John 9

Iesu təmol-wɨr nɨganəmtɨ suah kit

Kən nian kit, Iesu təmaliwək mətan, kən məplan suah kit. Nian təmaiir, məto nɨganəmtɨn təpɨs. Kən netəmim mɨn rəha Iesu kəmotən-ipən kəm in məmə, “Iəgətun, suah u təmaiir məto nɨganəmtɨn təpɨs. ?O naka? ?O nolən rat rəhan, o nolən rat rəha tata ne mama rəhan?”

Məto Iesu təmə, “Nɨganəmtɨ suah u təmərat, məto sənəmə e nolən rat rəhan, o e nolən rat rəha tata ne mama rəhan. Məto, nɨganəmtɨ suah u təməpɨs nəhlan məmə Uhgɨn otəgətun rəhan wək e nəmegəhən rəhan. Nian tatian əh,
9:4Nian Iesu tatən məmə, “Nian tatian əh,” nagəhatən u tatəpsen-pən rəhan nəmegəhən, məto-inu in Nəhag-əhagən (ves 5). Məto lapɨn tatəpsen-pən rəhan nɨmɨsən.
kitat kotəkəike kol wək rəha Uhgɨn, itəm təmahl-ipa io ekuwa. Nian lapɨn otəpanuwa, kən etəmim in təruru nolən wək.
Nian io etatɨg əh e nətueintən u, io Nəhag-əhagən rəha netəmim e nətueintən.”

Nian Iesu təmən rəkɨs nəghatən əh, təmagəh nɨsɨp, kən mol nəmɨt əkəku lan, kən mos nəmɨt un, mol-pən e nɨganəmtɨ suah un. Kən Iesu mən-ipən kəm in məmə, “Onəkuwɨn e noan nəhau Saeloam, kən mau nɨganəmtɨm.” (Nərgɨn u Sailom, nɨpətɨn təmə, “Kəmahl-ipən”). Kən suah un təmuwɨn, mau nɨganəmtɨn. Nian təmɨtəlɨg-pa, məto nɨganəmtɨn tɨnəwɨr, kən tɨnatehm nat.
9:7Aes 35:5


Kən netəmim iman ikɨn, ne netəm mɨn u itəm kotɨtun in, məmə in etəmim kit nian rafin tateasiə o məni o netəmim, ilat narmɨlat təmiwɨg pɨk ron. Kən kɨnotətapəh-ətapəh olat mɨn məmə, “!Ei! !Otəplan-tu! ?Suah u inu, nian rafin tatəpələh mateasiə o məni o netəmim?”

Kən netəmim neen koatəmə, “Əwəh, in əh.”

Kən məto neen kotəmə, “Kəpə. Tahmen əm lan, məto sənəmə in.”

Məto suah un təmə, “!Io u inu!”

10 Kən ilat kəmotətapəh ron məmə, “?Nɨganəmtɨm təmahrol məwɨr?”

11 Kən in təmə, “Suah u, nərgɨn u Iesu, in təmol nəmɨt neen kən mol-pən e nɨganəmtək, kən mən məmə, ‘Uwɨn əpəh Saeloam, mau nɨganəmtɨm.’ Kən əmun, emuwɨn. Nian emau nɨganəmtək, məto nɨganəmtək tɨnəwɨr, enatehm nat.”

12 Kən ilat kəmotətapəh ron məmə, “?Məto suah un tətatɨg hiə?”

Kən in təmə, “Io ekəruru.”

13 Kən netəmim kəmotɨləs suah u itəm nɨganəmtɨn təməpɨs aupən, motuwɨn kəm Farisi mɨn. 14 Nian u, itəm Iesu təmol-pən nəmɨt e nɨganəmtɨ suah kit lan təwɨr, in nian rəha Sapat. 15 Kən Farisi mɨn kəmotətapəh ron məmə, “?Nəmahrol nɨganəmtɨm təwɨr?” Kən suah un təmən-ipən kəm ilat məmə, “Iesu təmol-pən nəmɨt e nɨganəmtək, kən ekuwɨn mau rəkɨs, kən nɨganəmtək təwɨr, iatəplan nat.” 16 Kən Farisi mɨn neen kəmotən-ipən məmə, “Suah un təsɨsɨ-pənən o Uhgɨn, məto-inun, in təsətəu-pənən Lou rəha Sapat.”

Məto Farisi mɨn neen mɨn kotəmə, “?Məto tahro? Suah əh sənəmə in iol təfagə rat. Iol təfagə rat təruru nolən nəmtətin kit nulan.” Kən ilat kəmotoor ilat mɨn o nəghatən u.
17 Kən ilat kəmotətapəh mɨn ron məmə, “?Suah əh təmol-wɨr nɨganəmtɨm, kən nɨkim təht məmə in etəmim naka?” Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “In ien kit.” 18 Məto netəm-iasol rəha netəm Isrel kəsotənən nɨpahrienən lan məmə suah u aupən nɨganəmtɨn təməpɨs, məto roiu əh, tɨnətaiir. Tol nəhlan, ilat kəmotaun-in-pən rəhan tata ne mama kueia, 19 kən kəmotətapəh olau məmə, “?Təhrol? ?Nətɨtəmlau u suah u? ?Itəmlau onakuən-tu məmə nian in təmaiir-pa, kən nɨganəmtɨn təpɨs? ?Okəmə nɨpahrienən, kən nɨganəmtɨn təmahrol məwɨr?”

20 Kən rəhan mama ne tata kuəmə, “Itɨmlau ekiatun məmə nətɨtɨmlau əh, kən itɨmlau ekiatun məmə təmaiir-pa, nɨganəmtɨn təpɨs. 21 Məto itɨmlau ekuəruru məmə, roiu əh, kəmahrol nɨganəmtɨn taiir. Kən itɨmlau ekuəruru mɨn məmə etəmim pah təmol nɨganəmtɨn təwɨr. Təwɨr məmə itəmat nakotətapəh ron. In tɨnepət rəkɨs, in tɨtun nənən natɨmnat mɨn rafin kəm itəmat.” 22 Rəhan tata ne mama, kəmuən nəhlan, məto-inu ilau katuəgin netəm-iasol mɨn rəha Isrel, məto-inu ilat kɨnotələhəu rəkɨs nəghatən kit məmə, etəmim itəm tatən-iarəp məmə Iesu in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, kən ilat okotahl-iarəp in e nimə rəha nuəfɨmɨnən.

23 Tol nəhlan, rəhan tata ne mama, ilau kəmuən məmə, “In tɨnepət rəkɨs, təwɨr məmə itəmat nakotətapəh ron, pəs in tən.”

24 O nat u, ilat kəmotaun-in-pən mɨn suah un itəm nɨganəmtɨn təməpɨs aupən, məmə otuwa mətul aupən e nɨganəmtɨlat. Kən kəmotəhai motən məmə, “Ən nɨpahrienən kən ləs-ipər nərgɨ Uhgɨn. Itɨmat ekotɨtun məmə suah u, in iol təfagə rat.”

25 Məto suah u təmə, “Io ekəruru məmə suah u in iol təfagə rat, o kəp. Nat kitiəh əm itəm io ekɨtun. Aupən nɨganəmtək təməpɨs, məto roiu enataiir.”

26 Kən ilat kɨnotətapəh mɨn ron məmə, “?Təmahrol ik? ?Təmahrol mol-wɨr ik, kən nɨganəmtɨm təwɨr?”

27 Məto in təmə, “Enəmən-ipɨnə rəkɨs kəm itəmat, məto itəmat nəsotətəlɨg-inən io. ?Təhrol nakotəmə iakən mɨn? ?Itəmat mɨn nakotəmə rəhan u itəmat?”

28 Kən ilat kəmotəhai in motən rat, motəmə, “!Ah! !Ik u rəhan etəmim! !Məto itɨmat u, netəmim rəha Moses! 29 Itɨmat ekotɨtun wɨr məmə Uhgɨn təmatəghat kəm Moses, məto suah un, ekotəruru məmə təmɨsɨ-pən hiə.”
9:29Netəm-iasol rəha netəm Isrel, təməwɨr məmə ilat okotɨtun məmə Iesu təmɨsɨ-pən o Uhgɨn, məto-inu Uhgɨn əm tɨtun nol-wɨrən nɨganəmtɨn əpɨs. Məsɨn mɨn un, Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə nian Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa tuwa, kən in otol-wɨr nɨganəmtɨn əpɨs mɨn okotəwɨr (Aes 29:18, 35:5, 42:7). Məto, netəm-iasol rəha netəm Isrel, nɨganəmtɨlat təpɨs o natɨmnat mɨn rəha Uhgɨn, kən kotapəs nətəu-pənən Iesu.


30 Kən suah apon təmə, “!Nəman! !Narmək təmiwɨg pɨk! !Suah u in təmol-wɨr nɨganəmtək, məto itəmat nəkotəruru ikɨn təmɨsɨ-pən ikɨn! 31 Kitat kotɨtun məmə Uhgɨn təsətəlɨg-inən netəm koatol nolən rat. !Məto etəm tatɨsiai-in Uhgɨn, kən matol nəwian, Uhgɨn tatətəlɨg-in!
9:31Sam 66:16-20; Prov 15:29; Aes 1:15; 59:2
32 E nətuounən nian, mətoarus-pa u-roiu, kəsətoən əh suah kit məmə təmol-wɨr iganəmtɨn əpɨs kit itəm təmaiir-pa tol mihin, məto nɨganəmtɨn tɨnəwɨr. 33 Okəmə suah u təməsɨsɨ-pənən o Uhgɨn, okol təsol agɨn-əh nat kit. Məto tətuatɨp əm məmə in tatɨsɨ-pən o Uhgɨn.”

34 Kən ilat kəmotəhai mɨn motəmə, “!Nəman! Ik etəmim rəha nolən rat nian rafin əm, tətuoun e nian nəmaiir-pa mətoarus-pa u-roiu. ?Nakahrol məmə nakəgətun itɨmat?” Kən ilat kəmotahl-iarəp in e nimə rəha nuəfɨmɨnən.

Nətəlɨgən rəha Farisi mɨn, tahmen e etəm nɨganəmtɨn təpɨs

35 Kən Iesu təməto nəghatən məmə kəmahl-iarəp suah u e nimə rəha nuəfɨmɨnən, kən in təmuwɨn məplan, kən tətapəh ron məmə, “?Təhrol? ?Ik nəkatahatətə e Nətɨ Etəmim?”

36 Kən suah un təmə, “?Etəm-iasol, etəmim un in pah? !Awi! Ən-ipa-tu kəm io, pəs io ekahatətə lan.”

37 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Roiu əh, ik nɨnehm rəkɨs in. Suah u, mə inu io, iatəghat kəm ik u-roiu.”

38 Kən suah un tən-ipən kəm Iesu məmə, “Iərəmərə, io enatahatətə lam.” Kən in təmɨsin-pən nulɨn ron, kən matəfak kəm in.

39 Kən Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Io emuwa e nətueintən u məmə ekakil netəmim motoor ilat, kən tol nəhlan, netəm nɨganəmtɨlat təməpɨs, okotehm nat, kən netəm mɨn u koatehm nat, nɨganəmtɨlat otəpɨs.”

40 Kən Farisi mɨn neen əh-ikɨn, kəmotəto nəghatən lan, kən kotən-ipən kəm in məmə, “?Təhrol? ?Ik nakatən məmə nɨganəmtɨtɨmat mɨn təpɨs?”

41 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Okəmə nɨganəmtɨtəmat təpɨs, oesənən məmə itəmat nəkotəkəike motos nalpɨnən o təfagə rat mɨn rəhatəmat. Məto itəmat nakotəmə nɨganəmtɨtəmat təwɨr, nakotehm nat, kən tol nəhlan, təfagə rat mɨn rəhatəmat tətatɨg əh etəmat.”

Copyright information for `TNN