Luke 3

Jon Baptais təmamnus-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn

(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Jon 1:19-28)

Kən uarisɨg e natɨmnat mɨn əh, etəm Rom, nərgɨn u Sisa Taepirias, in tatərəmərə nɨtən mɨn rafin rəha Rom. Kən e nian in təmatərəmərə mətoarus-pa nup fiftin, kən netəm-iasol mɨn neen koatol wək ilat min: inu Herot Antipas təmatərəmərə əpəh Kalili, ne pian Filip in təmatərəmərə əpəh Ituria ne Trakonaetas, ne Lisanias təmatərəmərə əpəh Apilin, ne Pontias Pailat u etəm Rom in kapman rəha Jutia. Inu e nian ətuatɨp rəha Anas ne Kaeafas itəm ilau pris asol agɨn mil.

E nian əh, Jon nətɨ Sekaraea, itəm tɨnepət rəkɨs u-roiu, in təmətatɨg əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn, kən Uhgɨn təmos-ipən nəghatən kit kəm in.
Kən in təmuwɨn mətan ikɨn mɨn rafin iuəhkɨr o nəhau Jotan təmatamnus-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn. In təmən-ipən məmə netəmim okotəkəike motəuhlin məntaalat o nolən rat mɨn rəhalat, kən motuwɨn o Uhgɨn, məmə in otafəl nolən rat mɨn rəhalat. Kən e nəmtətin kit, okol baptais elat. a  In tahmen əm e nəghatən rəha ien u Aesea itəm təməte e naoa rəhan məmə, “Suah kit tətaun əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn matən məmə, ‘Itəmat, otol əpen-əpenə o suatɨp rəha Iərəmərə, kən motol rəhan suatɨp tətuatɨp. Napin nəhau mɨn rafin okətouɨn wɨr, kən nɨtot mɨn ne narɨt mɨn rafin okos-iəhau, kən suatɨp eko-eko mɨn okəg-ətuatɨp-in, kən suatɨp itəm tapər-apər okəike kol təpiə. Kən netəmim rafin okotehm suatɨp rəha Uhgɨn o nosmegəhən netəmim.’” b 

Kən e nian əh, netəmim tepət kəmotuwa o Jon məmə in otol baptais elat, məto in təmən-ipən kəm ilat məmə, “!Itəmat nəkotahmen əm e sɨnek mɨn! !Nɨkitəmat otəsəhtən məmə onəkotagɨm tənin neməha ne nalpɨnən rəha Uhgɨn itəm otuwa! c  Otol natɨmnat neen itəm tatəgətun məmə nəmotapəs pahrien nolən rat mɨn kən motuwɨn o Uhgɨn. Kən sotən atɨpən kəm itəmat e nausitən məmə itəmat nəkotətuatɨp əm məto-inu itəmat noanol mɨn rəha Epraham. !Kəp! Inu nat əpnapɨn əm. Iatən kəm itəmat məmə nat əpnapɨn kəpiel mɨn əm, məto Uhgɨn tɨtun nəuhlinən ilat kotuwa noanol mɨn rəha Epraham. d  Kən inəh roiu ne, Uhgɨn tɨnətul matɨp rəkɨs məmə otahtɨl-pən nɨg əpəh e nəukətɨn. Kən okəmə nɨg kit təsoe-inən noan itəm təwɨr, kən in otahtɨl mərakin-pən e nɨgəm.” e 

10 Kən nɨmanin netəmim kəmotətapəh o Jon məmə, “?Naka u itɨmat ekotəkəike motol?” 11 Kən Jon təmən kəm ilat məmə, “Okəmə rəham napən kəiu, os-ipən kit kəm suah kit itəm rəhan tɨkə, kən okəmə nɨgam nagwənən tatɨg, os-ipən məsɨn kəm netəmim u nɨgɨlat tɨkə.”

12 Netəm neen rəha nosən məni rəha takɨs kəmotuwa məmə otol baptais elat, kən kəmotətapəh o Jon məmə, “?Naka u itɨmat ekotəkəike motol?” f  13 Kən Jon təmən-ipən kəm ilat məmə, “Sotosən məni o netəmim taprəkɨs-in itəm tahmen əm məmə onəkotos.”

14 Kən mopael mɨn neen kəmotətapəh mɨn, “?Kən tahro etɨmat? ?Naka u itɨmat ekotəkəike motol?” Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Sotolən nəgɨnən kəm netəmim məmə, ‘Okəmə nəsotos-ipamən məni, kən oekotol nahməən kəm itəmat.’ Kən sotolən nəgɨnən kəm netəmim məmə, ‘Okəmə nəsotos-ipamən məni, kən oekotən-ipən kəm netəm-iasol məmə nəmotol nat kit tərat.’ Nɨkitəmat otəkəike magien o nos ətuatɨpən nətouən rəhatəmat kən in əm un.”

15 Kən netəm mɨn əh koatəsahgin, kən nɨkilat tatəht Jon məmə kətah in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa. 16 Kən Jon təmuhalpɨn rəhalat nətəlɨgən məmə, “Iatol baptais etəmat e nəhau, məto etəmim kit tatuwa itəm rəhan nəsanənən ne nepətən taprəkɨs-in io. Kən io ləhau agɨn, esahmenən məmə ekuwa io slef kit rəhan o nolən rəhan wək.
3:16Nəghatən ətuatɨp rəha Jon tatən məmə, “esahmenən məmə ekɨkɨs rəkɨs nol e rəhan put.” Wək u, in wək rəha slef.
Kən suah əh, in otol baptais etəmat e Narmɨn Rəha Uhgɨn ne nɨgəm. h 
17 In tatətul matɨp o nehmən nolən rəha netəmim məmə otoor ilat, netəm kotəwɨr ne netəm kotərat, tahmen-pən e etəm tətasum. Tatɨləs fok o nafəl rəkɨsən nuwigɨ noa wit məmə otos nɨpətɨn itəm təwɨr. Netəmim itəm kotəwɨr kotahmen e nɨpətɨ wit, tatos ilat matuwɨn latuənu. Məto netəmim itəm kotərat kotahmen-pən e nuwigɨ noa wit, tatərakin-pən ilat e nɨgəm asol itəm tatuəp namnun tɨkə.”

18 Kən Jon təmamnus-iarəp namnusən təwɨr e nəghatən tepət məmə otiuw-pa nətəlɨgən rəha netəmim kotuwɨn o Uhgɨn.

Herot təmɨləs-ipən Jon Baptais e kalapus

19 E nian əh, Herot Antipas təmit-irəkɨs Herotias inu pətaguɨhl rəha pian, kən təmol natɨmnat tepət itəm kotərat. Kən o nolən mɨn əh, Jon təmən əskasɨk məhai Herot Antipas o nolən rat mɨn rəhan. i  20 Kən Herot Antipas təmatɨg mol mɨn nolən rat kit mɨn taprəkɨs, inəh təmɨləs Jon muwɨn mahtosɨg-in e kalapus.

Jon təmol baptais e Iesu

(Mat 3:13-17; Mak 1:9-11)

21 Məto e nian Jon təməsuwɨnən əh e kalapus, kən in təmatol baptais e netəmim mɨn, kən Iesu mɨn in təmuwa, kən Jon təmol baptais lan. Kən nian Iesu təmatəfak, Uhgɨn təmerəh e neai, 22 kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmɨsɨ-pər matite, nɨpətɨn tahmen-pən e mak muwa məpələh-pər e Iesu, kən nəwia Uhgɨn təmɨsɨ-pən e nego e neai matən məmə, “Ik netɨk keike, ekolkeike pɨk ik, kən nɨkik tagien pɨk agɨn ron ik.” j 

Pipi rat mɨn rəha Iesu

(Mat 1:1-17)

23 Nian Iesu təmətuoun rəhan wək, rəhan nup tahmen-pən e tate. Netəmim nɨkilat tatəht məmə in nətɨ Josep.

 • Kən Josep in nətɨ Heli, k 
24 
 • Heli in nətɨ Matat,
 • Matat in nətɨ Lifae,
 • Lifae in nətɨ Melki,
 • Melki in nətɨ Janae,
 • Janae in nətɨ Josep,
 • 25 
 • Josep in nətɨ Matatias,
 • Matatias in nətɨ Amos,
 • Amos in nətɨ Neham,
 • Neham in nətɨ Esli,
 • Esli in nətɨ Nagae,
 • 26 
 • Nagae in nətɨ Mahat,
 • Mahat in nətɨ Matatias,
 • Matatias in nətɨ Semein,
 • Semein in nətɨ Josek,
 • Josek in nətɨ Jota,
 • 27 
 • Jota in nətɨ Joanan,
 • Joanan in nətɨ Resa,
 • Resa in nətɨ Serupapel,
 • Serupapel in nətɨ Sealtiel,
 • Sealtiel in nətɨ Neri,
 • 28 
 • Neri in nətɨ Melki,
 • Melki in nətɨ Ati,
 • Ati in nətɨ Kosam,
 • Kosam in nətɨ Elmatam,
 • Elmatam in nətɨ Er,
 • 29 
 • Er in nətɨ Josua,
 • Josua in nətɨ Eliesa,
 • Eliesa in nətɨ Jorim,
 • Jorim in nətɨ Matat,
 • Matat in nətɨ Lifae,
 • 30 
 • Lifae in nətɨ Simeon,
 • Simeon in nətɨ Juta,
 • Juta in nətɨ Josep,
 • Josep in nətɨ Jonam,
 • Jonam in nətɨ Eliakim,
 • 31 
 • Eliakim in nətɨ Melea,
 • Melea in nətɨ Mena,
 • Mena in nətɨ Matata,
 • Matata in nətɨ Natan,
 • Natan in nətɨ Tefɨt,
 • 32 
 • Tefɨt in nətɨ Jese,
 • Jese in nətɨ Opet,
 • Opet in nətɨ Poas,
 • Poas in nətɨ Salmon,
 • Salmon in nətɨ Nason, l 
 • 33 
 • Nason in nətɨ Aminatap,
 • Aminatap in nətɨ Atmin,
 • Atmin in nətɨ Ani,
 • Ani in nətɨ Hesron,
 • Hesron in nətɨ Peres,
 • Peres in nətɨ Juta,
 • 34 
 • Juta in nətɨ Jekop,
 • Jekop in nətɨ Aisak,
 • Aisak in nətɨ Epraham,
 • Epraham in nətɨ Tera,
 • Tera in nətɨ Nahor,
 • 35 
 • Nahor in nətɨ Seruk,
 • Seruk in nətɨ Rehu,
 • Rehu in nətɨ Pelek,
 • Pelek in nətɨ Eper,
 • Eper in nətɨ Sela,
 • 36 
 • Sela in nətɨ Kaenan,
 • Kaenan in nətɨ Apaksat,
 • Apaksat in nətɨ Sem,
 • Sem in nətɨ Noah,
 • Noah in nətɨ Lamek, m 
 • 37 
 • Lamek in nətɨ Metusela,
 • Metusela in nətɨ Inok,
 • Inok in nətɨ Jaret,
 • Jaret in nətɨ Mahalalel,
 • Mahalalel in nətɨ Kenan,
 • 38  Kenan in nətɨ Enos, Enos in nətɨ Set, Set in nətɨ Atam, kən Atam təmɨsɨ-pən e Uhgɨn. 3:38 Jen 4:25-26
  Copyright information for `TNN