Matthew 18

Etəm-iasol e nərəmərəən rəha Uhgɨn

(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)

E nian əh, netəmim rəha Iesu kəmotuwa ron motətapəh ron məmə, “?Pah u in etəm-iasol e nərəmərəən rəha Uhgɨn?” a 

Kən Iesu taun-in suakəku kit tuwa mətul ilugɨn elat, kən mən məmə, “Pahrien iatən kəm itəmat məmə okəmə nəsotəuhlinən itəmat motuwa motahmen e nɨsualkələh, okol nəsotuwɨnən motatɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn. b  Tol nəhlan, pah u otɨləs-iəhau atɨp in tahmen e suakəku u, in etəm-iasol e nərəmərəən rəha Uhgɨn.

“Okəmə suah kit in ləhau tahmen e suakəku u, kən etəmim kit nɨkin tagien o nosən suah u muwɨn e nɨpəgnoa nimə rəhan, kən okəmə tatol e nərgək, kən tahmen məmə tatos io mɨn e nɨkin agien. c 

“Məto okəmə etəmim kit tatiuw-pən rəhak kit etəmim u tahmen e suakəku əh, məmə otol nolən rat, kən suah əh, Uhgɨn otol nalpɨnən asol kəm in. Kən nalpɨnən əh otəskasɨk taprəkɨs okəmə kətu-pən kəpiel kit e nentou, kən kərakin-pən əpəh itəhəi lokamnɨm məmə otamnɨm. d 

“Kəsi, nahməən asol otuwa o netəmim rəha nətueintən, itəm koatos-ipən-os-ipən kəm netəmim məmə okotol təfagə rat. Nos-ipən-os-ipənən mɨn əh okotəkəike motuwa. Məto kəsi, nahməən asol otuwa o suah u itəm in suatɨp rəha nəratən əh. Okəmə nelməm o nelkəm tol ik natol təfagə, kən nakəte rəkɨs mərakin. Məto-inu təwɨr pɨk məmə nian nakuwɨn e nego e neai, nelkəm kit o nelməm kit tɨkə, taprəkɨs-in məmə ik nataskəlɨm nelməm kərən mil ne nelkəm kərən mil əh-ikɨn, kən kərakin-pən ik e nɨgəm itəm tatuəp namnun tɨkə. e  Okəmə nɨganəmtɨm tol ik natol təfagə, kən asul-irəkɨs mərakin. Məto-inu təwɨr pɨk məmə nian nakuwɨn e nego e neai, nɨganəmtɨm kit tɨkə, taprəkɨs-in inu məmə ik nataskəlɨm nɨganəmtɨm kərən mil, kən kərakin-pən ik e nɨgəm asol itəm tatuəp namnun tɨkə.” f 

Nimaa nəghatən o sipsip itəm təməlue

(Luk 15:3-7)

10 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Nəkotəkəike moatɨtun wɨr məmə nəsotehm-iəhauən netəmim rəhak mɨn itəm kotahmen e nɨsualkələh, məto-inu iatən kəm itəmat məmə nagelo mɨn itəm koatehm ilat, nian rafin ilat koatətul e nɨganəmtɨ rəhak Tata u tətatɨg əpəh e nego e neai məmə okotən-iarəp ilat kəm Uhgɨn.
18:11E naoa oas agɨn tepət rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən Kris aupən ikɨn, ves 11 tɨkə. In tatən məmə, “Kən io, Nətɨ Etəmim, emuwa məmə ekosmegəh ilat u itəm kəmotəlue.”
,
h 

12 “?Nɨkitəmat təht məmə naka? ?Okəmə etəmim kit rəhan sipsip wan-hanrɨt, kən kitiəh təlue mətan, kən suah əh otol naka? In otapəs ilat nainti-nain əpəh e nɨtot, kən muwɨn megəs-in itəm un itəm təməlue. 13 Kən okəmə təməplan, iatən pahrien kəm itəmat məmə, nɨkin otagien o sipsip u kitiəh əm, taprəkɨs-in ilat u sipsip nainti-nain itəm kəsotəlueən. 14 E nolən ahmen mɨn əm, rəhatəmat Tata əpəh e nego e neai, in təsolkeikeən məmə rəhan kit suakəku otuwɨn məlue.”

Piam itəm tatol nəratən kəm ik

(Luk 17:3)

15 Kən Iesu təmən məmə, “Okəmə piam kit tol nolən rat kit kəm ik, uwɨn məplan itəlau pɨsɨn əm, kən nakən-ipən nat naka itəm təmol təsətuatɨpən. Okəmə tatətəlɨg-in ik, rəham nəghatən otol in tatɨtəlɨg-pa mɨn nakuəwɨr otəlau mɨn. i  16 Məto okəmə təsətəlɨg-inən ik, os etəmim kitiəh o kəiu məhaluwɨn mɨn məhaləplan məmə nəghatən mɨn rafin itəm onəkotən, okotɨtun məmə ilat rafin nɨpahrienən əm. j  17 Məto okəmə təsətəlɨg-inən ilat, ən-ipən kəm niməfak. Məto okəmə təsətəlɨg-inən niməfak, kən niməfak otəplan in tahmen e Iaihluə o etəmim rəha nosən məni e takɨs.

18 “Iatən pahrien kəm itəmat məmə, əpəh e nego e neai, Uhgɨn tɨnegəhan-in rəkɨs nəwiatəmat itəm nakotən e nətueintən. Nian nəkoatahtosɨg-in nat kit o nakoategəhan-in nat kit, kən otol mihin. k 

19 “Kən iatən mɨn kəm itəmat məmə, okəmə itəlau kəiu nakuən nəghatən kit muəlis e nat kit itəm nakətuətapəh ron o Uhgɨn, kən rəhak Tata əpəh e nego e neai otol nat naka itəm nakətuətapəh ron. l  20 Tol nəhlan məto-inu, ikɨn pəhruən etəmim kəiu o kɨsɨl kəhaluwa kitiəh e nərgək, io itɨmat min ilat.”

Nimaa nəghatən e etəmim itəm təsaluinən kaon rəha suah kit

21 Kən Pita təmuwa o Iesu kən mətapəh ron məmə, “Iərəmərə. ?Ekaluin nolən tərat itəm piak təmol kəm io mau kuwəh? ?Mau sepɨn tahmen, o?”

22 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Iakən-ipɨnə kəm ik məmə, sənəmə mau sepɨn əm, məto mau sepɨnte-sepɨn.
18:22Nɨpətɨn rəha “mau sepɨnte-sepɨn” məmə kitat kotəkəike motaluin nəratən rəha suah kit nian rafin, namnun tɨkə.
,
n 

23 “Nakəkəike mol nəhlan məto-inu nərəmərəən rəha Uhgɨn in tol nulan. Kig kit tolkeike məmə otəplan-tu kaon mɨn itəm rəhan netəmim kəmotol kəm in məmə ilat okotətou. 24 Nian tɨnətuoun wək əh, kotɨləs rəhan kit iolwək motuwa ron itəm təmol kaon iahgin iahgin, tahmen e ten-taosan talen.
18:24Ten-taosan talen - Wan talen tahmen e faif-milian vatu. Kən məni rafin u, ten-taosan talen tahmen e fifti-taosan-milian vatu.
25 Məto suah əh tɨnəruru nətouən, kən tol nəhlan, kig təmən məmə okol-salɨm-in in, ne rəhan pətan, ne rəhan nɨsualkələh, ne rəhan natɨmnat mɨn rafin məmə otətou rəhan kaon.

26 “Kən rəhan iolwək təmeiuaiu mɨsin nulɨn aupən in. Kən matəkəike ron matən-ipən kəm in məmə, ‘Awi. ?Nəkɨtun nos-ipamən nian əkuəkɨr məsɨn kəm io məmə ekətou rafin rəhak kaon?’ 27 Kən rəhan etəm-iasol təmasəkitun in, kən mapəs rafin rəhan kaon məmə otəsətouən nian kit ne, kən megəhan-in məmə otuwɨn.

28 “Məto nian iolwək u təmuwɨn, kən məplan etəmim kit u təmol kaon kəm in, wan-hanrɨt tenarius.
18:28Roiu, wan-hanrɨt tenarius tahmen e wan-hanrɨt-taosan vatu.
Ilau kərən iolwək mil kətioal wək kitiəh əm rəha etəm-iasol. Kən iolwək itəm etəm-iasol təmaluin rəhan kaon, in təmaskəlɨm itəm u kit kəmətioal wək kələh, kən matəmkətɨp nentou, matən məmə, ‘!Ətou-pa rəham kaon itəm nəmol kəm io!’

29 “Kən iolwək un itəm təmol kaon kəm in, teiuaiu mɨsin nulɨn matəkəike ron matən məmə, ‘Awi. ?Nəkɨtun nos-ipamən nian əkuəkɨr məsɨn kəm io məmə ekətou rəhak kaon?’

30 “Məto in təmə, kəp. Kən təmuwɨn mən məmə okɨləs suah u kan kɨləs-ipən e kalapus mətoarus-pa otətou rafin rəhan kaon mɨn itəm təmol. 31 Nian iolwək mɨn neen kəmotəplan nat əh, nɨkilat təmahmə pɨk ron, kən motuwɨn motən-ipən kəm etəm-iasol natɨmnat rafin itəm kəmotəplan.

32 “Kən etəm-iasol təmaun-in iolwək un tuwa təmən-ipən kəm in məmə, ‘Ik iolwək itəm tərat agɨn. Emapəs rafin rəham kaon məto-inu nəmatəkəike ron io. 33 ?Tahro nəsasəkitunən suah u natioal wək itəlau min, tahmen-pən əm e itəm emol kəm ik?’ 34 Kən neməha təmol etəm-iasol, kən təmən məmə okɨləs kan kɨləs-ipən e kalapus məmə etəm tatehm kalapus otol nalpɨnən kəm in mətoarus-pən otətou rafin rəhan kaon itəm təmol.” q 

35 Kən nian Iesu təmol namnun nimaa nəghatən, təmən-ipən kəm ilat məmə, “Kən e suatɨp kitiəh əm, rəhak Tata əpəh e nego e neai, otol kəm itəmat rafin, okəmə nəsotaluin pahrienən nəratən itəm piatəmat mɨn koatol kəm itəmat.” r 

Copyright information for `TNN