Matthew 10

Netəm tuelef rəha Iesu

(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)

Kən Iesu təmaun-in netəm tuelef rəhan kotuwa kitiəh, kən mos-ipən nəsanənən kəm ilat məmə ilat kotɨtun nəhg-iarəpən narmɨn rat mɨn e netəmim, kən motɨtun nol-wɨrən nɨmɨsən mɨn rafin, ne netəm mɨn u nɨpətɨlat təmərat. a 

Kən inu nərgɨ netəm tuelef rəha Iesu: in taupən Saimon, u nərgɨn kit mɨn un Pita; ne təhan Antru; ne Jemes ne pian Jon, nətɨ Sepeti mil; ne Filip ne Patolomiu; ne Tomas ne Matiu, etəmim rəha nosən məni rəha takɨs; ne Jemes nətɨ Alfeas; ne Tateas; ne Saimon u kətaun-in məmə Selot;
10:4Selot in suah kit itəm in tatətul əskasɨk o kantri rəhan. Əplan e tiksonari.
ne Jutas Iskariot u təmegəhan-in-pən Iesu tuwɨn e nelmɨ rəhan tɨkɨmɨr mɨn.

Iesu təmahl-iarəp rəhan netəmim tuelef

(Mak 6:7-13; Luk 9:1-6)

Kən nian Iesu təmahl-iarəp rəhan netəmim tuelef məmə okotuwɨn motol wək rəhan, təmaupən məghat kəm ilat məmə, “Itəmat onəsotuwɨnən o netəm mɨn un sənəmə noanol mɨn rəha Isrel, kən məsotuwɨnən e taon kit rəha netəm Sameria, məto onəkotuwɨn o noanol mɨn rəha Isrel itəm kotahmen e sipsip mɨn koatəlue. c  Kən nian nakotuwɨn, nəkotəkəike motən-iarəp məmə, ‘Nian itəm Uhgɨn otərəmərə e netəmim rafin lan, tɨnatuwa iuəhkɨr.’ d 

“Kən itəmat nəkotəkəike motol netəm koatɨmɨs kotəwɨr mɨn. Kən itəmat nəkotəkəike motol netəm kəmotɨmɨs kotəmegəh mɨn. Kən netəmim itəm leprosi tatol ilat, nəkotəkəike motol nɨpətɨlat tuwa məwɨr mɨn. Kən netəmim itəm narmɨn rat tətatɨg elat, itəmat nəkotəkəike matəhg-iarəp narmɨn rat mɨn kotuwɨn isəu olat. Kən nəsanənən itəm nəmotos, nəməsotosən nəmtɨn. Kən onəkotəkəike motol wək əm, netəmim okəsətouən itəmat lan. Nian nakotuwɨn, nəsotosən məni. e  10 Kən məsotəmɨkən rəhatəmat kətɨm mɨn. Kən natɨmnat itəm nakoatuwɨn-in, in əm un, məsotos mɨnən iahgoau kit mɨn. Kən məsotosən put, ne kasɨkɨn rəhatəmat mɨn. Iatən nəhlan məto-inu tətuatɨp əm məmə katos-ipən kəm iolwək mɨn natɨmnat itəm tətuatɨp o natɨgən rəhalat. f 

11 “Nian nakotuwɨn e taon kit o latuənu kit, nəkotəkəike motehm etəmim kit itəm nɨkin tagien məmə nakotuwɨn mətatɨg itəmat min, kən nakoatatɨg ikɨn əh mətoarus-pən nian nakotiet mɨn. 12 Nian nakotuwɨn kətatɨg e nimə kit, nəkotəkəike kəghat wɨr kəm ilat məmə, ‘Nəməlinuən tətatɨg otəmat.’ g  13 Kən okəmə netəmim e nɨpəgnoa nimə u, nɨkilat tagien məmə okotos itəmat, kən pəs rəhatəmat nəghatən rəha nəməlinuən tətatɨg olat. Məto okəmə nɨkilat təsagienən otəmat, nəkotəkəike motos nəghatən rəha nəməlinuən moatuwɨn.

14 “Kən okəmə netəmim neen kəsotolkeikeən məmə okotit itəmat nakotuwɨn e rəhalat nɨpəgnoa nimə, o kəsotətəlɨg-inən rəhatəmat nəghatən, kən nian nəkoatiet e nimə rəhalat, o rəhalat latuənu, nəkotəkəike motohapɨspɨs rəkɨs nɨsɨp e nelkɨtəmat məmə ilat okotɨtun məmə nəmotəuhlin-pən məntaatəmat olat. h  15 Nɨpahrienən iatən kəm itəmat, e nian itəm Uhgɨn otakil netəmim, nalpɨnən rəha netəm mɨn əh in otəskasɨk pɨk maprəkɨs-in nalpɨnən rəha netəm kotərat aupən e taon mil əh, Sotom ne Komora.” i 

Netəmim okotol tərat kəm netəmim rəha Iesu

16 Kən Iesu təmatəkəike matən məmə, “Otətəlɨg-in-tu. Etahl-ipən itəmat nakoatuwɨn tahmen e sipsip mɨn itəm kəmotuwɨn ilugɨn e kuri iarupɨn mɨn. Onəkotəkəike motenatɨg wɨr tahmen e malɨkɨm, kən itəmat motan mətɨg tahmen e mənɨg mak. j  17 Onakoatəto wɨr itəmat o netəmim, məto-inu ilat okotɨləs itəmat məmə nəkoatətul e nɨganəmtɨ kaonsel rəhalat, kən okotalis itəmat əpəh imə e nimə rəha nuəfɨmɨnən.

18 “Kən məto-inu itəmat netəmim rəhak, okotewkəkan itəmat nakotuwɨn motətul e nɨganəmtɨ etəm-iasol mɨn rəha kapman mɨn, ne kig mɨn məmə onəkotən-iarəp nəghatən təwɨr rəhak e nɨganəmtɨlat, kən e nɨganəmtɨ Iaihluə mɨn. 19 Nian ilat okotuwa motɨləs itəmat, kən nɨkitəmat təsəht pɨkən məmə onəkotuwɨn motən məmə naka, o nakotəhrol nulan motəghat. Nəsotəgɨnən məto-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn, in otos-ipɨnə nəghatən itəm onəkotən e nian ətuatɨp əh. 20 Nəsotəgɨnən məto-inu sənəmə itəmat onəkotəghat, məto Narmɨn Rəha rəhatəmat Tata, otos-ipɨnə nəghatən kəm itəmat məmə nakoatən-iarəp. k, l 

21 “Netəmim okotegəhan-in-pən pialat ətuatɨp mɨn kəm rəhalat tɨkɨmɨr mɨn məmə okotohamnu ilat, kən tata mɨn okotol mihin mɨn kəm nenətɨlat ətuatɨp mɨn, kən nɨsualkələh okotətul motol nolən ahmen mɨn əm kəm rəhalat tata mɨn ne mama mɨn məmə okotohamnu ilat. m  22 Netəmim rafin okotetəhau itəmat o nərgək. Məto etəm otətul əskasɨk mətoarus-pən natɨmnat mɨn un okotol namnun, kən Uhgɨn otosmegəh. 23 Nian okotol tərat kəm itəmat e taon kit, kən nakotiet motagɨm motuwɨn e taon pɨsɨn kit mɨn. Iatən pahrien kəm itəmat məmə okol nəsotuwɨn rafinən e taon mɨn rəha Isrel mətoarus-pən Nətɨ Etəmim in otuwa mɨn.

24 “Netəmim itəm koatətəlɨg-in, okol kəsotaprəkɨs-inən rəhalat iəgətun, kən iolwək mɨn, okol kəsotaprəkɨs-inən rəhalat etəm-iasol. n  25 Netəm katəgətun ilat, kotəkəike motagien məmə okotuwa motahmen e iəgətun rəhalat, kən iolwək mɨn kotəkəike motagien məmə okotuwa motahmen e etəm-iasol rəhalat. Io, io etəm-iasol rəha nimə. Okəmə netəmim neen kotən rat io məmə io Pielsepul, u nərgɨn kit rəha Setan, kən okol tahmen mɨn əm e iolwək mɨn rəha nimə rəhak.” o 

Etəmim rəha Iesu təsəginən etəmim

(Luk 12:2-7)

26 Kən Iesu təmən məmə, “Tol nəhlan, əsotəginən netəmim. Natɨmat itəm netəmim koatəfətain, Uhgɨn otɨləs-iarəpa ikɨn tagəhag ikɨn, kən natɨmnat itəm netəmim koatəhluaig-in, Uhgɨn otɨləs-iarəpa, netəmim rafin kotəplan. p  27 Natɨmnat itəm iatən kəm itəmat e napinəpən, itəmat onəkotəkəike motən-iarəp mɨn e nəhag-əhagən, kən natɨmnat itəm iatən anion, itəmat onəkotəkəike motən-iarəp asol e nɨganəmtɨ netəmim.

28 “Sotəginən netəmim itəm kotɨtun nohamnuən nɨpətɨtəmat, məto okol kəsotohamnuən narmɨtəmat. Məto nəkotəgin Uhgɨn itəm tɨtun nərəkɨnən nɨpətɨtəmat ne narmɨtəmat e nɨgəm asol. q  29 Otəplan-tu. Mənɨg əlkələh mɨn, netəmim koatol-salɨm-in məni əkəku əm. Məto okəmə rəhatəmat Tata Uhgɨn təsegəhan-inən ilat, okol kit təsɨmɨsən. 30 Kən noanutəmat e rəhatəmat-kapə, Uhgɨn tətafin rafin ilat. 31 !Tol nəhlan, sotəgɨnən! Uhgɨn tolkeike pɨk itəmat taprəkɨs-in mənɨg əlkələh mɨn əh. r 

32 “Tol nəhlan, okəmə etəmim otən-iarəp nərgək e nɨganəmtɨ netəmim, kən io mɨn iatən-iarəp nərgɨn e nɨganəmtɨ rəhak Tata e nego e neai. 33 Məto okəmə etəmim otən-iarəp e nɨganəmtɨ netəmim məmə in sənəmə rəhak, kən ekən-iarəp e nɨganəmtɨ rəhak Tata e nego e neai məmə in sənəmə rəhak. s 

34 “Nɨkitəmat təsəhtən məmə emuwa məmə ekələhəu nəməlinuən e nətueintən. Eməsuwamən məmə ekələhəu nəməlinuən, məto emuwa məmə ekol netəmim kotəmou. 35 Iatən nəhlan məto-inu emuwa məmə ekol iərman otol tɨməht ilau rəhan tata, kən pətan otol tɨməht ilau rəhan mama, kən pətan otol tɨməht ilau uhun, 36 kən etəmim otol tɨkɨmɨr ilat atɨp rəhan mɨn. t,
10:36Nuwamən rəha Iesu otol məmə netəmim okotoor ilat mɨn məto-inu, neen okotahatətə lan, məto neen okəsotahatətəən lan, kən moatetəhau.


37 “Kən etəmim itəm tolkeike pɨk rəhan tata ne mama taprəkɨs-in io, in təsahmenən məmə otuwa rəhak etəmim. Kən etəmim itəm tolkeike pɨk netɨn iərman o pətan taprəkɨs-in io, in təsahmenən məmə otuwa rəhak etəmim. v  38 Kən etəmim itəm təsɨləsən rəhan nɨg kəməluau muarisɨg-in io,
10:38Nɨpətɨ nəghatən rəha Iesu sənəmə rəhan netəmim okotəkəike kɨmɨs e nɨg kəməluau tahmen əm lan. Nɨpətɨ nəghatən u məmə kitat rafin kitiəh kitiəh kotəkəike motegəhan-in məmə Uhgɨn otol nəwian e nəmegəhən rəhatat. Okəm-naka netəmim okotol nəratən kəm kitat, okəm-naka kitat okotɨmɨs o nərgɨn, o kəm-naka nəratən mɨn əh otəsuwamən e nəmegəhən rəhatat. Kitat kotəruru, məto kotətul matɨp əm o natɨgən e nəmegəhən itəm Uhgɨn tolkeike.
in təsahmenən məmə otuwa rəhak etəmim.
39 Kən etəmim itəm tatol pɨk wək əm məmə rəhan nəmegəhən e nətueintən u in otəwɨr, otəmkarəpən e nəmegəhən pahrien. Məto etəmim itəm otɨmɨs o nərgək, in otos nəmegəhən lilɨn. x 

40 “Kən etəmim itəm tatos itəmat e nɨkin agien, kən tahmen əm məmə tatos io e nɨkin agien. Kən etəmim itəm tatos io e nɨkin agien, kən tahmen əm məmə tatos etəm u itəm təmahl-ipa io. y  41 Kən etəmim itəm tatos e nɨkin agien ien rəha Uhgɨn, məto-inu in tɨtun məmə suah u in ien rəha Uhgɨn, in otos nətouən lan, tahmen əm e itəm ien mɨn koatos. Kən etəmim itəm tatos e nɨkin agien etəm ətuatɨp, məto-inu in tɨtun məmə in etəm ətuatɨp, in otos nətouən lan, tahmen əm e etəm ətuatɨp. 42 Kən etəmim itəm tatos-ipən nəhau ətəp noan-məsɨn əm kəm rəhak etəmim, məto-inu in tɨtun məmə rəhak etəmim, nat əpnapɨn rəhak etəmim in ləhau agɨn, nɨpahrienən iatən kəm itəmat məmə, okol təsəmkarəpənən e rəhan nətouən.”

Copyright information for `TNN