a1:1Jen 22:18; 1 Kron 17:11
b1:3Jen 38:29–30; Rut 4:18-22
c1:5Rut 4:13-17
d1:112 King 22—24; 2 Kron 36:10; Jer 27:20
h1:23Aes 7:14

Matthew 1

Tɨpɨ Iesu Kristo rat mɨn

(Luk 3:23–38)

Inu nərgɨ tɨpɨ Iesu Kristo rat mɨn, kit in Kig Tefɨt, kən kit mɨn in Epraham. a 

 • Epraham in tata rəha Aisak,
  • kən Aisak in tata rəha Jekop,
  • kən Jekop in tata rəha Juta ne pian mɨn,
 • kən Juta in tata rəha Peres ne Sera, rəhalau mama u Temar,
 • kən Peres in tata rəha Hesron,
 • kən Hesron in tata rəha Ram, b 
 • kən Ram in tata rəha Aminatap,
 • kən Aminatap in tata rəha Nason,
 • kən Nason in tata rəha Salmon,
 • kən Salmon in tata rəha Poas u rəhan mama Rehap,
 • kən Poas in tata rəha Opet u rəhan mama u Rut,
 • kən Opet in tata rəha Jese, c 
 • kən Jese in tata rəha Kig Tefɨt. 1:6 2 Saml 12:24 Kən Kig Tefɨt in tata rəha Solomon u rəhan mama in pətan rəha Uria aupən,
  • kən Solomon in tata rəha Rehopoam,
  • kən Rehopoam in tata rəha Apia,
  • kən Apia in tata rəha Asa,
 • kən Asa in tata rəha Jehosafat,
 • kən Jehosafat in tata rəha Jehoram,
 • kən Jehoram in pipi rat rəha Usia,
 • kən Usia in tata rəha Jotam,
 • kən Jotam in tata rəha Ahas,
 • kən Ahas in tata rəha Hesekia,
 • 10 
 • kən Hesekia in tata rəha Manase,
 • kən Manase in tata rəha Amon,
 • kən Amon in tata rəha Josaea,
 • 11 
 • kən Josaea in tata rəha Jekonaea ne pian mɨn, kən uarisɨg lan, tɨkɨmɨr mɨn rəha noanol mɨn rəha Isrel kəmotəmɨk ilat motuwɨn Papilon məmə ilat okotuwa slef mɨn rəhalat. d 
 • 12 Kən inu nərgɨ pipi mɨn itəm təmətuoun e nian noanol mɨn rəha Isrel kəmotuwɨn Papilon. Jekonaea in tata rəha Sealtiel, kən Sealtiel in pipi rəha Serupapel, 1:12 Esra 3:2 13 
 • kən Serupapel in tata rəha Apiut,
 • kən Apiut in tata rəha Eliakim,
 • kən Eliakim in tata rəha Asor,
 • 14 
 • kən Asor in tata rəha Satok,
 • kən Satok in tata rəha Akim,
 • kən Akim in tata rəha Eliut,
 • 15 
 • kən Eliut, in tata rəha Eleasar,
 • kən Eleasar in tata rəha Matan,
 • kən Matan in tata rəha Jekop,
 • 16 
 • kən Jekop in tata rəha Josep u iərman rəha Meri.
 • Kən Meri təmɨləs Iesu, kən kətaun-in məmə Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa.
 • 17 Təmətuoun e Epraham mətoarus-pən Kig Tefɨt, pipi rat mɨn əm u neen kəməte rəkɨs nərgɨlat, ilat fotin. Kən təmətuoun mɨn e Kig Tefɨt mətoarus-pən noanol mɨn rəha Isrel kəmotuwɨn Papilon, pipi rat mɨn ilat rafin fotin. Kən təmətuoun mɨn e noanol mɨn rəha Isrel kəmotuwɨn Papilon mətoarus-pən Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, pipi rat mɨn ilat rafin fotin.

  Naiirən rəha Iesu Kristo

  (Luk 2:1-7)

  18 Inu namnusən rəha naiirən rəha Iesu Kristo. Mama rəha Iesu, nərgɨn u Meri, kɨnən rəkɨs məmə okos rəhan kətɨm kan məmə otətəu-pən suah kit, nərgɨn u Josep. Məto e nian kəsueamən əh muatɨg kitiəh, kən Josep təsuwɨnən əh mehm, məto Narmɨn Rəha Uhgɨn tɨnol məmə Meri tɨnəpək-əpək rəkɨs. e  19 Kən rəhan iaguɨhl Josep in etəm ətuatɨp, kən tatətəlɨg-in məmə otapəs Meri, məto in təsolkeikeən məmə otol Meri taulɨs, kən nɨkin təht məmə otəsən-iarəpən kəm netəmim.

  20 Məto nian nɨkin təmatəht məmə in otol nətəlɨgən əh, kən nagelo kit rəha Iərəmərə təmuwa ron e napɨlaiirən mən-ipən kəm in məmə, “Josep, mipɨ Tefɨt rat. Onəkəsəgɨnən məmə onakit Meri məmə in rəham pətan, məto-inu suakəku əh tətatɨg lan, in təmɨsɨ-pən əm o Narmɨn Rəha Uhgɨn. 21 Kən in otɨləs nətɨn kit iərman, kən onəkaun-in nərgɨn məmə Iesu məto-inu in otosmegəh rəhan mɨn netəmim e nolən tərat mɨn rəhalat.”
  1:21Iesu, nɨpətɨ tatən məmə, “Iərəmərə tatosmegəh”
  ,
  g 
  22 Natɨmnat mɨn rafin əh kəmotuwa kol əm nɨpahrienən e nəghatən rəha Iərəmərə itəm rəhan kit ien təmən aupən ikɨn məmə, 23 “Pətan əkəku kit itəm iərman təsuwɨnən əh ron, otəpəs məwɨg, kən panɨləs nətɨn kit iərman, kən okaun-in nərgɨn məmə Emanuel,” h  inu nɨpətɨn təmə, “Uhgɨn tətatɨg kitat min.”

  24 Kən nian Josep təmaiir, kən təmətəu-pən əm nəghatən rəha nagelo rəha Iərəmərə. Kən təmuwɨn mit Meri muwa e rəhan latuənu məmə rəhan pətan, 25 məto in təməsuwɨnən əh mehm matuwɨn matuwɨn mətoarus-pən Meri tɨləs nətɨn iərman. Kən Josep təmaun-in nərgɨn məmə Iesu. i 

  Copyright information for `TNN