Revelation of John 1

Nətuounən nəghatən

Naoa u, in tatəghat-in natɨmnat mɨn itəm Iesu Kristo təmol əp.
1:1“Təmol əp,” nɨpətɨn u, məmə tatəgətun nat kit itəm aupən, nɨpətɨn tatəhluaig. E Bislama, katən məmə, “rivilem.”
Natɨmnat mɨn u, Uhgɨn təmos-ipən kəm Iesu, məmə in otəgətun kəm rəhan iolwək mɨn natɨmnat itəm otəsuwəhən təike muwa. Kristo təmahl-ipən rəhan kit nagelo tuwa, kən məgətun natɨmnat mɨn u kəm rəhan iolwək, Jon.
Jon təmətul-arəp o natɨmnat rafin itəm in təməplan, kən məte rəkɨs ilat e naoa u. Natɨmnat mɨn un itəm in təməplan, in nəghatən rəha Uhgɨn ne nən-iarəpən rəha Iesu Kristo. Etəm un itəm tətafin-iarəp nəghatən mɨn u, itəm Uhgɨn təmos-ipa, in otatɨg e nəwɨrən pahrien. Kən netəm mɨn un itəm koatəto kən moatos e nɨkilat kən moatol, okotatɨg mɨn e nəwɨrən pahrien, məto-inu nian rəha natɨmnat mɨn u, naoa u tatəghat-in, tɨnəkuəkɨr agɨn.

Jon təməte naoa kəm niməfak mɨn ilat sepɨn

Io Jon, etahl-ipən naoa u tatuwɨn kəm niməfak mɨn ilat sepɨn əpəh e nɨtən Esia.

Pəs Uhgɨn u itəm tətatɨg roiu, təmətatɨg lilɨn, kən otəpanatɨg lilɨn mɨn, in otawte-in rəhan nəwɨrən ne nəməlinuən kəm itəmat. Kən pəs narmɨn ilat sepɨn
1:4Narmɨn ilat sepɨn itəm koatatɨg aupən e rəhan tɨron, (Nol Əpən 3:1; 4:4; 5:6), okəm-naka in suatɨp rəha nənən Narmɨn Rəha Uhgɨn; məto okəm-naka ilat nagelo sepɨn u kotəsanən (Nol Əpən 1:20; 8:2) itəm koatatɨg aupən e tɨron. Nampa sepɨn u, kəmehm mau fifti-foa e Nol Əpən. E Naoa Rəha Uhgɨn, nian neen tatən “ilat sepɨn” məto nɨpətɨn məmə ilat rafin agɨn.
itəm koatatɨg aupən e jea rəha kig, ilat mɨn okotol nulan etəmat.
Kən Iesu Kristo mɨn, in otawte-in mɨn nulan kəm itəmat. Kristo un təmətul-arəp əskasɨk o nɨpahrienən, kənu inəh, in etəmim itəm in təmaupən məmegəh lilɨn e nɨmɨsən,
1:5Kol 1:18; Sam 89:27
kən in tərəmərə e kig mɨn rəha nətueintən.

Pəs nənwiwiən tuwɨn o Iesu Kristo u, in təmolkeike itat, kən nɨtan təmaiəh məmə otɨkɨs itat e nolən rəha təfagə rat.
In Kig rəhatat, kən təmol kitat kotatɨg ahgin rəhan nərəmərəən, kən mol kitat kotuwa pris mɨn rəha Uhgɨn rəhan, koatol wək rəha Tata rəhan. !Pəs nənwiwiən o rəhan nepətən ne nəsanənən tuwɨn o Iesu Kristo, namnun tɨkə! !Pəs in otərəmərə lilɨn! Pəs otol nəhlan. Əwəh.

!Otəplan-tu! In tatuwa e mal napuə,
1:7Dan 7:13
kən netəmim rafin okotətag-pən motəplan e nɨganəmtɨlat ətuatɨp, kən netəm mɨn u kəmotaru in aupən, okotəplan mɨn, kən netemim e noanol mɨn rafin e nətueintən, nɨkilat otahmə, motasək əfəməh məto-inu kəmotəplan.
1:7Sek 12:10


In otəkəike mol nəhlan. !Əwəh!

Iərəmərə Uhgɨn tatən məmə, “Io Nəukətɨn ne Namnun.
1:8Nəghatən ətuatɨp u rəha Iesu, “Io un, Alfa ne Omeka.” Alfa un, in leta tatətul aupən e alfabet rəha nəghatən Kris, kən Omeka un, in leta itəm tatol namnun lan, tahmen e A ne Z e Inglis.
Io u etatɨg roiu, kən emətatɨg lilɨn, kən epanətatɨg lilɨn mɨn, kən io un, Nahgik Tepət Pɨk Agɨn.”

Jon təməplan Nətɨ Etəmim

Io Jon, piatəmat u, itəm kitat koatos kələh nelmɨtat mɨn kitiəh e Iesu o nahməən, ne natɨgən e nərəmərəən rəhan, ne nətul əskasɨkən e nian rəha nahməən. Kəmərakin-pən io e nəptən u Patmos,
1:9Nəptən u Patmos, in aelan kit.
məto-inun iatən-iarəp nəghatən mɨn un itəm Uhgɨn tatos-ipa, kən matətul-arəp o Iesu.
10 In Nian rəha Iərəmərə rəhatat,
1:10Nian rəha Iərəmərə u, in Santei.
kən emərioah e Narmɨn Rəha Uhgɨn, kən rəhan nəsanənən təmol kəm io, kən ekəto nəwian asol kit e məntaak, tahmen əm e təwi,
11 kən nəwian u tatən məmə, “Əte rəkɨs e naoa natɨmnat mɨn rafin itəm natəplan kən mahl-ipən kəm niməfak sepɨn. Ilat koatuwɨn kəm Efesas, kən Sɨmana, kən Pekamam, kən Tuatira, ne Satis, ne Filatelfia, ne Laotisia.”

12 Kən əmun, ekeirair məmə ekəplan-tu, məmə pah tatəghat kəm io. Kən nian emeirair, məplan nat katəhtu-pər lait lan, ilat sepɨn, kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, 13 kən ilugɨn e nat katəhtu-pər lait mɨn u lan, eməplan suah kit tahmen e Nətɨ Etəmim,
1:13Dan 7:13
rəhan napən kaifəməh u kaifəməh. Kən kəməlis manɨkɨləhan e kətəut, kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt.
1:13Napən əh katən, in napən rəha pris asol agɨn. Iesu in rəhatat pris asol agɨn.
14 Rəhn-kapə ne noanun təruən təruən mə nahwi noan nɨtəhəi,
1:14Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “in təruən təruən mə sno.”
,
1:14Dan 7:9
kən nɨganəmtɨn tətasiə tahmen e nəmnamɨn nɨgəm.
1:14Esik 1:28
15 Nelkɨn tahmen e pɨrons,
1:15Pɨrons, in iaen kit, kala rəhan tahmen e kol.
itəm kəmaan e nɨgəm məmə otaiəh rəkɨs-in namtəən, mafəl itəm təwɨr, kən uarisɨg un, kərəpe məmə in otəwɨr matɨpɨt-ɨpɨt. Kən nəwian iahgin iahgin tahmen e nɨtəhəi asol kit tatem noanahluəluə;
16 In tatos məhau ilat sepɨn e nelmɨn matɨp, kənu naip kit rəha nəluagɨnən in tasɨlə e nɨkalɨn kərən mil, tatɨsɨ-pən e nɨpəgnoan, kən suah un təhag-əhag mɨtasiə, tahmen e mɨtgar əpə e nərauiəgən.

17 Nian eməplan suah əh, emeiuaiu morin io əh nelkɨn ikɨn, tahmen əm məmə emɨmɨs.
1:17Dan 8:17; 10:15; Mat 17:6
Məto in təmea-pa mek io e rəhn matɨp kən məmə, “Əsəgɨnən. Io u, io emaupən matɨg, kən io iatol namnun agɨn.
18 Io u, Etəm Tatəmegəh.
1:18Sam 42:2
!Emɨmɨs aupən, kən məto əplan-tu, iatəmegəh lilɨn! Kən io iatos ki rəha Nɨmɨsən ne ki rəha Noanpən.
1:18“Io iatos ki rəha Nɨmɨsən ne ki rəha Noanpən,” nɨpətɨn u məmə iatos nepətən o nahtosɨgən ne nerəhən e ket rəha Imə Netəm Kəmotɨmɨs Ikɨn, kən mol netəmim kəmotɨmɨs ilat kotəmegəh mɨn.


19 “Tol nəhlan, əte rəkɨs nat naka itəm nəməplan, kən neen natəplan u-roiu, ne natɨmnat neen mɨn itəm tatuwa. 20 Məto ekuhapɨk e nɨpətɨ məhau mɨn ilat sepɨn itəm nəməplan iatos e nelmək matɨp, ne nat katəhtu-pər lait lan, ilat sepɨn, kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt. Məhau mɨn u ilat sepɨn, nɨpətɨn u nagelo mɨn rəha niməfak sepɨn. Kənu nat katəhtu-pər lait lan, ilat sepɨn, kəmol e kol, nɨpətɨn un, niməfak mɨn un ilat sepɨn.

Copyright information for `TNN