1 Timothy 2

Yumi mas prea na askim God long helpim olgeta manmeri

Orait a  namba wan samting yu mas mekim, em i olsem. Yu mas tokim ol manmeri long mekim ol prea na beten long God na tenkyu long em na askim em long helpim olgeta manmeri. Na ol i mas askim em tu long helpim ol king na olgeta gavman. Olsem bai yumi olgeta i ken sindaun gut na i stap bel isi, na yumi ken bihainim tru olgeta pasin God i laikim. Kain prea olsem em i gutpela long ai bilong God, em Man bilong kisim bek yumi, na em i laikim tumas dispela kain prea. Em b  i laik kisim bek olgeta manmeri, bai ol i ken save long as bilong tok tru. Yumi c  save, wanpela God tasol i stap. Na i gat wanpela namelman tasol i sanap namel long God na ol manmeri, em dispela man Krais Jisas. Long d  taim God i makim, Krais i bin givim laip bilong em yet bilong baim bek olgeta manmeri, na long dispela pasin God i soim yumi olsem em i laik kisim bek olgeta manmeri. God e  i makim mi bilong kamap aposel, na mi gat wok bilong autim dispela tok bilong em. Mi tok tru, mi no giaman. Em i givim mi wok bilong skulim ol manmeri bilong ol arapela lain, bai ol i ken bilip long Krais na save long tok tru.

Olsem f  na mi laik bai ol man bilong olgeta ples i mas apim han bilong ol na mekim prea. Mi laik bai ol i ken givim laip bilong ol long God na i stap holi, na lusim pasin bilong belhat na kros, na long dispela pasin ol i ken mekim prea.

Pasin bilong mekim ol gutpela wok em i bilas tru bilong ol meri

Narapela g  tok i olsem. Mi laik bai ol meri i mas putim ol gutpela klos samting, inap tasol long ol. Ol i no ken hambak na bilasim gras na skin bilong ol long ol kain kain bis na bilas gol na ol klos i dia tumas. Nogat. 10 Ol h  meri i laik bihainim tok bilong God, ol i mas mekim ol kain kain gutpela wok. Dispela em i bilas tru bilong ol. 11 Ol meri i mas daunim ol yet na pasim maus na kisim tok bilong God. 12 Mi i  no save larim ol meri i bosim ol man na i skulim ol long tok bilong God. Nogat. Ol meri i mas pasim maus na harim tok tasol. 13 Harim. j  God i wokim Adam pastaim, na bihain em i wokim Iv. 14 Na k  Adam i no bilipim tok giaman. Nogat. Meri i bilipim tok giaman, na em i mekim sin. 15 Tasol ol meri i ken mekim wok bilong karim pikinini. Ol i mekim olsem, na sapos ol i bilip long Krais oltaim na givim laip bilong ol long em na i stap holi, na sapos ol i bihainim pasin bilong laikim tru ol arapela, na sapos ol i bihainim ol gutpela pasin, orait God bai i kisim bek ol.
(2.15)Tok Grik i no klia tumas long dispela lain.


Copyright information for `TPI