Revelation of John 7

Wan-hanrɨt-foti-fo-taosen kəmol mak elat mə rəha Uhgɨn

Kən əmun ekəplan nagelo kuwɨt koatətul-pən e kona mɨn ilat kuwɨt e nətueintən. Kəmotəmkətain rafin nɨmətag kuwɨt e kona kuwɨt rəha nətueintən, məmə nɨmətag otɨkə e nətueintən, ne nɨtəhəi, ne nɨg mɨn.
7:1Nɨmətag kuwɨt əh, in nɨmətag rəha nərəkɨnən tahmen əm e in əh e Dan 7:2 ne Jer 49:36-38.
Kəmos-ipən nəsanənən kəm ilat o nərəkɨnən nəptən ne nɨtəhəi. Kən ekətag-pən məplan nagelo kit mɨn tatɨsɨ-pah, tatɨləs nat kit itəm Uhgɨn u, itəm tatəmegəh, otos o nolən mak rəhan lan. Kən in tətagət əfəməh-pən kəm nagelo mɨn u kuwɨt, məmə, “!Otəpəs pitən! Sotəhlmanən nɨmətag məmə otəsərəkɨnən nɨməptən ne nɨtəhəi ne nɨg mɨn, pəs ekotol-pən pitən mak rəha Uhgɨn rəhatat e nɨpɨnəgɨ iolwək mɨn rəhan.”

Kən eməto nampa rəha netəm kəmotos mak u rəha Uhgɨn. Netəmim wan-hanrɨt-foti-fo-taosan kəmotiet rəkɨs e noanol mɨn rəha Isrel, ilat kəmotos mak əh.

 • E noanol rəha Juta, netəmim ilat tuelef-taosen.
 • E noanol rəha Rupen, netəmim ilat tuelef-taosen.
 • E noanol rəha Kat, netəmim ilat tuelef-taosen.
 • E noanol rəha Aser, netəmim ilat tuelef-taosen.
 • E noanol rəha Naptali, netəmim ilat tuelef-taosen
 • E noanol rəha Manase, netəmim ilat tuelef-taosen.
 • E noanol rəha Simeon, netəmim ilat tuelef-taosen.
 • E noanol rəha Lifae, netəmim ilat tuelef-taosen.
 • E noanol rəha Isakar, netəmim ilat tuelef-taosen.
 • E noanol rəha Sepulun, netəmim ilat tuelef-taosen. E noanol rəha Josep, netəmim ilat tuelef-taosen. Kən e noanol rəha Benjamin, netəmim ilat tuelef-taosen kəmotos mak əh.

  Nɨmanin netəmim itəm kəmotuwɨn e napən ruən

  Uarisɨg e natɨmnat mɨn u, emətag-pən əpəh aupən-in io, məplan nɨmanin netəmim tepət tepət, okol kəruru nafinən.
  7:9Jen 15:5
  Ilat koatɨsɨ-pən e kantri mɨn rafin, ne noanol mɨn rafin, ne nəghatən mɨn rafin, kən nuwigɨlat tol pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Ilat koatətul aupən e jea rəha kig, ne Nətɨ Sipsip. Ilat koatuwɨn e napən ruən mɨn, kən moatos nelmɨ nəmɨl e nelmɨlat.
  10 Kən moatagət əfəməh moatən məmə

  “Uhgɨn rəhatat itəm tatəpələh-pər e rəhan jea, matərəmərə, ilau Nətɨ Sipsip, ilau əh kəmioal suatɨp o nosmegəhən kitat.”
  11 Nagelo mɨn rafin ilat kotətul motɨtəlau e jea rəha kig, kən mɨtəlau mɨn e netəm-iasol mɨn itəm kəmotos nəwiətən, ne nat koatəmegəh mɨn u, ilat kuwɨt. Ilat moatɨsin-pən nulɨlat aupən e jea rəha kig, moteiuaiu, nɨpɨnəgɨlat taru nɨsɨp, kən moatəfak kəm Uhgɨn, 12 moatən məmə:

  “!Əwəh! !Nɨpahrienən! Rəhatat Uhgɨn təwɨr pɨk, matəhag-əhag wɨr.
  !In tenatɨg tenatɨg, təsanən, nahgin tepət!
  !Pəs kotənwiwi in, motɨsiai-in, kən motən tagkiu kəm in matuwɨn matuwɨn namnun tɨkə! !Əwəh!”
  13 Kən əmun, netəm-iasol itəm kəmotos nəwiətən mɨn u kit tətapəh ron io məmə, “?Pah mɨn əh koatuwɨn e natɨmnat ruən? ?Kən ilat kəmotɨsɨ-pən hiə?”

  14 Kən ekuhalpɨn məmə, “Etəm-iasol. Ik əm nəkɨtun.”

  Kən in təmə, “Netəm mɨn əh, ilat un kəmotiet rəkɨs e nahməən asol; ilat kɨnəmotaikuas e rəhalat napən kən motol təruən e nɨta Nətɨ Sipsip.
  15 Kən tol nəhlan,

  “ilat kotətul aupən e nɨganəmtɨ Uhgɨn, itəm tatəpələh matərəmərə,
  kən moatəfak kəm in e nərauiəgən ne lapɨn e Rəhan Nimə;
  kən kig u itəm tatəpələh-pər e jea,
  in otahgɨl kəm ilat mɨn nian rafin.
  16 Ilat, okol nəumɨs tɨsus mɨnən ilat,
  kən okol kəsotoaoa mɨnən.
  Kən nərauiə təsəhg mɨnən ilat,
  nape-apeən asol rəha mɨtgar otəsəhg mɨnən ilat,
  17 məto-inun, Nətɨ Sipsip itəm tatəpələh ilugɨn e jea rəha kig,
  in otatehm ilat tahmen e etəmim rəha nehmən sipsip.
  In otit ilat, matuwɨn o nəmtɨ nəhau megəh,
  7:17Sam 23:2; Aes 49:9-10; Jon 4:10; 7:37-38; Nol Əpən 22:1,17

  kən Uhgɨn otafəl rafin nahui nəmtɨlat.”
  Copyright information for `TNN