1 Corinthians 16

Pol i tok long mani ol i laik salim i go long Jerusalem

Nau a  mi laik tok long dispela mani yupela i laik bungim bilong givim long ol manmeri bilong God i stap long Jerusalem. Mi bin soim rot bilong mekim dispela wok long ol sios bilong provins Galesia, na yupela tu i mas mekim wankain pasin. Long b  olgeta Sande yupela olgeta wan wan i mas tilim mani yupela i bin kisim long dispela wik, na putim hap i stap long ol haus bilong yupela yet, na bai mani i ken kamap planti liklik. Olsem na taim mi kam, yupela bai i no gat wok bilong painim mani bilong givim ol. Taim mi kamap, orait yupela yet i mas makim sampela man bilong karim dispela presen bilong yupela i go long Jerusalem. Na bai mi givim pas long ol na salim ol i go. Na sapos mi ting i gutpela long mi tu mi go, orait bai ol i ken i go wantaim mi.

Pol i laik i go lukim ol Korin

Mi c  bai i go lukim ol lain i stap long provins Masedonia pastaim, na bihain bai mi kam kamap long yupela. Na d  ating bai mi stap liklik wantaim yupela. Mi no save, ating bai mi stap wantaim yupela inap long taim bilong kol na strongpela win i pinis. Na taim mi laik i go long narapela ples, orait yupela i ken helpim mi long i go. Mi e  no laik i stap sotpela taim tasol wantaim yupela. Nogat. Sapos Bikpela i larim mi, mi laik i stap longtaim liklik wantaim yupela. Tasol f, g  mi laik i stap hia long taun Efesus inap long de bilong Pentikos,
16.8“De bilong Pentikos” Lukim toksave i stap long Aposel 2.1.
long i  wanem, God i opim rot pinis long mi, na mi gat bikpela wok bilong helpim planti manmeri i kamap Kristen. Na tu, i gat planti man i birua long mipela.

10 Sapos j  Timoti i kamap long yupela, orait yupela i mas helpim em long i stap bel isi namel long yupela, na i no ken pret. Yupela harim. Em i save mekim wok bilong Bikpela, olsem mi yet mi mekim. 11 Nogut sampela bilong yupela i lukim em i olsem samting nating na i givim baksait long em.
16.11Timoti em i yangpela man, na long dispela as sampela man i save givim baksait long em. Lukim 1 Timoti 4.12.
Yupela i mas helpim em long taim em i laik lusim yupela na larim em i go wantaim bel isi, na bai em i ken i kam bek long mi. Mi wetim em long i kam wantaim ol brata.

12 Na l  tok bilong brata bilong yumi Apolos, em i olsem. Planti taim mi bin tok strong long em i mas i go wantaim ol arapela brata long taim ol i kam lukim yupela. Tasol em i no laik tru long i kam nau. Bihain, sapos em yet i pilim em i gutpela taim long i kam, orait em bai i kam.

Sampela tok moa

13 Yupela m  i mas was gut na sanap strong long bilip. Yupela i mas i stap strong, na yupela i no ken pret long wanpela samting. 14 Na n  yupela i mas givim bel bilong yupela long God na long ol man, na long dispela pasin yupela i mas mekim olgeta samting yupela i save mekim.

15 Ol o  brata, yupela i save long ol lain bilong Stefanas. Ol i bin kamap Kristen paslain long ol arapela lain i stap long provins Akaia. Na long laik bilong ol yet ol i bin kisim wok bilong helpim ol manmeri bilong God. Mi laik strong long yupela 16 i p  mas i stap aninit long ol dispela kain man, na long olgeta man i save helpim ol na mekim dispela kain wok.

17 Stefanas na Fortunatus na Akaikus i bin i kam long mi, na mi amamas long lukim ol, long wanem, yupela olgeta i no inap i kam lukim mi
16.17Tok Grik i no klia tumas long dispela hap.
18 na r  ol i bin mekim isi bel bilong mi, na bel bilong yupela tu. Yupela i mas amamas long ol dispela kain man.

19 Ol s  sios long provins Esia i givim gude long yupela. Akwila na Prisila wantaim ol manmeri bilong sios i save bung long haus bilong tupela, ol i givim bikpela gude tru long yupela long nem bilong Bikpela. 20 Olgeta t  brata i givim gude long yupela. Long pasin bilong yumi ol manmeri bilong God, yupela olgeta wan wan i mas givim kis long ol arapela.

21 Mi u  Pol, long han bilong mi yet mi raitim dispela gude long yupela.
16.21Pol i no save raitim ol pas bilong em yet. Nogat. Em i save toktok na narapela man i save raitim. Tasol tok i stap long dispela lain, em Pol i raitim long han bilong em yet.


22 Sapos w  wanpela man i no laik givim bel bilong em long Bikpela, orait em i ken bagarap. Bikpela, yu kam.

23 Marimari bilong Bikpela Jisas em i ken i stap wantaim yupela. 24 Long Krais Jisas mi givim bel bilong mi long yupela olgeta.

Copyright information for `TPI