Romans 16

Pol tətauiatɨpin in mɨn neen

Io iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə wɨnɨtat u Fipi, itəm tatos wək rəha dikon e niməfak əpəh Kegkria, in pətan wɨr kit. Iakətapəh otəmat məmə nian in otɨmnə, onəkotagien əm ron e nərgɨ Iərəmərə rəhatat, e nolən itəm in tətuatɨp məmə netəmim rəha Uhgɨn okotol mihin. Okəmə rəhan nat kit tɨkə, təwɨr məmə nakotasitu lan, məto-inu in təmasitu lak ne netəmim tepət.

 • Otən təwɨr kəm Prisila ne Akwila, itəm itɨməhal emətəhalol wək kitiəh rəha Kristo Iesu. a 
Iuəhkɨr kiamɨs o nasituən lak. Sənəmə io pɨsɨn əm, məto io ne Iaihluə mɨn rafin u koatəfak, itɨmat ekotənwiwi Uhgɨn olau.
 • Kən otən təwɨr kəm niməfak itəm kəmotuəfɨmɨn e rəhalau nimə.
 • Otən təwɨr kəm io kit u Epaenetas, u itəm təmaupən mahatətə e Kristo e profens əpəh Esia.
 • Otən təwɨr kəm Meri itəm təmatol pɨk wək otəmat.
 • Otən təwɨr kəm Antronikas ne Junias, natimak mil itəm itɨməhal min ilau eməhaluwɨn e kalapus. Aposol mɨn koatɨsiai-in pɨk ilau, kən ilau kəmuaupən-in io muahatətə e Kristo.
 • Otən təwɨr kəm Ampliatas, itəm iakolkeike e nolkeikeən rəha Iərəmərə.
 • Otən təwɨr kəm Urpanas, itəm kitat koatol wək kitiəh e Kristo, kən otən təwɨr kəm io kit u Stakis.
 • 10 
 • Otən təwɨr kəm Apeles itəm təmətul əskasɨk e Kristo e nian iəkɨs mɨn.
 • Otən təwɨr kəm Aristopolas ne noanol mɨn rəhan, ne rəhan iolwək mɨn.
 • 11 
 • Otən təwɨr kəm Herotian, rəhak ətuatɨp.
 • Otən təwɨr kəm Nasisas ne rəhan mɨn, ne rəhan iolwək mɨn itəm koatəfak kəm Iərəmərə.
 • 12 
 • Otən təwɨr kəm Trifaena ne Trifosa, pətan mil itəm kətioal pɨk wək rəha Iərəmərə.
 • Otən təwɨr kəm io kit u Persis, pətan kit mɨn itəm tatol pɨk wək rəha Iərəmərə.
 • 13 
 • Otən təwɨr kəm Rufas, iəfak wɨr kit rəha Iərəmərə, ne rəhan mama itəm təmatol təwɨr kəm io tahmen e rəhak ətuatɨp mama. b 
 • 14 
 • Otən təwɨr kəm Asigkritas, ne Filegon, ne Heremes, ne Patropas, ne Heremas, ne piatat mɨn itəm ilat min koatatɨg.
 • 15 
 • Otən təwɨr kəm Filolokas, ne Julia, ne Nereas ne wɨnɨn, ne Olimpas, ne iəfak mɨn rafin itəm ilat min kotatɨg.
 • 16 
 • Otən təwɨr kəm itəmat mɨn tahmen məmə itəmat kitiəh əm e Kristo. Niməfak rafin rəha Kristo koatən təwɨr kəm itəmat. c 
 • 17 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Iakətapəh əskasɨk otəmat məmə nakoatəto wɨr itəmat o netəm koatol məmə nakotəhap itəmat mɨn, kən koatəgətun natɨmnat itəm koatol netəmim koatakiə e nahatətəən rəhalat, kən nəgətunən əh tol pɨsɨn agɨn e nəgətunən itəm nəmotos rəkɨs. d  Otətul isəu olat, 18 məto-inu netəm kotol nəhlan, ilat kəsotolən wək rəha Iərəmərə Kristo, məto koatol wək əm o nat nɨpətɨlat tolkeike. Ilat koatən wɨr nəghatən, kən nəghatən rəhalat tətehen, kən ilat koateiuə, kən matərəkɨn nətəlɨgən rəha netəmim tepət itəm kotəruru nat. e  19 Netəmim kɨnotəto rəkɨs namnusən məmə itəmat nəkoatol nəwia Kristo. Tol nəhlan, nɨkik tagien pɨk otəmat. Məto iakolkeike pɨk məmə nakotenatɨg e nolən ətuatɨp mɨn, kən məmə nəsotuwɨnən e nolən rat mɨn. f  20 Uhgɨn itəm nəukətɨ nəməlinuən, otəsuwəhən in teguətain Setan, kən in otatɨg əm ləhau e nelkɨtəmat. Pəs nəwɨrən rəha Iərəmərə Iesu tətatɨg itəmat min. g 

  21 Timoti itəm itɨmlau min etioal wək kitiəh, tatən təwɨr kəm itəmat. Kən Lusias, ne Jeson, ne Sosipata u natimak mɨn, kəhalən mɨn təwɨr kəm itəmat. h 

  22 Io Tesias, itəm eməte nəghatən rəha Pol e naoa u, io iatən təwɨr kəm itəmat u kitat kitiəh e Iərəmərə.

  23 Kaeas tatən təwɨr kəm itəmat. Io Pol, ekətatɨg e rəhan nimə, kən netəm rəha niməfak kotuəfɨmɨn iman ikɨn.

  Erastas u etəm tatərəmərə e məni rəha taon əh, ne piatat Kuartas, ilau mɨn katuən təwɨr kəm itəmat. i 

  25 Pəs kotənwiwi Uhgɨn. In tɨtun nolən məmə itəmat nəkoatətul əskasɨk e nahatətəən rəhatəmat. In otol nəhlan e namnusən təwɨr rəha Iesu Kristo itəm iatən-iarəp. j  Nəghatən u təməhluaig nuwəh rəkɨs, 26 məto roiu, təmol əp in. Kən in Uhgɨn u itəm tatəmegəh nian rafin, kən in təmən məmə ekotən-iarəp namnusən rəha Kristo itəm ien mɨn aupən kəmotəte e naoa mɨn rəhalat, kən netəmim okotɨtun. Ekotən-iarəp məmə noanol mɨn rafin e nətueintən, pəs ilat okotahatətə e Uhgɨn, kən tol nəhlan moatol əm nəwian. 27 Uhgɨn pɨsɨn əm in Uhgɨn, kən in pɨsɨn əm in tenatɨg. !Pəs kotənwiwi Uhgɨn nian rafin namnun tɨkə, o nat itəm Iesu Kristo təmol! Əwəh.

  Copyright information for `TNN