1 John 3

Olaman, a  Papa i bin laikim yumi na givim bel bilong em moa yet long yumi! Em i kolim yumi ol pikinini bilong God. Na tru tumas, yumi stap pikinini bilong God. Ol man bilong graun i no bin save long God, olsem na ol i no save long yumi tu. Ol b  pren, nau yumi stap pikinini bilong God. Na bihain yumi bai i stap olsem wanem, dispela em i no klia yet. Tasol yumi save, taim Krais i kamap ples klia, yumi bai lukim em tru, na yumi bai kamap wankain olsem em yet. Na olgeta man i save wetim em, ol i save mekim ol yet i kamap klin long ai bilong God, na ol i stap klin olsem Krais i stap klin.

Man c  i save mekim sin, em i sakim lo bilong God. Sin em i pasin bilong sakim lo. Yupela d  i save, Krais i bin kamap bilong rausim sin, na i no gat sin i stap long em. Man e  i pas wantaim Krais, em i no save bihainim pasin bilong sin. Sapos wanpela man i bihainim pasin bilong sin, orait yumi ken save, em i no bin lukim Krais, na em i no save long Krais.

Ol f  liklik pikinini bilong mi, yupela lukaut, nogut wanpela man i giamanim yupela. Man i mekim stretpela pasin, em i stretpela man, olsem Krais em i stretpela man. Stat g  long bipo tru, Satan i save mekim sin oltaim, olsem na man i save mekim sin, em i man bilong Satan. Na Pikinini Bilong God i bin kamap ples klia bilong bagarapim na rausim wok bilong Satan. Sapos h  wanpela man i kamap pikinini bilong God, orait em i no save bihainim pasin bilong sin. Laip bilong God yet em i stap long dispela man, olsem na em i no inap long bihainim pasin bilong sin. Nogat. Em i stap pikinini bilong God. 10 Sapos i  yumi laik save husat em i pikinini bilong God, na husat em i pikinini bilong Satan, orait yumi ken save olsem, man i no mekim stretpela pasin, em i no bilong God. Na man i no save laikim tru ol arapela pikinini bilong God, em tu i no bilong God.

Yumi wan wan i mas laikim tru ol arapela

(Sapta 3.11—5.21)

Jisas i soim yumi long pasin bilong laikim tru ol arapela

11 Bipo j  tru yupela i bin harim tok olsem, yumi wan wan i mas laikim tru ol arapela. 12 Yumi k  no ken i stap olsem Kein. Em i man bilong Satan, na em i kilim i dai brata bilong en. Na bilong wanem em i kilim i dai brata bilong en? Em i kilim em, long wanem, pasin bilong en em i nogut, na pasin bilong brata bilong en em i stretpela.

13 Ol l  brata, sapos ol man bilong graun i birua long yupela, orait yupela i no ken kirap nogut long dispela. 14 Yumi m  save givim bel bilong yumi long ol arapela manmeri bilong God, olsem na yumi save, yumi lusim pinis pasin bilong i dai, na yumi stap long pasin bilong laip. Man i no save givim bel bilong en long ol brata, em i stap yet long pasin bilong i dai. 15 Man n  i no laikim tru brata bilong en na i bel nogut long em, i olsem em i kilim man i dai. Na yupela i save, man i kilim narapela man i dai, em i no kisim laip bilong i stap gut oltaim oltaim. 16 Jisas o  i lusim laip bilong em yet na i dai bilong helpim yumi, na dispela pasin bilong en i soim yumi pinis long pasin bilong laikim tru ol arapela. Na yumi tu yumi mas lusim laip bilong yumi bilong helpim ol Kristen brata. 17 Tasol p  sapos wanpela man i gat ol samting bilong dispela graun, na em i lukim narapela brata i sot long ol samting, na sapos em i no sori long dispela brata, orait yumi save, pasin bilong God bilong laikim tru ol arapela, em i no i stap long dispela man. 18 Ol q  liklik pikinini bilong mi, yumi no ken laikim ol brata long tok tasol o long maus tasol. Nogat. Yumi mas givim bel bilong yumi tru long ol na mekim gutpela pasin long ol.

Ol Kristen i ken sanap strong long ai bilong God

19 Sapos r  yumi laikim tru ol arapela, orait yumi ken save, yumi bihainim tok tru. Na maski sapos bel bilong yumi i kotim yumi long wanpela samting, yumi ken i stap bel isi long ai bilong God. Long wanem, God em i save long olgeta samting, na save bilong en i winim tru save i stap long bel bilong yumi. 21 Ol s  pren, sapos bel bilong yumi i no kotim yumi, orait yumi save sanap strong long ai bilong God. 22 Na t  sapos yumi beten na askim em long wanpela samting, orait em i save givim long yumi, long wanem, yumi save bihainim lo bilong en, na yumi save mekim pasin em i laikim. 23 Na u  lo bilong en i olsem. Yumi mas bilip long nem bilong Pikinini bilong en Jisas Krais, na yumi wan wan i mas laikim tru ol arapela, olsem em i bin tokim yumi. 24 Sapos v  wanpela man i bihainim lo bilong God, orait em i pas wantaim God, na God i pas wantaim em. God i givim Holi Spirit long yumi, na dispela Spirit i soim yumi olsem, God i stap wantaim yumi.

Copyright information for `TPI