1 Peter 5

Yupela hetman i mas lukautim gut ol manmeri bilong God

Nau a  mi gat tok long yupela ol hetman bilong sios. Mi tu mi hetman olsem yupela, na long ai bilong mi yet mi bin lukim Krais i karim pen. Na mi tu wantaim yupela, yumi olgeta bai i kisim ol dispela gutpela samting God bai i givim yumi long taim strong na biknem bilong Krais i kamap ples klia. Olsem na mi laik kirapim yupela hetman long wok olsem. Yupela b  i mas lukautim gut ol manmeri bilong God. Ol i stap olsem ol sipsip long han bilong yupela. Na yupela i mas amamas long mekim dispela wok, olsem God i laik yupela i mekim. Nogut yupela i bihainim laik bilong ol arapela tasol na mekim. Na yupela i no ken mekim dispela wok bilong kisim pe tasol. Nogat. Yupela i mas i gat laik tru long mekim dispela wok. Yupela c  i no ken i stap olsem ol bikman na daunim dispela ol manmeri God i bin putim long han bilong yupela. Nogat. Yupela i mas mekim gutpela pasin tasol, bai ol i ken lukim na bihainim. Sapos d  yupela i mekim olsem, orait taim Namba Wan Wasman bilong sipsip i kamap ples klia, yupela bai i kisim nambawan prais tru, em prais i save stap gut oltaim, na i no save bagarap.

Yumi mas putim yumi yet long han bilong God

Olsem e  tasol yupela yangpela man i mas aninit long ol hetman. Na yupela olgeta i mas bihainim pasin bilong daunim yupela yet na i stap aninit long ol arapela manmeri bilong God. Yumi save, “God i save daunim ol man i apim nem bilong ol yet, tasol em i save marimari na mekim gut long ol man i daunim ol yet.” Olsem f  na yupela i mas daunim laik bilong yupela yet na stap aninit long strongpela han bilong God. Na long taim em yet i makim, em bai i litimapim yupela. God g  i save wari long yupela. Olsem na olgeta hevi yupela i karim, yupela i mas putim long han bilong en.

Yupela h  i mas stap redi na was gut. Satan, dispela birua bilong yupela, em i olsem wanpela laion i singaut strong. Oltaim em i save raun bilong painim ol manmeri bilong kaikai. Tasol i  yupela i mas i stap strong long bilip na sakim em. Yupela i save, ol arapela manmeri bilong God, ol i stap long olgeta hap bilong graun, ol tu i save karim wankain pen olsem yupela. 10 God j  em i as bilong olgeta marimari. Em i bin singautim yupela long Krais Jisas, bai yupela i ken i stap wantaim em long gutpela lait bilong en i save stap oltaim. Olsem na bai yupela i karim pen sotpela taim tasol, na bihain bai em yet i mekim yupela i orait gen, na strongim bilip bilong yupela na mekim yupela i sanap strong oltaim. 11 Em wanpela i gat olgeta strong i stap oltaim. I tru.

Sampela hap tok

12 Long k  han bilong Sailas mi bin raitim dispela sotpela tok long yupela. Mi lukim em i brata tru bilong yumi. Long dispela pas mi laik tokim yupela long olgeta pasin God i save mekim bilong soim marimari bilong en long yupela. Mi yet mi save pinis long dispela em i marimari tru bilong God, olsem na mi tokaut klia long en. Na mi laik kirapim bel bilong yupela long yupela i mas sanap strong long en.

13 Ol l  manmeri bilong sios i stap long Babilon,
5.13Taim Pita i tok long Babilon, i luk olsem em i tok bokis long Rom, na em i kolim long nem Babilon. Long wanem, long taim bilong Pita ol Rom i save mekim ol kain kain pasin nogut long ol manmeri bilong God olsem ol Babilon i bin mekim bipo.
em ol manmeri God i makim pinis wantaim yupela, ol i givim gude long yupela. Na pikinini bilong mi, Mak, em tu i gude long yupela.
14 Yupela n  olgeta i mas givim kis long ol arapela Kristen, bilong soim olsem yupela i laikim ol tru na givim bel bilong yupela long ol.

Yupela i pas wantaim Krais, na bel bilong yupela i ken i stap isi.

Copyright information for `TPI