Mark 1

John Taubabataito* Yesu a Tayaha i Ghadari

(Matthew 3:1-12; Luke 3:1-18; John 1:19-28)

We'i yana Maimaituwa Natuna Yesu Keriso* tuyeghana ahi'ahina anivikarenana.

Peroveta Isaiah ana au buka i amgiruma ma i riwa ipa,

“Ma rautanighana, a'u tauvituyetuyegha apo a ai pari'ahareiya'i,
po am tayaha ina ghadari.
1:2Malachi 3:1

Tauna yana pona au dobu kwakwava ei ghoreghore ipa,

‘Tayaha ona ghadari Bada aubaina,
ana aninae ona raidumarui.’”
1:3Isaiah 40:3

We au marana John i ne'i po au dobu kwakwava rava i babataitohi, ma Maimaituwa tuyeghana i rauguguyei rava auwarihi ma ipa, “Ona am'ohe* ma Maimaituwa ina nuwa'aharemi. Anima a babataitomi po ina vihegha da taumi ami dewabo'a auwarina o am'ohe.” Ma rava atapuhi au Judea ma au Jerusalem ma auririvahi tauma'ae, hi ne'i po John hi rautanighanei, ma ahi dewabo'a au habuhabuna hi viheghei, ma Jordan au wairana i babataitohi.

Ma John ana gara yana me peroveta ahi gara hi ote'oteniya camel bo ghamoghamo opinei hi hirahiramiya i oteni, ma a dagiroro ghamoghamo opina ausiporina i raukwaviviroi, ma ana yam i ani'anihi yana kapau ma ta'waya. Ma i rauguguya rava auwarihi ipa, “Muri'uwei rava e nene'i yana i ghe vavahagha ma apoma ta'u. Ta'u yana egha emo'emosi'u po a kururu ma a aehuma a ohei.
1:7Mai Judea* ahi au mumuga we bagibagi yana taupaura yababa* bo rava yabayababa egha maihahi apo hina dewai.
Ta'u wairei a babataitomi* ma tauna yana Aruwa Vivireinei ina babataitomi.”

John, Yesu i Babataitoi*

(Matthew 3:13-17; Luke 3:21-22)

Na au marana Yesu Nazareth meyagaina Galilee autupona i hopu aharei ma i ne'i John auwarina, John, Yesu i babataitoi Jordan au wairana. 10 Ma maranai wairei i hurahura ghe'eta'i yana mara i wanakaiweni, ma Aruwa me gabubu i gha'ira'i po Yesu autepana i rauwei. 11 Ma pona marei i riwa hopu'i ipa, “Tam yana natu'u a'u rauhoghara babana tam a'u anikaoha.”

Taumodurere,* Yesu i Raudadani

(Matthew 4:1-11; Luke 4:1-13)

12 Na aumurina yaghiyaghina'ava Maimaituwa Aruwana Yesu i himira naiyei au dobu kwakwava. 13 Maratom 40 Yesu au dobu kwakwava i ma'ae ma Taumodurere* i raudadani po apo'apoe ita dewai. Tauna yana ghamoghamo hiyohiyohi maitehi hi ma'ae na au dobuna, ma Maimaituwa ana aneya* hi ina'inana vaitetei.

Yesu, Tauvikaimo Wahepari i Ghorehi po hi Votaghoi

(Matthew 4:12-22; Luke 4:14-15, 5:1-11)

14 Muriyai po Guyauna Herod, John Taubabataito* au deri i tereruiyei, yana Yesu i nae Galilee autupona, po Maimaituwa tuyeghana ahi'ahina rava auwarihi i rauguguyei. 15 I ririwehi ipa, “Maimaituwa a hipohipo i teretereiya i raimoinai! Maimaituwa a vitaniwaga vouna ana rava auwarihi* i vighereghere. Ami dewabo'ei ona am'ohe* ma tuyeghana ahi'ahina ona vitumaghanei.”

16 Maratom emosi Yesu Galilee hagahagana ririvanei i nene, po tauvikaimo ruwagha i inanahi, Simon ma a tevera Andrew maiteni au hagahaga hi rauhagihagida. 17 Ma auwarihi i riwa ipa, “Taumi ona ne'i ma ona votagho'u. Po marina me oi kaimonei, nana'arena a vihanahanapumi po rava ona taravainihi po hina vitumaghane'u.” 18 Mara emosi ahi hagida hi voterei ma hi vimuritaghoi.

19 Wate mara haburuna gerahei hi veraunae yana Zebedee natunatuna, James ma John i inanahi au wam, ahi hagida wanawana rorona hi hemohemohi. 20 Me marana i inanahi yana i raughorehi ipa, “Ona votagho'u.” Yamna aubaina amahi ma a taubagibagi au wam hi voterehi ma tauna hi votaghoi.

Yesu, Aruwa Apo'apoena* Rava Auwarina i Raukaiweni

(Luke 4:31-37)

21 Yesu, a tauvotagho maitehi hi ghe'eta dobu ana wava Caponiam auwarina, ma maranai viyagohina maratomna* i ghe'eta yana Yesu i nae, po anivi'emosi numana* auhinenina vihanahanapu i taraiwawari. 22 A vihanahanapu yana vibadana maiteni, ma egha me raugagayo
1:22Warihagha Maimaituwa raugagayo Moses i verei po rava mai Israel hita viponavowei.
tauvihanahanapuweina, aubaina rava hi amhuna duma a vihanahanapu auwarina.

23 Ma maranai anivi'emosi numana auhinenina i hanahanapu, yana rava aruwa apo'apoena* i taniwageiya i otu 24 ma i riwa ipa, “Tam auwari'ai aiwa u ghohei, Yesu rava Nazarethei? U ne wehidana po ma vi'apo'apoeni'ai? A hanapuwem tam aiya'i! Tam yana Maimaituwa a Vinevine! Vivireina.” 25 Ma Yesu i eni
1:25i rahai
ma ipa, “Ma genuwana, ma na ravana ma hopu aharei!”
26 Anima aruwa apo'apoena* ravana i guhui yamoyamonei, ma a otuna i hopu aharei.

27 Ma rava atapuhi ahi amhuna i ra'ata, ma hi deedei hipa, “We yana aiwa'i? We'i yana vihanahanapu vouna vibadana maiteni. We ravana yana vibadana auwarina, emo'emosina po aruwa apo'apoehi ina riwehi ma hina viponavowei.” 28 Ma yaghiyaghina'ava Yesu tuyeghana hi nohai yabayababai,
1:28i dabarara
po Galilee hinenina i vihowai.

Yesu, Rava Maghamaghauhi i Viyawahanihi

(Matthew 8:14-17; Luke 4:38-41)

29 Nahidana ma anivi'emosi numana* hi ne'aharei po hi nae Simon ma Andrew ahi au numa, James ma John maitehi. 30 Simon pohiyana wavinena boyaboya i vaini po i eno'eno ma aubaina Yesu hi pariverei. 31 Po i rui auwarina ma au nimana i vowa ma i vovai mahirini. Anima mara emosi boyaboya i hopu aharei ma i vomahiri yana ahi yam i dewai.

32 Ma aubigai madegha i yoriyori yana rava ahi rava doridori'ahi, po aruwa apo'apoehi hi taniwagehi hi nehima Yesu auwarina.
1:32Maranai madegha i yori yana viyagohina marana i kwaha. Mai Judea ahi viyagohina marana e amtaraiwawara maratom nima emosi ma nimagigi emosi (6th) aubigaina ma maratom nima emosi ma nimagigi ruwagha (7th) aubigaina.
33 Meyagaina ghaeghaenana ravahi hi ne po numa mata'etana hi vihowai. 34 Ma Yesu rava maghamaghauhi, ahi dori'a tapuna ma tapuna i viyawahanihi. Ma aruwa apo'apoehi rava auwarihi i raukaiwenihi, ma aruwa apo'apoehi egha ita vi'aninehi po hita vibabani, babana hi hanapuwei da tauna aya'i.
1:34Yesu i haramanei inapa aruwa apo'apoehi ina vi'aninehi po hinapa tauna Maimaituwa a Vinevine* yana apo rava hina hegari po ghaviya ina vibadei me Maimaituwa a Vinevine hi pa'ipa'iniya nana'arena. Ona inana John 6:15


Yesu au Galilee i Rauguguya

(Luke 4:42-44)

35 Hubahubanai boiboghi yohora i waguwaguvarei ma Yesu i eno vomahiri, po numa i hopu aharei ma i nae au dobu kwakwava raupari aubaina. 36 Ma muriyai Simon ana rava maitehi hi veraveraubaihei. 37 Ma maranai hi tuhaghai yana hi riwei hipa, “Rava maghamaghauhi he baibaihem!”

38 Ma Yesu i pariverehi ipa, “Tana nae we au meyagaihi aughereghereta po Maimaituwa tuyeghana auwarihi a rauguguyei. Babana yamna aubaina a ne'i.” 39 Yamna aubaina Galilee i kwaviviroi ma Maimaituwa tuyeghana i rauguguyei, anivi'emosi au numahi ma aruwa apo'apoehi i raukaiwenihi rava auwarihi.

Yesu, Rava Opina Waikamakamana* i Viyawahani

(Matthew 8:1-4; Luke 5:12-16)

40 Maratom emosi rava opina waikamakamana* i ne'i, yana Yesu aunaona i raudune ma ipa, “Inapa ma ghohei yana ma dewa'u po a raughadaghadari'u.”
1:40Mai Judea ahi au raugagayo,* rava opina waikamakamana tauna yana miramirana ma taumai'uputa. Egha hita vi'aninei po rava waikamakamana hina vodadani. Rava egha hita vi'aninehi po Maimaituwa a au Numa hina vohepahepa bo au meyagai hina ma'ae. Hinapa rava doridori'ana ina yawahana, yana i raughadaghadarameei ma Maimaituwa ina vainameei ma wate rava maitehi hina ma'e gogona ma ina vohepahepa Maimaituwa a au Numa.


41 Anima Yesu we ravana nuwanuwana i boyai, ma i vo'ayaya po i vodadani ma i riwei ipa, “Ee, a ghohei. Po tam ma raughadaghadarim!” 42 Po mara emosi ravana kamakamana i yababa ma opina i raughadaghadari. 43 Anima i vigha'ena dumei ipa, 44 “Marina ma nae, ma egha aiya mai heghei da ta'u a viyawahanim. Dumaruwei ma nae gudutaupuyoweina* auwarina po ma viheghanamem, ma ina raudadanim po rava hina inanam da tam u yawahana, ma gudu* ma amverenei Moses a raugagayo* i ririweiya nana'arena.”

45 Ma we ravana egha ita viponavowa ma i nae, yana tuyeghana i nohai po na dobuna atapunana i vihowai. Yamna aubaina po Yesu egha emo'emosina, habuhabunei ita nae au meyagai, ma au dobu kwakwava i ma'ae ma dobu atapuna ravahi hi nene auwarina.

Copyright information for `TPA