Matthew 16

Farisi mɨn ne Satusi mɨn koatətapəh o nəmtətin kit

(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)

Kən Farisi mɨn ne Satusi mɨn kəmotuwa o Iesu, kən kəmotəghat əuhlin kəm in məmə otol kəm ilat nəmtətin kit rəha nego e neai, inu nat pɨspɨs asol itəm otəgətun məmə Uhgɨn təmahl-ipa in.
16:1Farisi mɨn ne Satusi mɨn, nɨkilat təht məmə Iesu təruru nolən nəmtətin kit, kən netəmim okotəplan məmə in təsɨsɨ-pən e Uhgɨn.
,
b 
Kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nian tɨnehnaipən, nakotən məmə, ‘olawɨg tərauiə, məto-inu napuə tɨnasiə.’ Kən laulaugɨn nakotən məmə, ‘Nuhuən otəfɨk, məto-inu napuə tɨnasiə mɨtəlau.’ Nəkotɨtun nənən nɨpətɨ nəmtətin mɨn e nɨmal napuə itəm tatiet, məto nəkotəruru nənən nɨpətɨ nəmtətin itəm nəkotəplan əh-roiu.

“Itəmat netəm roiu ne, nakotərat, itəmat netəm Isrel nəmotapəs rəhatəmat nahatətəən o Uhgɨn, tahmen e pətan kit tapəs rəhan iərman matətəu-pən suah pɨsɨn. Kən roiu nakotolkeike məmə ekol nəmtətin kit itəm otəgətun məmə emɨsɨ-pən o Uhgɨn. Məto Uhgɨn otos-ipən əm nəmtətin kitiəh əm, kən inəh nəmtətin rəha ien əh Jona.” c  Kən təmapəs ilat matuwɨn.

Is rəha Farisi mɨn ne Satusi mɨn

(Mak 8:14-21)

Nian Iesu ne rəhan mɨn netəmim kəmoatuwɨn entənɨpən-pən e Lek Kalili, rəhan netəmim kəmotaluin məmə okotos pɨret neen. Kən nian kɨnotuwɨn entənɨpən-pən, kən təmən-ipən kəm rəhan netəmim məmə, “Onakoatəto itəmat o is rəha Farisi mɨn ne Satusi mɨn.” d 

Kən kəmoatən-ipən kəm ilat mɨn məmə, “Tatəghat nəhlan məto-inu kəmotaluin nəmɨkən pɨret neen.”

Məto Iesu tɨnɨtun rəhalat nətəlɨgən, kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “Ei, rəhatəmat nahatətəən təkəku agɨn. ?Tahro nakoatən-ipən kəm itəmat mɨn məmə pɨret tɨkə otəmat? ?Nəsotɨtunən əh, o kəp? ?Nɨnotaluin pɨret faif u itəm emagwən netəmim faif-taosan lan, kən uarisɨg, nəmotaii-pən nɨmɨsmɨsɨ nagwənən itəm kəmapəs e kətɨm asol kuwəh? e  10 ?Kən nɨnotaluin pɨret sepɨn u itəm emagwən netəmim fo-taosan lan, kən uarisɨg, nəmotaii-pən nɨmɨsmɨsɨ nagwənən itəm kəmapəs e kətɨm asol kuwəh? f  11 ?Tahro itəmat nəsotɨtunən məmə esəghat-inən pɨret? Oatəto itəmat o is rəha Farisi mɨn ne Satusi mɨn.” 12 Kən e nian əh, ilat kəmotɨtun məmə in təsəghat-inən is rəha nolən pɨret məmə okoatəto ilat ron, məto okoatəto ilat o nəghatən mɨn itəm Farisi mɨn ne Satusi mɨn koatəgətun netəmim lan.

Pita təmən məmə Iesu in Kristo

(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)

13 Nian Iesu təmuwa ikɨn Sisaria Filipae, mən-ipən kəm rəhan netəmim məmə, “?Netəmim kotən məmə pah u io, Nətɨ Etəmim?”

14 Kən kotən-ipən məmə, “Neen koatən məmə ik Jon Baptais, neen koatən məmə ik ien Elaija, kən neen koatən məmə ik ien Jeremaea, o ien kit aupən ikɨn.” g 

15 Kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Məto tahro etəmat? ?Nakotəmə pah u io?”

16 Kən Saimon Pita təmən-ipən məmə, “Ik Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, ik Nətɨ Uhgɨn itəm tətatɨg matəmegəh.” h 

17 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Uhgɨn təmawte-in rəhan nəwɨrən kəm ik, Saimon nətɨ Jona, məto-inu sənəmə etəmim əm təmol-arəp nat u kəm ik, məto rəhak Tata əpəh e nego e neai itəm təmol əp nat u kəm ik. i  18 Kən ekən-ipɨnə kəm ik məmə ik Pita, u nɨpətɨn təmə kəpiel. Kən ekiləkɨn rəhak niməfak e kəpiel u, kən okol nəsanənən rəha nɨmɨsən
16:18Nat u tatəghat-in nian suah kit təmɨmɨs, məto nɨmɨsən, rəhan nəsanənən tɨkə o etəmim itəm tətahatətə e Uhgɨn.
otəsaprəkɨs-inən. k 
19 Ekos-ipɨnə kəm ik nepətən itəm tatɨsɨ-pən o Uhgɨn əpəh e nego e neai. Kən əpəh e nego e neai, Uhgɨn tɨnegəhan-in rəkɨs nəwiam itəm onakən e nətueintən. Nian onakahtosɨg-in nat kit, o onategəhan-in nat kit, kən otol mihin.” 20 Kən mən-ipən əskasɨk kəm rəhan netəmim məmə okəsotən-ipənən kəm suah kit məmə in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa.

Iesu təmən-iarəp rəhan nɨmɨsən

(Mak 8:31—9:1; Luk 9:22-27)

21 E nian əh, Iesu təmətuoun matən-iarəp kəm rəhan netəmim məmə in otəkəike muwɨn Jerusalem, kən etəm-iasol mɨn rəha noanol rəha Isrel, ne pris asol mɨn, ne iəgətun mɨn rəha Lou, okotol in təto nahməən e nəratən tepət, kən okotohamnu in, kən uarisɨg e nian kɨsɨl, in otəmegəh mɨn e nɨmɨsən.

22 Kən Pita tos pɨsɨn Iesu, kən mətuoun matən-iəhau matən məmə, “Iərəmərə, Uhgɨn otəkəike mahtosɨg-in nat əh. !Nat əh okol təsuwamən mol nɨpahrienən lan!”

23 Kən Iesu talalin mən-ipən kəm Pita məmə, “!Setan! !Uwɨn isəu ron io! Ik nətahtosɨg-in io. Rəham nətəlɨgən sənəmə nətəlɨgən rəha Uhgɨn, məto in nətəlɨgən rəha netəmim əm.”

24 Kən Iesu təmən-ipən kəm rəhan netəmim məmə, “Etəmim itəm tolkeike məmə otuarisɨg-in io, otəkəike maluin atɨp in, kən mɨləs rəhan nɨg kəməluau mətəu-pa io. l  25 Tol nəhlan məto-inu, etəmim itəm tatol pɨk wək əm məmə rəhan nəmegəhən e nətueintən u in otəwɨr, otəmkarəpən e nəmegəhən pahrien. Məto etəmim itəm otɨmɨs o nərgək, in otos nəmegəhən lilɨn. m  26 ?Okəmə etəmim kit tatos rafin natɨmnat e nətueintən, məto uarisɨg lan otɨmɨs kən təsosən nəmegəhən lilɨn, in təmol win e nat kit təwɨr, o kəp? Kəp. Okol suah əh təsos-ipənən nat kit kəm Uhgɨn məmə Uhgɨn otos-ipən nəmegəhən lilɨn kəm in. n  27 Tol nəhlan məto-inu, io Nətɨ Etəmim epanuwa itɨmat nagelo mɨn e nəsanənən ne nepətən əhag-əhag asol rəha Tata rəhak, kən ekos-ipən nətouən kəm netəmim rafin e wək ətuatɨp itəm kəmotol. o  28 Iatən-ipɨnə nɨpahrienən məmə netəmim neen koatətul ukɨn-u itəm kəsotɨmɨsən motəmegəh əm nian Nətɨ Etəmim u in kig, otuwa məmə in otərəmərə e natɨmnat rafin.”

Copyright information for `TNN