəkəike motaiir wi mɨn.’ Tahmen əm e nɨmətag tatɨsɨ-pə ikɨn kit, matelel nat matuwɨn ikɨn kit itəm in tolkeike məmə otuwɨn-pən ikɨn. Natəto əm, məto ik nəkəruru məmə təmɨsɨ-pə hiə, kən matuwə hiə. Kən e suatɨp kitiəh əm, kitat kəsotəplanən Narmɨn Rəha Uhgɨn, məto koatəplan əm rəhan wək e nəmegəhən rəha etəmim itəm təmaiir wi mɨn.”
3:8Esik 37:9


Kən əmun, Nikotimas tətapəh o Iesu məmə, “?Natɨmnat mɨn un, otəhrol nulan muwa?”

10 Kən Iesu təmə, “Ik iəgətun asol rəha netəm Isrel. ?Təhrol nəkəruru natɨmnat mɨn u?” 11 Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm ik məmə, nəghatən mɨn u itəm ekoatən ilat, itɨmat ekotɨtun wɨr, kən natɨmnat itəm ioatən-iarəp, itɨmat enotəplan rəkɨs. Məto itəmat nəsotahatətəən e nəghatən mɨn rəhatɨmat. 12 Io iatən əm natɨmnat mɨn itəm katol e nətueintən əm u, məto itəmat nəsotahatətəən e rəhak nəghatən. ?Kən okəmə ekən natɨmnat mɨn itəm katol e Nego e Neai, nakotəhrol nulan motahatətə lan? 13 Suah kit təsuwɨnən əpəh ilɨs e Nego e Neai, meiuaiu-pa, mən-iarəp nian kit ne. Məto Nətɨ Etəmim əm, təmɨsɨ-pən iman ikɨn e Nego e Neai, meiuaiu-pa, tɨtun nən-iarəpən.

14 “Aupən, əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn, Moses təmɨləs narmɨ sɨnek kit, mətu-pər ilɨs e nɨg əfəməh kit, kən mɨləs-ipər. Kən e nolən kitiəh əm, okəike kɨləs-ipər mihin Nətɨ Etəmim, 15 məmə netəm mɨn u itəm okotahatətə lan, ilat okotos nəmegəhən itulɨn. 16 Tol nəhlan, Uhgɨn təmolkeike pɨk netəmim e nətueintən, tol-pən in təmos-ipa Nətɨn Noan Kitiəh Əm, məmə netəm mɨn u itəm koatahatətə lan, ilat okol kəsotɨmɨsən, məto okotos nəmegəhən itulɨn.
3:16Esik 18:23,32; 37:9; 1 Tim 2:4; 4:10; 1 Jon 4:9-10
17 Uhgɨn in təməsahl-ipamən Nətɨn tuwa e nətueintən u məmə otən-iarəp nalpɨnən rəha nolən rəha netəmim rəha nətueintən, məto in təmahl-ipa, məmə otuwa mol suatɨp o nosmegəhən netəmim e nətueintən.

18 “Etəmim itəm tətahatətə lan, Uhgɨn okol təsənən nalpɨnən rəhan, məto etəmim itəm təsahatətəən lan, Uhgɨn tɨnən rəkɨs nalpɨnən rəhan, məto-inu in təsahatətəən e Nətɨ Uhgɨn Noan Kitiəh Əm. 19 Uhgɨn tətakil netəmim e nolən u məmə, Nəhag-əhagən tɨnuwa rəkɨs e nətueintən, məto netəmim kəsotolkeikeən Nəhag-əhagən. Ilat kəmoatolkeike Napinəpən ilə, məto-inu nian rafin rəhalat nolən, təsətuatɨpən. 20 Etəmim itəm tatol nolən itəm təsətuatɨpən, in tetəhau Nəhag-əhagən. Kən in təsuwamən e Nəhag-əhagən, məto-inu in tapəs məmə Nəhag-əhagən əh otasiəgəpɨn rəhan nolən mɨn.

21 Məto etəmim itəm tatətəu-pən suatɨp rəha nɨpahrienən in otuwa e Nəhag-əhagən, məmə Nəhag-əhagən əh, in otasiəgəpɨn rəhan nolən kən matəgətun məmə in təmol ilat e nəsanənən əm rəha Uhgɨn.”

Jon Təməghat-in Mɨn Iesu

22 Uarisɨg e natɨmnat mɨn əh, Iesu ne rəhan mɨn netəmim kəmotuwɨn e nɨtən Jutia. Təmatɨg nuwəh məsɨn ilat min ikɨn əh, kən matol baptais e netəmim. 23 Məto e nian əh, Jon mɨn, in tatol baptais e netəmim əpəh ikɨn kit iuəhkɨr əm o Salim, nərgɨn u, Aenon, məto-inu, ikɨn əh, nəhau tepət ikɨn. Kən netəmim koatuwɨn ikɨn əh, məmə Jon otol baptais elat. 24 E nian əh, kəməsɨləs-ipənən əh Jon e kalapus.

25 Kən netəmim neen rəha Jon, ilat kəmotərgəhəu ilat etəm Isrel kit, o nolən ətuatɨp itəm etəmim otəkəike maikuas məmə in otaruətuəh e nɨganəmtɨ Uhgɨn. 26 Kən ilat kəmotuwɨn kehm Jon, motən-ipən kəm in məmə, “Iəgətun, ik nəkɨtun etəmim kit u aupən itəlau min əpəh entənɨpən-pən ikɨn e nəhau Jotan, kən ik nəmətul-arəp matəghat-in kəm netəmim. Roiu əh, in tɨnatol baptais e netəmim. Kən ilat rafin kɨnoatuwɨn ron.”

27 Kən Jon tən-ipən məmə, “Etəmim təruru nolən nat kitiəh ne, okəmə Uhgɨn əpəh e Nego e Neai təsos-ipənən wək əh kəm in. 28 Itəmat u noatətul-pa ron io. Itəmat nəkotɨtun məmə iatən nulan məmə, ‘Sənəmə io Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa.’ Məto Uhgɨn təmahl-ipa io məmə iakaupən muwa, kən Kristo in otəpanuarisɨg. 29 Ekuəh nimaa nəghatən kit kəm itəmat. Etəmim itəm in otol marɨt e pətan kit, pətan əh tatətəu-pən əm in. Kən etəmim u, netəmim koatəsahgin məmə in otuwa e lafet rəha marɨt, kən nɨkilat kotagien lan kən motəto nəwian, ilat kəsotetetən in. Kən io u, ekahmen e in kit itəm tatəsahgin əm matətəlɨg-in o nətoən nəwian, kən io mɨn esetəhakən kəm in o netəmim itəm koatuarisɨg-in, məto nɨkik tagien mərioah ron. 30 Kristo əh, in otəkəike muwa mə in ilɨs taprəkɨs-in io, kənu io ekəike meiuaiu.”

31 Etəmim itəm təmɨsɨ-pən ilɨs e Nego e Neai, in ilɨs taprəkɨs-in netəmim rafin. Etəmim itəm tətan əm e nətueintən, in etəmim əm rəha nətueintən, kən in tɨtun əm nənən natɨmnat mɨn u e nətueintən u. Məto, etəmim itəm tatɨsɨ-pən ilɨs e neai in ilɨs taprəkɨs netəmim rafin. 32 In tatətul-arəp o nən-iarəpən natɨmnat itəm in təməplan kən mɨnəto rəkɨs, məto etəmim kit ne təsahatətəən e rəhan nəghatən. 33 Məto etəmim itəm təmos rəhan nəghatən kən mətahatətə lan, in tatətul-arəp məmə nəghatən itəm Uhgɨn təmən, in nɨpahrienən. 34 Tol nəhlan məto-inu etəmim əh itəm Uhgɨn təmahl-ipa tuwa, in tatən-iarəp əm nəghatən mɨn rəha Uhgɨn. Kotɨtun məmə in tatən-iarəp əm nəghatən mɨn rəha Uhgɨn məto-inu Uhgɨn təmos-ipən Narmɨn Rəhan tərioah lan, okol kəsolən mak lan kəsehmən namnun. 35 Əwəh, Tata Uhgɨn in tolkeike pɨk Nətɨn əh, kən in tɨnələhəu-pən rəkɨs natɨmnat rafin e nelmɨn. 36 Etəmim u itəm tətahatətə e Nətɨ Uhgɨn u, in tatos nəmegəhən itulɨn u, namnun tɨkə. Kən məto, etəm tatəht nəwia Nətɨn u, in okol təsosən nəmegəhən itulɨn u nian kit ne, məto-inu etəmim itəm tol nəhlan, neməha rəha Uhgɨn tatuwɨn ron namnun tɨkə.

Copyright information for `TNN