1 John 2

Krais em i Helpim bilong yumi

Ol a  liklik pikinini bilong mi, mi raitim dispela tok long yupela, bai yupela i no ken mekim sin. Na sapos wanpela man i mekim sin, orait yumi gat Helpim bilong yumi, em i stap wantaim Papa. Em Jisas Krais, dispela man bilong mekim stretpela pasin olgeta. Em b  yet i bin mekim wok bilong rausim sin bilong yumi. Na em i no mekim dispela wok bilong helpim yumi tasol. Nogat. Em i mekim bilong helpim olgeta manmeri i stap long graun.

Man i save tru long God, em i save bihainim pasin bilong God

Sapos yumi bihainim ol lo bilong God, orait yumi ken save tru olsem, yumi save gut long em.

Sapos c  wanpela man i tok, “Mi save gut long God,” tasol em i no bihainim ol lo bilong God, orait dispela man em i man bilong giaman, na tok tru i no i stap long bel bilong em. Na d  sapos wanpela man i bihainim tok bilong God, orait em i save tru long givim bel bilong en long God, na long dispela pasin yumi save olsem, yumi pas wantaim God.

Sapos wanpela man i tok, “Mi pas wantaim God,” orait dispela man i mas wokabaut olsem Krais i bin wokabaut. Ol e  pren, dispela lo mi raitim long yupela
2.7I luk olsem Jon i tok long dispela lo Jisas i bin givim long Jon 13.34, em i olsem, “Yupela wan wan i mas laikim tru ol arapela.” (Lukim 1 Jon 3.23.) Ol i kisim dispela lo bipo tru, taim ol i kamap Kristen. Olsem na em i olpela lo bilong ol. Tasol Jisas yet i bin tok, em i nupela lo, na long lain 8 Jon i tok em i nupela lo tu.
em i no nupela lo. Nogat. Em i olpela lo, yupela i bin kisim bipo tru. Dispela olpela lo, em i dispela tok yupela i harim pinis.
Tasol g  dispela lo mi raitim long yupela, em i nupela lo tu, na em i tru long laip bilong Krais na long laip bilong yupela tu, long wanem, tudak i laik pinis, na lait tru i kamap pinis na i stap.

Sapos h  wanpela man i tok, “Mi stap long lait,” tasol em i save bel nogut long wanpela Kristen brata, orait dispela man i stap yet long tudak. 10 Man i  i save givim bel bilong en long brata, em i stap long lait. Na long lait i no gat wanpela samting i stap bilong mekim em i pundaun. 11 Tasol j  man i save bel nogut long wanpela Kristen brata, em i stap long tudak. Em i wokabaut long tudak, na em i no save long wanem rot em i bihainim. Tudak i pasim pinis ai bilong en.

12 Yupela k  liklik pikinini bilong mi, long nem bilong Krais God i lusim pinis ol sin bilong yupela. Olsem na mi raitim dispela tok long yupela.

13 Yupela l  ol papa, yupela i save gut long dispela man i stap bipo tru na i stap yet. Olsem na mi raitim dispela tok long yupela.

Yupela yangpela man, yupela i winim Satan pinis. Olsem na mi raitim dispela tok long yupela.

14 Yupela m  ol pikinini, yupela i save gut long Papa. Olsem na mi raitim dispela tok long yupela.

Yupela ol papa, yupela i save gut long dispela man i stap bipo tru na i stap yet. Olsem na mi raitim dispela tok long yupela.

Yupela yangpela man, yupela i gat strong, na tok bilong God i stap strong insait long yupela, na yupela i winim Satan pinis. Olsem na mi raitim dispela tok long yupela.

Yumi no ken laikim ol pasin bilong graun

15 Yupela n  i no ken laikim ol pasin bilong graun na olgeta samting bilong graun. Sapos wanpela man i laikim ol pasin bilong graun, orait em i no save laikim tru Papa. 16 Yumi o  save, olgeta pasin bilong ol man bilong graun, em pasin bilong bel kirap na aigris na bikhet, ol dispela pasin i no kam long Papa. Nogat. Ol i pasin bilong graun tasol. 17 Na p  dispela graun bai i pinis, na olgeta pasin bilong dispela graun, em ol pasin bilong bel i kirap na aigris, ol tu bai i pinis wantaim. Tasol man i bihainim tok bilong God, em bai i stap oltaim.

Birua bilong Krais em i kamap pinis

18 Ol q  pikinini bilong mi, yumi kamap pinis long taim bilong las de. Bipo yupela i harim tok long birua bilong Krais bai i kamap. Nau planti birua bilong Krais ol i kamap pinis. Olsem na yumi save, yumi kamap pinis long taim bilong las de. 19 Pastaim r  ol dispela man i bin i stap wantaim yumi, na ol i lusim yumi na i go. Tasol ol i no bin i stap lain bilong yumi tru. Sapos ol i bilong yumi tru, orait ol bai i stap yet wantaim yumi. Tasol ol i lusim yumi pinis, olsem na yumi save gut, dispela olgeta man ol i no bilong yumi tru.

20 Yupela s  i kisim Holi Spirit pinis, na yupela olgeta i gat save. 21 Olsem na mi no ting yupela i no save long tok tru, na mi raitim dispela tok long yupela. Nogat. Mi rait, long wanem, yupela i save pinis long tok tru, na yupela i save, tok tru i no inap kamapim tok giaman. 22 Man t  bilong tok giaman em husat? Em i dispela man i save tok, “Jisas em i no dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.”
2.22Dispela tok “man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en,” long tok Grik ol i kolim olsem, “Krais.”
Man i mekim dispela kain tok, em i save givim baksait long Papa wantaim Pikinini, olsem na em i birua bilong Krais.
23 Man v  i givim baksait long Pikinini, em i givim baksait long Papa tu. Man i bilip long Pikinini, em i bilip long Papa tu.

Holi Spirit em i save skulim yumi long tok tru

24 Ol w  dispela tok bipo yupela i harim, em yupela i mas holim strong. Sapos yupela i holim strong dispela tok bipo yupela i harim, orait Pikinini wantaim Papa tupela bai i stap wantaim yupela oltaim. 25 Na x  Krais i bin givim promis long yumi olsem, em bai i givim yumi laip bilong i stap gut oltaim.

26 Mi raitim dispela tok long yupela bilong tokim yupela long pasin bilong dispela ol man i laik giamanim yupela. 27 Tasol y  yupela i bin kisim Holi Spirit long Krais, na em i stap yet wantaim yupela. Olsem na yupela i no sot long save, na bai mi skulim yupela. Nogat. Holi Spirit yet i save skulim yupela long olgeta samting, na dispela tok bilong Spirit em i tru. Em i no giaman. Olsem na yupela i mas pas wantaim Krais, olsem Spirit i bin skulim yupela.

Nau yumi stap pikinini bilong God

28 Yes, z  ol pikinini bilong mi, yupela i mas i pas wantaim Krais. Olsem na taim em i kamap ples klia, bai yumi ken sanap strong, na yumi no ken sem long sanap long ai bilong em. 29 Sapos aa  yupela i save olsem, pasin bilong Krais em i stretpela olgeta, orait yupela i ken save tu olsem, olgeta man i mekim stretpela pasin, ol i bin kamap pikinini bilong God.

Copyright information for `TPI