1 Timothy 1

Timoti i mas was gut long pasin bilong em yet na bilong olgeta manmeri bilong sios

(Sapta 1-6)

Mi a  Pol, mi aposel bilong Krais Jisas. God i bin kisim bek yumi na Krais Jisas yumi wet long lukim em, tupela i bin makim mi na mi kamap aposel.

Timoti, b  yu save bilip long Krais Jisas, na long dispela pasin yu stap pikinini tru bilong mi. Mi raitim dispela pas i kam long yu. God, Papa bilong yumi, wantaim Krais Jisas, Bikpela bilong yumi, i ken marimari na sori long yu na mekim yu i stap bel isi.

Yumi mas daunim olgeta tok giaman

Nau c  mi laik mekim wankain tok long yu gen olsem mi bin mekim long taim mi laik i go long provins Masedonia. Mi laik bai yu mas i stap yet long taun Efesus na mekim strongpela tok long sampela man long ol i no ken mekim olkain giaman tok long taim ol i skulim ol manmeri long tok bilong God. Na d  ol i mas lusim dispela pasin bilong stori nating na mekim planti kain kain tok long ol nem bilong ol tumbuna bilong ol. Dispela kain tok em i save paulim tingting bilong ol tasol, na em i no inap helpim ol long bilip long God na long save gut long ol samting God i laik mekim long yumi. Tasol e  dispela wok God i tokim yumi long mekim, em i bilong mekim ol manmeri i bilip tru long Jisas na i stap klin tru long ai bilong God, bai ol i save olsem ol i no gat asua long ai bilong en. Na dispela olgeta pasin bai i kirapim ol long laikim tru ol arapela. Sampela man i bin lusim dispela pasin, na nau ol i wok long longlong nabaut long toktok nating tasol. Ol f  i laik skulim ol arapela long lo bilong God, na ol i ting tok bilong ol em i tru olgeta. Tasol ol yet ol i no save long as bilong tok ol i autim, na ol i no klia gut long toktok bilong ol yet.

Yumi g  save, sapos yumi larim lo i mekim dispela wok God i bin makim bilong en, orait lo em i gutpela samting. Wok h  bilong lo, em i no bilong stretim ol manmeri i save mekim stretpela pasin. Nogat. Em i gat wok bilong stretim pasin bilong ol manmeri i save sakim lo na i bihainim pasin bilong bikhet. Em i bilong ol manmeri i save givim baksait long God na i mekim pasin bilong sin. Em i bilong ol manmeri i no laikim pasin bilong God na i bihainim ol pasin bilong graun. Lo em i bilong kotim ol man i bin kilim papamama bilong ol i dai, na ol man i save kilim ol arapela man i dai. 10 Na i  em i bilong kotim ol manmeri bilong mekim pasin pamuk na ol man i save mekim kain pasin bilong ol man bilong Sodom, na em i bilong kotim ol man i save stilim ol man na mekim ol i kamap wokboi nating, na em i bilong kotim ol man bilong giaman na ol man i save giaman long taim ol i mekim tok tru antap na ol manmeri i mekim ol arapela kain pasin nogut i birua long tok tru bilong God. 11 Dispela j  tok tru em i wankain olsem dispela gutnius God i givim long mi bilong autim. Dispela gutnius i tokim yumi long God i stap long bikpela lait na strong bilong em yet, em i nambawan tru na em i as bilong pasin tru bilong amamas.

Pol i tenkyu long God i bin sori long em

12 Bikpela k  bilong yumi Krais Jisas em i givim strong long mi na em i tingim mi inap long mekim wok bilong em, na em i makim mi bilong mekim dispela wok. Olsem na mi tenkyu long em. 13 Tru, l  bipo mi bin tok bilas long nem bilong em, na mi birua long em na mi bin tok nogut long em. Tasol em i save, mi bin mekim ol dispela pasin, long wanem, mi no bin save gut long em na mi no bilip long em. Olsem na em i sori long mi. 14 Na m  Krais Jisas, Bikpela bilong yumi, em i marimari moa yet long mi, na em i kirapim mi long bilip long em na long givim bel bilong mi long ol arapela.

15 Krais n  Jisas i bin kam long graun bilong kisim bek yumi manmeri bilong mekim sin. Dispela tok em i tru olgeta na em inap long olgeta man i harim na bilipim. Na sori tru, mi yet mi bin mekim sin moa yet na mi stap olsem namba wan man bilong mekim sin. 16 Tasol Jisas Krais i laik bai olgeta manmeri i ken save gut olsem, em i man bilong isi tru long ol man bilong mekim sin. Olsem na em i sori long mi pastaim, na mi stap olsem piksa, bai olgeta manmeri i ken lukim samting em i bin mekim long mi, na ol tu ol i ken bilip long em na kisim laip i stap gut oltaim oltaim. 17 Em o  i King bilong olgeta taim. Em i no save dai, na yumi manmeri yumi no inap lukim em. Em wanpela tasol em i God tru. Olsem na oltaim oltaim yumi olgeta i mas givim biknem long em na em i mas i stap namba wan tru. I tru.

Timoti i mas pait strong long daunim ol pasin nogut

18 Pikinini p  bilong mi Timoti, mi ting long dispela tok profet bipo ol i bin mekim long pasin bilong yu, na mi givim yu dispela tok long ol samting yu mas mekim. Na yu mas larim dispela tok profet i kirapim yu long pait strong bilong daunim ol pasin nogut. 19 Long q  dispela pait yu mas bilip tru long Jisas na yu mas save olsem yu no gat asua long ai bilong God. Sampela man i save olsem ol i mekim rong, tasol ol i no laik larim God i stretim pasin bilong ol, na bihain bilip bilong ol i bagarap olgeta olsem sip i bruk long rip. 20 Himeneus r  na Aleksander i mekim olsem, na mi bin putim tupela long han bilong Satan, bai tupela i ken kisim gutpela save olsem, tupela i no ken tok nogut moa long God.

Copyright information for `TPI