1 Corinthians 2

Pol i tok long bilip bilong ol Korin

Ol a  brata, taim mi bin i kam long yupela na mi autim tok hait bilong God long yupela, mi no bin mekim ol kain kain bikpela toktok olsem ol saveman i save mekim. Mi b  bin ting olsem, taim mi stap namel long yupela, mi no ken tingting long narapela samting. Nogat. Mi mas tingting long Jisas Krais tasol. Yes, long Jisas Krais i bin i dai long diwai kros. Na c  taim mi stap wantaim yupela, mi no gat strong. Nogat. Mi save pret, na mi guria planti. Na d  tok mi bin mekim na gutnius mi bin autim, em mi no mekim long pasin bilong ol saveman, bai bikpela save bilong mi i ken senisim tingting bilong yupela. Nogat. Mi bin soim strong bilong Holi Spirit long yupela. Mi e  bin mekim olsem, long wanem, mi no laik bai save bilong man i kamapim bilip bilong yupela. Nogat. Mi laik bai strong bilong God tasol i kamapim dispela bilip.

Spirit bilong God i givim gutpela tingting na save long yumi

Tru, f  ol man i kamap strongpela pinis long pasin bilong God, ol i save kisim save long tok mipela i autim. Tasol dispela save ol i kisim em i no kain save bilong ol man bilong graun. Na em i no kain save bilong ol hetman bilong dispela graun, em ol lain i laik lus. Nogat. g  Mipela i autim tok long gutpela tingting na save bilong God. Taim God i no wokim graun yet, na long save bilong em, em i bin makim rot bilong mekim yumi i sindaun gut wantaim em long heven. Tasol tok bilong dispela rot i bin i stap hait, na h  i no gat wanpela hetman bilong dispela graun i bin save long en. Nogat. Sapos ol i bin save, orait ol i no inap kisim Bikpela bilong heven na nilim em long diwai kros. Tasol i  mipela i tok long ol dispela samting buk bilong God i gat tok long en olsem, “ol samting bipo i no gat man i bin lukim o harim tok long en, na i no bin kamap long tingting bilong man tu, em ol samting God i bin redim i stap bilong ol man i save laikim em tru.” 10 Tok j  bilong ol dispela samting i bin i stap hait, tasol long wok bilong Spirit bilong em yet, God i bin kamapim long mipela. Holi Spirit i save lukluk gut long olgeta samting, na em i save lukim tu olgeta tingting hait bilong God. 11 I k  no gat man i save long tingting bilong narapela man. Nogat. Spirit bilong dispela man yet, em i stap insait long em, em tasol i save. Olsem tasol, i no gat wanpela man i save long tingting bilong God. Spirit bilong God yet, em tasol i save. 12 Na l  mipela i no bin kisim spirit bilong dispela graun. Nogat. Mipela i kisim Spirit i kam long God, bai mipela i ken save long olgeta presen God i bin givim long mipela. 13 Mipela m  i save tokaut long ol dispela presen. Tasol tok bilong mipela i no kam long save bilong man. Nogat. Holi Spirit yet i bin skulim mipela, na mipela i mekim dispela tok. Mipela i save autim tok bilong Holi Spirit long ol man Holi Spirit i stap long ol.

14 Tasol n  man i no gat Holi Spirit, em i no inap kisim ol presen bilong Spirit bilong God, long wanem, em i save ting ol dispela presen i kranki samting tasol. Yumi save kisim ol dispela presen long Holi Spirit tasol, olsem na ol man i gat Holi Spirit, ol tasol inap skelim na save tru long ol dispela presen. 15 Man o  i gat Holi Spirit, em i save skelim olgeta samting. Tasol i no gat wanpela man em inap long skelim pasin bilong man i gat Holi Spirit. 16 Buk p  bilong God i gat tok olsem, “Husat i save long tingting bilong Bikpela, bai em inap long skulim Bikpela?” Tasol tingting bilong Krais i stap long yumi.

Copyright information for `TPI