Revelation of John 12

Pətan ne ialkita kəgin

Kən nəmtətin asol kit təmiet e neai, muha-pɨspɨs lak. Pətan kit təmuwɨn e mɨtgar tahmen e rəhan napən, kən təməpələh məf-ipər nelkɨn e məwɨg, kən matəfauin hat rəha nɨsiaiiən kit, kəmol-pən məhau tuelef lan. In tətasək əfəməh, tatəto nahməən məto-inun in təpək-əpək kən otəsuwəhən temək. Kən əmun nəmtətin kit mɨn təmiet mɨn əpəh ilɨs e neai, itəm tatuha-pɨspɨs lak. Inəh, ialkita kəgin kit, tasiə, tahmen e nɨgəm, rəhn-kapə təmɨsɨm-ɨsɨm ilat sepɨn, kən rəhnɨpat ilat ten, kən kəməfauin-pən hat rəha kig asol agɨn ilat sepɨn e rəhn-kapə mɨn. Nɨpikɨn tatoh-irəkɨs məhau mɨn əpəh ilɨs e neai, matəmki-əhau-pa ilat nəwtain kitiəh e nətueintən, mapəs nəwtain kəiu. Kən e nian əh, ialkita un təmuwa mətul aupən e pətan u itəm otəsuwəhən temək, məmə okəmə nətɨn tɨnaiir un, kən in ton. Pətan əh təmɨləs nətɨn iərman, itəm in otərəmərə e kantri mɨn rafin, kənu nəmtətin rəha nərəmərəən rəhan tahmen e nəlnal kit kəmol e iaen. Məto Uhgɨn təmeuw rəkɨs suakəku u o ialkita, mɨləs-ipər ilɨs e rəhan jea, məmə otərəmərə. Pətan un, təmagɨm-pən əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn, itəm Uhgɨn təmol əpen-əpenə lan məmə otətatɨg ikɨn, kən katehm, kətoarus-pən nian wan-taosen-tu-hanrɨt-sɨkɨste tɨnuwa mɨnuwɨn rəkɨs.
12:6Məwɨg foti-tu, in tahmen əm e tri ne haf yia, kən kuahmen-ahmen mɨn e nian wan-taosan-tu-hanrɨt-sikiste (1,260).


Kən əmun, nəluagɨnən kit tɨnətul əpəh e nego e neai. Mikael
12:7Dan 10:13,21; 12:1
ne rəhan nagelo mɨn, kɨnoatəmou ilat ialkita, kən ialkita ne rəhan nagelo mɨn kɨnoatoh mɨn ilat.
Məto ialkita, nahgin tɨkə, təsahmenən. Kən əmun, Mikael ne kɨnotol win elat, kən kəmahl-iarəp ilat əpəh e nego e neai. Kəmotɨləs ialkita asol un, motərakin-iəhau e nətueintən. Kən inu, in sɨnek nuwəh ilouin aupən,
12:9Jen 3:1
katən mə Iərmɨs, o Setan, itəm təmeiuə-in nətueintən rafin agɨn. Kəmərakin-iarəp in, tuwa e nətueintən, ilat rafin nagelo mɨn rəhan.

10 Kən əmun eməto nəwian asol kit əpəh ilɨs e nego e neai. Təmə,

“!Roiu əh, Uhgɨn rəhatat in tɨnosmegəh itat!
!Roiu əh in tɨnol-arəp məmə in tatos nəsanənən,
kən roiu əh, in tɨnatərəmərə!
Kən roiu əh, Kristo rəhan təmol məmə in tatos mɨn nəsanənən ne nepətən e natɨmnat mɨn rafin.
Tol nəhlan məto-inu roiu əh, kɨnərakin-iəhau Setan e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Setan u, itəm tatətu-pən-ətu-pən nat e piətat mɨn lapɨn ne lenian, mən-iarəp nɨpəgnəmtɨn mɨn rəhan matətu-pən elat e nɨganəmtɨ Uhgɨn.
11 Kən piətat mɨn kəmotəmou ilat min,
kən motol win rəkɨs lan e nəsanənən rəha nɨta Nətɨ Sipsip,
motatɨg motol win mɨn lan e nətul əskasɨkən o nən-iarəpən nəghatən rəha Nətɨ Sipsip.
Motol win mɨn lan məto-inu nɨkilat təməsəht pɨkən nəmegəhən rəhalat,
məto kəmotətul matɨp əm məmə okotɨmɨs.
12 !Nego e neai, ne itəmat u notatɨg ikɨn, otagien məto-inu kɨnərakin-iarəp ialkita!
!Məto awe, kəsi o nətueintən ne nɨtəhəi,
məto-inu Setan təmeiuaiu mɨnə ron ik!
In, neməha təmol pɨk,
məto-inun in tɨtun məmə nian rəhan təkuəkɨr əm.”
13 Nian ialkita asol u, təməplan məmə kɨnərakin-iarəp in tuwɨn e nətueintən, in tɨnatɨtəp pətan u itəm təmɨləs nətɨn iərman. 14 Kən kəmos-ipən nɨməlməlɨ malɨkɨm kəiu kəm pətan u, məmə in otos miwɨg lan muwɨn əpəh ikɨn kəmol əpen-əpenə rəkɨs ikɨn taruən-aruən ikɨn. Ikɨn əh, otətatɨg ikɨn, kən in tɨtagɨm o sɨnek, kən katehm wɨr in o taem kitiəh, ne taem kəiu mɨn, ne taem haf. 15 Kən sɨnek u, təmeoa tahmen e naruəh asol kit, məmə otau-təlɨmin pətan u mɨləs magɨm. 16 Məto nɨsɨp təmasitu e pətan u. Nɨsɨp təmoag kən mərge rafin nəhau itəm ialkita təmeoa-in e nɨpəgnoan. 17 Kən əmun, ialkita un, neməha təmol təmol o pətan u, kən in tagɨm muwɨn məmə otəluagɨn ilat rəhan mɨn neen noanol, ilat u itəm koatol nəwia Uhgɨn, kən moatətul əskasɨk o nən-iarəpən məmə ilat netəmim rəha Iesu Kristo. 18 Kən in təmətul əpəh e nɨməkləkɨl itəhəi.

Copyright information for `TNN