a20:9Aes 5:1
b20:17Sam 118:22
c20:18Aes 8:14-15
e20:28Dut 25:5
f20:37Eks 3:6
j20:43Sam 110:1

Luke 20

Nətapəhən məmə pah təmegəhan-in Iesu məmə otol wək

(Mat 21:23-27; Mak 11:27-33)

Nian kit, Iesu təmatəgətun netəmim əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn, kən matən-iarəp namnusən təwɨr rəha Uhgɨn kəm netəmim. Kən pris asol mɨn, ne iəgətun mɨn rəha Lou, ne netəm-iasol mɨn rəha noanol rəha Isrel kəmotuwa kehm in, kən kəmotətapəh ron məmə, “?Ən-tu kəm itɨmat məmə pah təmegəhan-in ik nakatol natɨmnat mɨn əh? ?Kən pah təmegəhan-in nepətən əh, Uhgɨn o etəmim əm?” Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Təwɨr əm. Io ekətapəh-in mɨn nəghatən kit kəm itəmat, kən itəmat onəkotaupən motuhalpɨn-pa kəm io. ?Pah təmegəhan-in nepətən kəm Jon məmə in otol baptais e netəmim, Uhgɨn o etəmim əm?”

Kən kɨnoatən-ən nəghatən u kəm ilat mɨn, mɨnoatən məmə, “Okəmə kotən məmə Uhgɨn təmegəhan-in, kən in otən məmə, ‘?Məto tahro nəkəsotənən nɨpahrien e Jon?’ Məto okəmə kitat kotən məmə netəmim əm kəmotegəhan-in, kən netəm mɨn əh okotaht kitat e kəpiel məto-inu ilat kɨnotən rəkɨs nɨpahrienən e Jon məmə in ien kit rəha Uhgɨn.” Kən ilat kəmotuhalpɨn məmə, “Itɨmat esotɨtunən məmə pah təmegəhan-in.” Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Kən io mɨn, ko esənən məmə pah təmegəhan-in nepətən kəm io məmə ekatol natɨmnat mɨn u.”

Nimaa nəghatən rəha nasumən rəha krep

(Mat 21:33-46; 22:15-22; Mak 12:1-17)

Kən Iesu təmuəh nimaa nəghatən kit kəm netəmim məmə, “Etəm-iasol kit təməfe nol u krep e nasumən asol rəhan. Kən in təmələhəu-pən nasumən u e nelmɨ netəmim neen, kən ilat okotol wək lan, kən nian rəha nəulək-inən, okotos-ipən məsɨn kəm in. Kən təmuwɨn əpəh e nɨməptən pɨsɨn kit matɨg mɨnos nian tepət. a  10 Kən nian krep təmol noan kən kɨnotəmarəg, etəm-iasol in təmahl-ipa rəhan kit iolwək məmə in otuwɨn mehm netəm koatol wək e rəhan nasumən məmə okotəhl noa krep, kən motoor kos-ipən rəha etəm-iasol neen. Məto netəm mɨn əh kəmotətul motaht iolwək əh, kən motahl-ipən tɨtəlɨg məsotəmki-pənən noa krep neen ne kəm in. 11 Kən etəm-iasol təmahl-ipa mɨn rəhan kit iolwək mɨn. Kən ilat kotaht mɨn, motol naulɨsən rat kəm in, kən motahl-ipən tɨtəlɨg məsotəmki-pənən noa krep neen ne kəm in. 12 Kən in tahl-ipən mɨn kit mɨn, kən ilat kəmoatoh katoh kos-ipən nɨməgəm kəm in, kən motahl-iarəp.

13 “Kən etəm-iasol rəha nasumən təmə, ‘?Ekol naka əh-roiu? Təwɨr məmə ekahl-ipən nətɨk ətuatɨp itəm iakolkeike pɨk, okəm-naka ilat okotɨsiai-in.’ Kən in təmahl-ipən.

14 “Məto nian netəm mɨn əh kəmotehm, kəmotən kəm ilat mɨn məmə, ‘Nətɨ etəm-iasol ilouin tatuwa itəm o nian kit nasumən tuwa məmə rəhan. Pəs kotuwɨn motohamnu, kən kitat okotos nasumən rəhan məmə rəhatat.’ 15 Kən kəmotaskəlɨm motewkəkan motuwɨn əpəh ihluə e nasumən, kən motoh kohamnu.

“?Kən iərəmərə otol naka kəm netəm mɨn əh?
16 In otuwa moh netəm mɨn əh kotɨmɨs, kən in otələhəu-pən nasumən asol əh otuwɨn e nelmɨ netəm pɨsɨn.”

Kən nian netəm kəmoatətəlɨg-in in kəmotəto nəghatən əh, kəmotən məmə, “!Pəs okol kəsol agɨn-əhən nat əh!”

17 Məto Iesu təmasɨpən ətuatɨp əm olat, kən mən məmə, “Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,

‘Kəpiel əh itəm netəm rəha niləkɨnən nimə kəmotərakin,
in təmuwa kəpiel keike rəha nolən nimə.’ b 
“?Məto nəghatən u nɨpətɨn naka?
18 Netəmim rafin itəm okotiet motorin-pən ilat e kəpiel əh, kən okotorapɨtpɨt ilat motol nɨmɨsmɨsɨn. Məto okəmə kəpiel əh otiet maht suah kit, kən in otawtəwɨtə mərat agɨn.” c 

19 Kən iəgətun mɨn rəha Lou, ne pris asol mɨn kəmotɨtun məmə nimaa nəghatən rəhan tatən ilat, kən tol nəhlan, kəmoategəs-in suatɨp məmə okotaskəlɨm uəhai əm, kɨləs-ipən e kalapus, məto kɨnoatəgin netəmim, kən motapəs.

?Tətuatɨp məmə netəmim okotətou takɨs kəm Sisa, o kəp?

(Mat 22:15-22; Mak 12:13-17)

20 Kən iəgətun mɨn rəha Lou, ne pris asol mɨn koatalkəlɨk wɨr o Iesu, moatolkeike məmə okotətu-pən nɨpəgnəmtɨn mɨn neen e nəghatən kit rəhan məmə okotɨləs-ipən in e nelmɨ etəm Rom, kapman rəhalat. Kən kəmotahl-ipən netəmim neen məmə ilat okotuwɨn motol kəut kəsuə kəm Iesu. d  21 Kən kəut kəsuə mɨn kəmotuwɨn motətapəh o Iesu məmə, “Iəgətun. Itɨmat ekotɨtun natɨmnat mɨn itəm nakatən ne natɨmnat itəm nakəgətun netəmim lan, kotətuatɨp wɨr. Ik onakəsolən nolən pɨsɨn kəm suah kit, kən matɨg mol pɨsɨn mɨn kəm suah kit. Məto onəkol tahmen ahmen əm kəm ilat rafin. Kən ik nakatəghat-in əm nɨpahrienən matəgətun netəmim e suatɨp rəha Uhgɨn. 22 ?Ən-tu kəm itɨmat məmə, tətuatɨp e Lou rəhatat məmə okotətou takɨs kəm Sisa u in kapman rəha Rom, o kəp?”

23 Məto Iesu təmɨtun əm məmə koatol kəut kəsuə kəm in, kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, 24 “Otəgətun-tu məni kit kəm io. ?Narmɨ pah u tətatɨg e məni u? ?Kən nərgɨ pah u tətatɨg e məni u?” Kən kəmotən məmə, “Narmɨ Sisa, ne nərgɨ Sisa.”

25 Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Inəh natɨmnat rəha Sisa, os-ipən kəm Sisa. Kən natɨmnat rəha Uhgɨn, os-ipən kəm Uhgɨn.”

26 Kən e nɨganəmtɨ netəmim rafin, nəghatən mɨn itəm koatətapəh-in, okol kəsotɨləs-iəhauən Iesu lan. Məto narmɨlat təmiwɨg pɨk o nəghatən itəm Iesu təmuhalpɨn, kən kəməsotəghatən.

?Tahro o etəm otɨmɨs kən məmegəh mɨn?

(Mat 22:23-33; Mak 12:18-27)

27 Kən Satusi mɨn neen kəmotuwa o Iesu. Ilat koatən məmə netəm kəmotɨmɨs, okol kəsotəmegəh mɨnən. 28 Kən kəmotətapəh-in nəghatən kit kəm Iesu məmə, “Iəgətun. Moses təməte-pən e Lou rəhatat məmə okəmə suah kit otɨmɨs, kən rəhan pətaguɨhl tətatɨg məto kəməsialəsən nətɨlau kit, kən inəh pian kit otəkəike mit nəutahlɨmɨs un. E nolən əh, ilau okuemək, kən nɨsualkələh mɨn okotaskəlɨm nərɨg mɨn rəha etəm tɨkə. e 

29 “Tol nəhlan, pian ilat sepɨn. Kən itəm tepət elat təmaupən mit pətan kit, kən uarisɨg tɨmɨs, məto kəsialəsən nətɨlau kit. 30 Pian itəm tatuarisɨg in, təmit mɨn nəutahlɨmɨs un, məto in mɨn təmɨmɨs, kən kəsialəsən nətɨlau kit. 31 Kən uarisɨg lan, pialat kit mɨn tit mɨn nəutahlɨmɨs un, məto təmɨmɨs mɨn. Kən pian mɨn əh ilat rafin sepɨn kəmotit pətan un, məto kəsotɨləsən nətɨlat kit, kən kəmotɨmɨs rafin. 32 Kən uarisɨg lan, nəutahlɨmɨs təmɨmɨs mɨn. 33 Inəh netəm sepɨn, ilat pialat mɨn kəmotit pətan əh. ?Məto e Namnun Nian, nian netəmim okotəmegəh mɨn e nɨmɨsən, pətan əh in rəha pah lan?”

34 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “E nətueintən u, nəman ne nɨpɨtan koatol marɨt. 35 Məto e nian rəha natɨgən wi, netəmim itəm Uhgɨn nɨkin tətagien olat məmə ilat okotəmegəh mɨn e nɨmɨsən kən mos ilat muwɨn kotatɨg e natɨgən wi, ko ilat kəsotol mɨnən marɨt. 36 Ilat okol kəsotɨmɨs mɨnən məto-inu ilat okotahmen əm e nagelo mɨn. Kən ilat nenətɨ Uhgɨn məto-inu in təmol ilat kotəmegəh mɨn e nɨmɨsən. 37 Kən kotɨtun məmə inu otuwa mol nɨpahrienən lan məto-inu, naoa rəha Moses tatəgətun mɨn məmə nian netəmim okotɨmɨs, ilat okotəmegəh mɨn. E namsu rəha nɨg itəm nɨgəm təmatuəpən lan, Moses tətaun-in Iərəmərə Uhgɨn məmə in ‘Uhgɨn rəha Epraham, Uhgɨn rəha Aisak, ne Uhgɨn rəha Jekop,’ f nat əpnapɨn iləhal kəməhalɨmɨs rəkɨs nuwəh məsɨn. 38 Uhgɨn u, in Uhgɨn rəha netəm koatəmegəh, məto sənəmə in Uhgɨn rəha netəm kəmotɨmɨs, məto-inu in tatehm netəmim rafin məmə ilat koatəmegəh, nat əpnapɨn okəmə kəmotɨmɨs rəkɨs o koatəmegəh əh.”
20:38Nat əpnapɨn nɨpətɨ etəmim təmɨmɨs, məto narmɨn tatəmegəh əh.


39 Kən iəgətun mɨn rəha Lou neen kəmotən-ipən kəm Iesu məmə, “Iəgətun, nəmuhalpɨn wɨr pahrien.” 40 Kən kəmotəgɨn o nətapəh-inən nəghatən kit mɨn tol min-nəhlan.

Kig Tefɨt ne Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa

(Mat 22:41-46; Mak 12:35-37)

41 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Tahro netəmim koatən məmə Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, in mipɨ Kig Tefɨt rat? 42 Məto-inu e Naoa Rəha Napuən Mɨn,
20:42“Naoa rəha Napuən Mɨn” in “Ol Sam” e Bislama Baebol
Kig Tefɨt atɨp əm təmən məmə,

‘Iərəmərə Uhgɨn təmən kəm rəhak Iərəmərə Kristo məmə, “Əpələh e nɨkalɨk matɨp, ikɨn rəha nəsanənən ne nɨsiaiiən,
43 mətoarus-pa io ekos-iəhau rəham tɨkɨmɨr mɨn,
mol ilat kotahmen e nɨməhan kit itəm nateguafəl nelkəm lan.”’
20:43Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “ekol rəham tɨkɨmɨr mɨn ilat kotahmen e nat kit itəm nəkəpələh matəfipər nelkəm lan,” kən nɨpətɨn u məmə, “Oekol ik ilɨs taprəkɨs-in rəham tɨkɨmɨr mɨn.”
,
j 
44 Kig Tefɨt atɨp təmən məmə Mesaea in rəhan Iərəmərə. ?Kən okəmə mipɨ Tefɨt atɨp əm, kən tahro matol rəhan Iərəmərə?”

Iesu təməghat-in iəgətun mɨn rəha Lou

(Mat 23:1-36; Mak 12:38-40; Luk 11:37-54)

45 Nian netəmim kəmoatətəlɨg, Iesu təmən-ipən kəm rəhan mɨn netəmim məmə, 46 “Itəmat onəkotəkəike moatəto wɨr itəmat kən məsotətəu-pənən nolən mɨn rəha iəgətun mɨn rəha Lou. Nɨkilat tətagien məmə okoatuwɨn-in napən əfəməh mɨn rəha nausitən məmə netəmim okoatehm ilat ron. Kən nɨkilat tətagien nian netəmim koatos-ipər nelmɨlat e maket e nɨsiaiiən kəm ilat. Kən əpəh imə e nimə rəha nuəfɨmɨnən, kotolkeike məmə okotəpələh aupən əpəh təwɨr ikɨn. Kən e nian rəha lafet, ilat koatolkeike məmə okotuwɨn kəpələh-pən aupən ikɨn rəha nɨsiaiiən. 47 Kən ilat koatol tərat kən motakləh-in nimə mɨn rəha nəutahlɨmɨs mɨn. Kən ilat koatəfak əfəməh moateiuə əm məmə netəmim okoatəplan ilat ron. Nalpɨnən rəha netəm mɨn u in otəskasɨk maprəkɨs.”

Copyright information for `TNN