Philippians 1

Pol təmən təwɨr kəm ilat

Io Pol, ne Timoti, slef mil rəha Kristo Iesu, iatuən təwɨr kəm itəmat rafin netəm koatəfak kəm Kristo Iesu əpəh Filipae, ne netəm-iasol rəha niməfak, ne dikon mɨn. a  Pəs Uhgɨn u Tata rəhatat, ne Iərəmərə Iesu Kristo, okuawte-in nəwɨrən ne nəməlinuən kəm itəmat.

Pol təməfak o netəm Filipae

Iakolkeike mə iakən kəm itəmat məmə nian mɨn rafin itəm nɨkik təht itəmat, iatən kəm rəhak Uhgɨn məmə nɨkik tagien otəmat. Kən nian rafin e rəhak rafin nəfakən otəmat rafin, iatəfak əm e nagienən, məto-inu rəhatəmat nawteən təmasitu lak e wək rəha namnusən təwɨr, e nətuounən, nian nəmotahatətə e namnusən təwɨr, mətoarus-pa u-roiu. Tol nəhlan ekɨtun wɨr məmə Uhgɨn itəm təmətuoun wək təwɨr e nəmegəhən rəhatəmat, in otəpanol namnun lan e nian Kristo Iesu otɨtəlɨg-pa mɨn. b 

Nian rafin, iakolkeike pɨk itəmat, kən ekəike məto nagienən nəhlan məto-inu itəmat nəmotuwa kotol kitiəh e nəwɨrən rəha Uhgɨn o wək itəm təmos-ipa kəm io. E nian emətatɨg e kalapus, ne nian emətan əm matətul-arəp o namnusən təwɨr məmə in nɨpahrienən, məto itəmat nəmotasitu lak. Uhgɨn tɨtun məmə iatən pahrien məmə iakolkeike məmə ekəplan itəmat, məto-inu iakolkeike pɨk itəmat, tahmen əm məmə Iesu Kristo tolkeike mihin itəmat.

Kən inu rəhak nəfakən məmə rəhatəmat nolkeikeən otəwiə təhmɨn mɨn e nɨtunən nat ne nenatɨgən rafin 10 məmə itəmat onəkotɨtun nehmən nat naka in təwɨr pɨk agɨn-əh, kən məmə onəkotətuatɨp wɨr, kəsehm-pənən nat tərat kit etəmat e nian itəm Kristo otuwa mɨn lan. c  11 Pəs rəhatəmat nəmegəhən otoe-in noan nəwɨrən ne nətuatɨpən itəm Iesu Kristo tatol e nəmegəhən rəhatəmat, o nənwiwiən ne nɨləs-ipərən nərgɨ Uhgɨn.

Nian Pol əpəh e kalapus, netəmim kəmotəto namnusən təwɨr

12 Io mɨn neen, iakolkeike məmə onəkotɨtun məmə nat əpnapɨn nahməən naka itəm kəmol lak, məto təmasitu pɨk o nən-iarəpən namnusən təwɨr kəm netəmim tepət, 13 məto-inu tol nəhlan, mopael mɨn itəm koatehm nimə rəha Sisa, ne netəm pɨsɨn pɨsɨn mɨn tepət, kɨnotɨtun rəkɨs məmə io etatɨg e kalapus məto-inu io iolwək rəha Kristo. d  14 Kən rəhak natɨgən e kalapus təmol məmə iəfak mɨn iuəhkɨr ilat rafin kəmotahatətə əskasɨk təhmɨn mɨn e Iərəmərə, kən matol nətəlɨgən rəhalat təskasɨk o nən-iarəpən nəghatən rəha Uhgɨn məsotəgɨnən.

15 Nɨpahrienən, neen kəmotən-iarəp namnusən təwɨr rəha Kristo məto-inu koatetet io kən motolkeike məmə okotaprəkɨs-in io. Məto neen koatən-iarəp əm namnusən təwɨr rəha Kristo e nətəlɨgən ətuatɨp. 16 Itəm mɨn u nətəlɨgən rəhalat tətuatɨp əm, ilat koatən-iarəp namnusən təwɨr məto-inu kotolkeike io, kən motɨtun məmə Uhgɨn təmələhəu-pən io ikɨn-u e kalapus məmə iatətul-arəp o namnusən təwɨr məmə in nɨpahrienən. 17 Məto neen itəm koatetet io, kəsotən-iarəpən Kristo e nɨkilat pahrien, məto koatol əm məto-inu kotolkeike məmə okotɨləs-ipər atɨp ilat, kən nɨkilat təht məmə okotol nəratən kəm io roiu, nian etatɨg e kalapus. 18 Məto nat əh, nat əpnapɨn əm. Okəmə koatol e nɨkilat pahrien o kəp, məto nat asol məmə koatən-iarəp namnusən təwɨr rəha Kristo, kən inu tatol nɨkik tətagien.

19 Pahrien, kən nɨkik otagien mɨn məto-inu ekɨtun məmə e noa nəfakən rəhatəmat, ne nasituən rəha Narmɨn rəha Iesu Kristo, in otosmegəh io e nəratən u, e  20 tahmen əm məmə iakolkeike pɨk kən matələhəu-pən rəhak nətəlɨgən məmə oesolən nat kit itəm otol aulɨs io e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto roiu ne nian rafin, nɨkik təskasɨk məmə okəmə iatəmegəh o ekɨmɨs, məto iatɨsiai-in Kristo e nəmegəhən rəhak. 21 Tol nəhlan məto-inu nəmegəhən rəhak in Kristo əm, kən okəmə ekɨmɨs, in nat təwɨr taprəkɨs. f  22 Okəmə iatəmegəh əh, in təwɨr o nolən wək məsɨn mɨn rəha Uhgɨn e nətueintən. ?Kən ekɨtəpun itəm pəhruən? !Iəkəruru! 23 Roiu əh suatɨp kəiu katuəməhl aupən in io, məto iakolkeike ilau kərən. Iakolkeike pɨk məmə iakapəs natɨgən ikɨn-u muwɨn məplan Kristo itəm in təwɨr agɨn maprəkɨs-in natɨgən u ikɨn-u. g  24 Məto iakəplan məmə ekəike mətatɨg ikɨn-u o nasituən etəmat. 25 Kən məto-inu ekɨtun məmə inu in nɨpahrienən, kən ekɨtun məmə oekətatɨg kitat min itəmat, o nasituən etəmat məmə nahatətəən rəhatəmat otəwiə e nagienən. 26 Kən e nolən əh, nian ekuwa mɨn məplan itəmat, nɨkitəmat otagien nakotənwiwi Kristo Iesu, məto-inu io emɨtəlɨg-pa mɨn otəmat.

Nətulən əskasɨk

27 Kən nat asol, itəmat onəkotəkəike motol məmə nolən mɨn rafin e nəmegəhən rəhatəmat koatos-ipən nɨsiaiiən kəm namnusən təwɨr rəha Kristo. Kən, nat əpnapɨn okəmə ekɨmnə o esɨmnəən, pəs oekəto məmə nakotətul əskasɨk e nətəlɨgən kitiəh əm, kən məmə itəmat rafin, itəmat nakotalkut e nətəlɨgən kitiəh əm o nən-iarəpən namnusən təwɨr, h  28 kən məmə nəsotəginən rəhatəmat tɨkɨmɨr mɨn. Inu nəmtətin kit olat məmə Uhgɨn otərəkɨn ilat, məto in otosmegəh itəmat. Uhgɨn otol natɨmnat mɨn əh rafin. 29 Otol nəhlan məto-inu in təmegəhan-in məmə onəkotahatətə e Kristo, kən nat kit mɨn, məmə onəkotos mɨn nahməən ron. i  30 Kitat rafin koatatɨg e nəmouən kitiəh əm, itəm nəmotəplan e rəhak nəmegəhən aupən, kən roiu nakoatəto məmə ekətatɨg lan.

Copyright information for `TNN