a10:5Lev 18:5
b10:6Dut 30:13
c10:7Dut 30:13
d10:8Dut 30:14
e10:11Aes 28:16
g10:13Joel 2:32
h10:15Aes 52:7
i10:16Aes 53:1
j10:18Sam 19:4
k10:19Dut 32:21
m10:20Aes 65:1
n10:21Aes 65:2

Romans 10

Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Iakolkeike pɨk məmə Uhgɨn otosmegəh netəm Isrel, kən nian rafin iatəfak ron. Io iatən-iarəp kəm itəmat məmə ilat kotalkut pɨk o nolən natɨmnat itəm otol nɨki Uhgɨn tagien. Məto nolən rəhalat təsɨsɨ-pənən e nɨtunən itəm tətuatɨp. Okol ilat kəsotətəu-pənən suatɨp rəha Uhgɨn məmə ilat okotuwa kətuatɨp e nɨganəmtɨn, məto-inu ilat kotəruru suatɨp rəhan, kən motalkut məmə okotətəu-pən rəhalat atɨp suatɨp, suatɨp rəha nətəu-pənən Lou. Kristo təmol namnun e suatɨp rəha nətəu-pənən Lou məmə etəmim in tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. In təmol namnun e suatɨp əh məmə netəmim rafin itəm koatahatətə lan, ilat rafin okotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn.

Nəmegəhən itəm Uhgɨn tatos-ipa, in rəha netəmim rafin

Moses təməte nəghatən kit e suatɨp rəha nətəu-pənən Lou məmə suah kit tuwa mətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. In təmən məmə, “Etəmim itəm tatol natɨmnat rafin agɨn-əh itəm Lou tatən, in otos nəmegəhən lilɨn.” a  Məto suatɨp rəha nahatətəən məmə suah kit tuwa mətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn in təpiə əm, tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatən məmə, “Əsənən məmə nakəkəike muwɨn əpəh e nego e neai,” b  məmə onakegəs-in Kristo mɨləs meiuaiu muwa məmə otasitu lam. Kən tatən mɨn məmə, “Əsənən məmə nakəkəike muwɨn əpəh ləhau e ikɨn rəha netəm kəmotɨmɨs ikɨn,” c  məmə nakɨləs-iarəp Kristo mol təmegəh mɨn e nɨmɨsən. ?Məto, tatən mɨn naka? Tatən məmə, “Nəghatən Rəha Uhgɨn in iuəhkɨr əm ron ik. In əpəh e nohlɨm ne nɨkim.” d  Nəghatən u in nəghatən rəha nahatətəən itəm ioatən-iarəp. Tol nəhlan məto-inu, okəmə nakən-iarəp e nohlɨm məmə Iesu in Iərəmərə, kən okəmə nakahatətə e nɨkim məmə Uhgɨn təmosmegəh in e nɨmɨsən, kən Uhgɨn otosmegəh ik. 10 Kən inu nɨpahrienən nəhlan məto-inu Uhgɨn tatol etəmim kit tatətuatɨp e nɨganəmtɨn nian suah əh tətahatətə lan pahrien e nɨkin. Kən Uhgɨn tatosmegəh etəmim kit nian in tatən-iarəp e nohlɨn məmə Iesu in Iərəmərə rəhan. 11 Tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatən məmə, “Netəmim rafin itəm koatahatətə e suah əh, okol ilat okəsotaulɨsən nian okoatətul e nɨganəmtɨ Uhgɨn.” e  12 Nəghatən əh in rəha netəmim rafin, nat əpnapɨn okəmə ik noanol rəha Isrel, o Iaihluə kit, məto-inu Iərəmərə kitiəh əm u tatərəmərə mətawte-in rəhan nəwɨrən kəm netəmim rafin itəm koatətapəh ron. f  13 Tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatən məmə, “Netəmim rafin itəm koataun-in nərgɨ Iərəmərə məmə otosmegəh ilat, in otosmegəh ilat.” g 

14 ?Məto netəmim okotahro motaun-in Iərəmərə o nosmegəhən ilat, okəmə kəsotahatətəən lan? ?Kən okotahro motahatətə lan okəmə kəsotətoən namnusən lan kit? ?Kən okotahro motəto namnusən okəmə suah kit təsən-iarəpən kəm ilat? 15 ?Kən netəmim okotahro kən-iarəp namnusən təwɨr okəmə Uhgɨn təsahl-ipənən ilat? Tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatən məmə, “!In nat wɨr agɨn nian suah kit tatuwa o nən-iarəpən namnusən təwɨr!” h 

16 Məto sənəmə netəm Isrel rafin itəm kəmotos e nɨkilat namnusən təwɨr. Tahmen e nəghatən itəm Aesea təməte məmə, “Iərəmərə, netəmim təkəku əm kəmotən nɨpahrienən e nəghatən rəhatɨmat.” i  17 Kən tol nəhlan, nahatətəən tatɨsɨ-pən e nat itəm nakatəto, kən nat itəm nakatəto tatɨsɨ-pən e namnusən itəm katən e Kristo.

18 ?Məto ekətapəh məmə, ilat kəmotəto o kəp? Əwəh, kəmotəto. Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,

“Nəghatən təmuwɨn e ikɨn mɨn rafin e nətueintən,
təmuwɨn ikɨn mɨn rafin agɨn.” j 
19 ?Kən ekətapəh əm o nat kit mɨn məmə, netəm Isrel kəmotɨtun, o kəp? Əwəh, kəmotɨtun. Moses təmaupən mən məmə,

“Ekol itəmat nakotetet netəmim e kantri əpnapɨn əm itəm ekol təwɨr kəm ilat,
kən ekol neməha tol itəmat məto-inu ekol təwɨr kəm kantri mɨn itəm kotalməl.” k,
10:19Nɨpahrienən, netəm Isrel kəmotɨtun nəghatən rəha Uhgɨn, məto ilat kəməsotolkeikeən məmə okotətəlɨg-in. Kən tol nəhlan, Uhgɨn təmos-ipən nəghatən kitiəh əm kəm Iaihluə mɨn məmə in otol netəm Isrel kotetet ilat ron.

20 Kən uarisɨg Aesea təsəgɨnən o nənən məmə,

“Netəmim itəm kəsotegəs-inən io, kəmotəplan io;
Netəmim itəm kəsotətapəh-inən io, emol-arəp atɨp io kəm ilat.” m 
21 Məto Aesea təmən nəghatən rəha Uhgɨn e netəm Isrel məmə,

“E nian rafin, nian rafin, eməg-əfəməh-in nelmək məmə ekasitu etəmat,
itəmat itəm nakoatəht nəwiak moatəuhlin məntaatəmat ron io.” n 
Copyright information for `TNN