1 Peter 3

Tok i go long ol manmeri i marit

Olsem a  tasol, yupela maritmeri, yupela i mas aninit long ol man bilong yupela. Na sapos sampela bilong ol dispela man i no save bihainim tok bilong God, orait ol i ken lukim gutpela pasin bilong yupela meri bilong ol. Na maski yupela i no mekim wanpela tok long ol, bai ol i inap tanim bel, long wanem, ol i lukim yupela meri i save wokabaut stret na aninit tru long ol. Yupela b  i no ken bilasim skin ausait tasol, long pasin bilong bilasim gras na putim bilas gol na kain kain naispela klos. Nogat. Mobeta c  yupela i bilasim insait bilong yupela tu long olkain bilas i no inap long bagarap. Dispela kain bilas em pasin bilong i stap belgut na i stap bel isi. Dispela kain pasin em i gutpela moa yet long ai bilong God. Ol d  meri bilong bipo olsem Sara i bin givim laip bilong ol yet long God na wetim em i mekim ol samting em i bin promis long mekim, ol i save bilasim ol yet long dispela kain pasin, na ol i stap aninit long man bilong ol. Sara i bin bihainim tok bilong Abraham na i kolim em “bikman”. Sapos yupela i save mekim gutpela pasin, na yupela i no pret long wanpela samting, orait yupela i olsem ol pikinini bilong Sara.

Yupela e  ol maritman, yupela i mas bihainim gutpela tingting na sindaun gut wantaim ol meri bilong yupela. Bodi bilong ol meri i no strong tumas, olsem na yupela i mas mekim gutpela pasin long ol. Yupela i mas save olsem, ol meri tu bai i kisim laip bilong i stap oltaim. Sapos yupela i bihainim dispela pasin, orait i no gat wanpela samting bai i pasim ol prea bilong yupela.

Oltaim yumi mas mekim gutpela pasin long ol arapela

Nau f  mi laik pinisim dispela tok olsem, yupela olgeta i mas i stap wanbel na sori long olgeta man. Yupela i mas laikim tru ol arapela manmeri bilong God na marimari long ol, na lusim pasin bilong bikhet. Sapos g  ol man i mekim nogut long yupela, orait yupela i no ken bekim. Sapos ol i tok nogut long yupela, orait yupela i no ken bekim tok nogut bilong ol. Nogat. Yupela i mas bekim long dispela pasin. Yupela i mas beten long God i ken mekim gut long ol. God i bin singautim yupela long mekim olsem, bai yupela yet i ken kisim blesing bilong en.

10 Yumi h, i  save,

“Sapos man i laik bai laip bilong en
i kamap gutpela,
na em i laik lukim gutpela taim,
orait em i no ken mekim tok nogut
na em i no ken mekim
ol tok giaman.
11 Em j  i mas givim baksait
long pasin nogut,
na bihainim gutpela pasin tasol.
Em i mas wok long kamap wanbel
wantaim ol arapela manmeri,
na em i mas strong
long bihainim dispela pasin.
12 Long k  wanem,
Bikpela i save lukautim
ol stretpela manmeri,
na em i save putim yau
long ol beten bilong ol.
Tasol Bikpela i no save laikim
ol manmeri nogut.”

Yumi ken kisim pen long gutpela pasin yumi mekim

13 Sapos l  yupela i wok strong long bihainim gutpela pasin, orait husat bai i mekim nogut long yupela? 14 Tasol m, n  sapos yupela i mekim stretpela pasin, na yupela i karim pen long dispela, orait yupela i ken amamas. Sapos ol i mekim samting bilong pretim yupela, orait yupela i no ken pret long ol. Na bel bilong yupela i no ken kirap nogut. Nogat. 15 Long o  bel bilong yupela, yupela i mas putim Krais wanpela em i stap Bikpela bilong yupela. Na sapos ol i askim yupela long as bilong dispela gutpela samting yupela i wetim i stap, orait yupela i mas redi oltaim long bekim tok long ol. 16 Tasol p  yupela i mas bekim tok bilong ol long tok isi na long gutpela pasin. Na oltaim yupela i mas i stap stret long ai bilong God. Olsem na sapos ol i tok nogut na tok bilas long yupela, orait ol man i save mekim dispela tok bilas long gutpela pasin yupela i mekim bilong bihainim Krais, ol bai i sem long dispela tok ol i bin mekim. 17 Sapos q  God i laik bai yumi i kisim pen long gutpela pasin yumi mekim, em i orait. Tasol sapos yumi kisim pen long pasin nogut yumi mekim, em i samting nogut.

Krais i bin dai na kirap bek bilong kisim bek yumi

18 Yupela r  tingim Krais tu. Em i stretpela man, tasol em i kisim ples bilong ol manmeri nogut, na em i dai bilong rausim sin bilong ol manmeri, na bilong bringim yupela i kam long God. Em i dai wanpela taim tasol, na em i no inap i dai moa. Long graun em i stap man, na ol i kilim em i dai, tasol em i kirap bek na em i stap spirit long heven. 19 Em s  i stap spirit na em i go autim tok long ol spirit
3.19Sampela saveman i ting dispela ol spirit em ol spirit bilong ol manmeri i bin dai long taim bilong Noa. Na sampela i ting em i tok long ol spirit o ensel i bin sakim tok bilong God. Ol Juda i bin bilip olsem God i bin kalabusim ol dispela spirit long taim bilong Noa.
i stap long ples kalabus.
20 Dispela ol spirit em ol spirit i bin sakim tok bilong God long taim bilong Noa. Long taim bilong Noa, pasin nogut i wok long kamap bikpela tru, tasol God i no bekim kwik. Nogat. Em i wet i go inap Noa i wokim pinis sip bilong en. Na liklik lain tasol, inap 8-pela manmeri, ol i bin i go antap long sip na bikpela wara i karim ol i go na God i kisim bek ol na ol i stap gut. 21 Dispela u  wara em i olsem piksa bilong baptais, long wanem, God i save kisim bek yupela long wara bilong baptais. Baptais em i no bilong rausim doti bilong skin. Nogat. Em i promis yupela i mekim long God long yupela bai i stap klin long ai bilong en. Bilong kisim bek yupela, God i bin kirapim Jisas Krais long matmat,
3.21Tok Grik long dispela lain i no klia tumas.
na w  nau Krais i go pinis long heven, na em i stap long han sut bilong God. Na ol ensel na ol strongpela spirit na olgeta samting i gat strong, olgeta i stap aninit long em.

22 

Bikpela traim i kamap long ol Kristen na ol i karim pen
4.1Sampela tok bilong pasin bilong karim pen i stap tu long 1 Pita 3.13-22.

(Sapta 4-5)

Copyright information for `TPI