Mark 16

Iesu tɨnəmegəh e rəhan nɨmɨsən

(Mat 28:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)

Nian rəha Sapat tɨnuwa mɨnuwɨn rəkɨs, kən Meri Maktala ne iahunin itɨ Jemes, ne Salome kəməhalos-nəmtɨn nat pien-pien mɨn u nəmiəwɨlat təwɨr məmə okəhalol-pən e nɨpətɨ Iesu. Laulaugɨn agɨn mɨt tɨnatər e Sante, pətan miləhal un kəmatəhaluwɨn e suwɨt. Nian kəmatəhaluwɨn e suatɨp kən mətəhalən kəm iləhal mɨn məmə, “?Karmə pah otasitu etəhal mahuin rəkɨs kəpiel asol əpəh e nɨpəg kəpiel?” Məto-inu kəpiel əh kəpiel asol. Məto nian kəməhaluwa iuəhkɨr, məhalətag-pən məhaləplan kɨnahuin rəkɨs kəpiel.

Kəməhaluwɨn imə e nɨpəg kəpiel məhaləplan etəm aluə kit tatəpələh e rahləhal-matɨp, tatuwɨn e kot əfəməh ruən kit, kən iləhal kəmahlaut pɨk ron. Kən təmən-ipən kəm iləhal məmə, “Səhaləgɨn pɨkən. Natəhaleam-in Iesu etəm Nasaret, etəm kəmətu-pər e nɨg kəməluau, məto in tɨkə u ikɨn-u roiu. In tɨnəmegəh rəkɨs e rəhan nɨmɨsən. Halehm-tu nəmeen u kəmələhəu-pən ikɨn. Kən roiu onakəhaluwɨn məhalən-ipən kəm rəhan mɨn netəmim məsəhalapəsən Pita, məmə in otaupən matuwɨn Kalili, kən onəkotuarisɨg-in motuwɨn motehm əh-ikɨn məmə inu tɨnəmən rəkɨs mihin ne kəm itəmat.” a 

Kəmahlaiu məhaliet e suwɨt məhlagɨm, məto-inu kɨnəhaləgɨn pɨk matəhlasiəp. Kən məhaluwɨn məsəhalənən nat kit ne kəm netəmim məto-inu kɨnəhaləgɨn pɨk.

[Nəghatən rəha Mak təmol namnun ikɨn-u kən netəm pɨsɨn kotɨlpɨn ves 9 mətoarus-pən ves 20]

Iesu təmiet-pa o Meri Maktala

(Mat 28:9-10; Jon 20:11-18)

Nian Iesu təməmegəh mɨn e Sante laulaugɨn agɨn, kən maupən miet-pa o Meri Maktala, aupən təməhg-iarəp narmɨn rat sepɨn lan. 10 Kən Meri təmuwɨn mən-ipən kəm rəhan mɨn netəmim itəm kəmotan ilat min ilat aupən, məto nɨkilat tɨtahmə pɨk kən motasək. 11 Məto nian kəmotəto məmə Iesu tɨnəmegəh rəkɨs e rəhan nɨmɨsən, kən miet-pa o pətan əh, məto ilat kəməsotənən nɨpahrienən lan.

Iesu təmiet-pa o rəhan etəmim mil kəiu

(Luk 24:13-35)

12 Uarisɨg, Iesu təmiet-pa o etəmim mil kəiu kəmiasɨpən Jerusalem mətian e suatɨp, məto e nian əh nɨpətɨn təmol pɨsɨn. 13 Kən ilau kəmiatəlɨg mɨn mian muən-ipən kəm ilau mɨn neen, məto ilat kəməsotən mɨnən nɨpahrienən elau.

Iesu təmiet-pa o rəhan netəm lepɨn

(Mat 28:16-20; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Wək 1:6-8)

14 Kən uarisɨg, Iesu təmiet-pa mɨn o rəhan netəm lepɨn nian kəmotagwən matəhai ilat məmə, “Itəmat nakəsotahatətəən lak, rəhatəmat-kapə tiəkɨs pɨk.” Təməhai ilat məto-inu kəsotahatətəən e netəm kəmotehm məmə tɨnəmegəh rəkɨs e rəhan nɨmɨsən. b 

15 Kən mən-ipən kəm ilat məmə, “Otuwɨn motən-iarəp Namnusən Təwɨr kəm netəmim mɨn e nɨtən mɨn rafin. c  16 Etəm otəto Namnusən Təwɨr tahatətə lan kən mol baptais, Uhgɨn otosmegəh. Məto etəm təsahatətəən lan, Uhgɨn otol nalpɨnən asol kəm in. d  17 Kən netəm okotahatətə lak, Uhgɨn otol ilat kotol nat pɨspɨs mɨn. Okotəhg-iarəp narmɨn rat tepət e nərgək, kən motəghat e nəghatən ik pɨsɨn pɨsɨn mɨn. e  18 Ilat kotɨtun naskəlɨmən sɨnek u tatus itəm, motɨtun nənɨmən nat kətakonə lan, məto okol təsərəkɨnən ilat. Ilat motɨtun nələhəu-pənən nelmɨlat e netəm kotɨmɨs kotəmegəh.” f 

Iesu tɨnər matuwɨn e neai

(Luk 24:50-53; Wək 1:9-11)

19 Kən nian Iərəmərə Iesu tɨnəghat rəkɨs kəm rəhan mɨn netəmim, kən Uhgɨn tɨnos mɨnuwɨn e neai, kən in tatəpələh e nɨkalɨ Uhgɨn matɨp, ikɨn rəha nəsanənən ne nɨsiaiiən. g  20 Kən rəhan mɨn netəmim kəmotiet motuwɨn motamnus-iarəp rəhan nəghatən əpəh ikɨn mɨn rafin. Kən Iərəmərə tətasitu elat matol nəmtətin tepət. Kən nəmtətin mɨn əh koatol nəfɨgəmən məmə rəhalat nəghatən in nɨpahrienən. h 

Copyright information for `TNN