2 Peter 3

Tru tumas, Bikpela bai i kam

Ol a  pren tru, dispela em i namba 2 pas nau mi raitim long yupela. Long dispela tupela pas mi givim tok long yupela bilong kirapim yupela long tingim gen ol dispela samting, bai tingting bilong yupela i stap stret olgeta. Mi b  laik bai yupela i mas tingim gen tok bilong samting i laik kamap bihain, em ol profet bilong God i bin autim. Na yupela i mas tingim tu lo bilong Bikpela, em Man bilong kisim bek yumi. Yupela i bin harim dispela lo long maus bilong ol aposel i bin kam long yupela.

Tasol c  bikpela samting yupela i mas save long en, em i olsem. Long taim bilong las de, ol man bilong tok bilas bai i kamap, na ol bai i bihainim laik nogut bilong bel bilong ol. Bai ol i tok bilas olsem, d  “Em i bin tok olsem em bai i kam bek gen, a? Orait em i stap we? Em i no inap i kam. Taim ol tumbuna i dai, na i kam inap long nau, olgeta samting i stap wankain olsem bipo tru, taim graun i kamap.” Ol e  i no laik tingting gut na save long dispela samting. Bipo tru God i bin tok na skai i kamap. Na God i kisim wara na mekim graun i kamap namel long wara. Na f  bihain God i tok na em i mekim wara i kamap gen na bikpela tait i karamapim dispela graun, na graun i bagarap olgeta. Na g  nau, long wankain tok bilong God tasol, skai na graun i stap na i wetim paia i kamap na i bagarapim ol. Skai na graun i wetim de bilong bikpela kot i kamap, na ol man i bin givim baksait long God, ol bai i bagarap olgeta.

Ol h  pren tru, yupela i no ken lusim tingting long dispela wanpela samting. Long tingting bilong Bikpela wanpela de i olsem 1,000 yia, na 1,000 yia i olsem wanpela de. Bikpela i  i no save wok isi isi long kamapim samting em i bin promis long mekim, olsem sampela man i save tok. Nogat. Tasol em i no laik bai wanpela man i lus. Em i laik bai olgeta man i mas tanim bel, olsem na em i isi long yupela na em i wet i stap yet.

Dispela graun na skai bai i pinis

10 Tasol j  De bilong Bikpela bai i kamap wantu tasol olsem ol stilman i save kam. Long dispela De skai bai i pairap bikpela na i pinis olgeta. Na olgeta liklik samting God i bin wokim graun long en, paia bai i kukim ol na ol bai i pinis. Olsem na graun wantaim olgeta samting ol i wokim i stap long en, ol bai i no i stap moa.
3.10Tok Grik i no klia tumas long dispela hap.
11 Orait tingim. Sapos dispela olgeta samting bai i pinis long dispela kain pasin, orait yupela i ting yupela i mas bihainim wanem kain pasin? Yupela i mas givim laip bilong yupela long God na wokabaut long pasin holi na bihainim olgeta pasin bilong God. 12 Long l  dispela pasin yupela i mas wetim De bilong God i kamap, na yupela i mas wok strong long hariapim dispela De, bai em i kamap kwiktaim.
3.122 Pita 3.9 i tok, Bikpela i no kam hariap, long wanem, em i laik givim taim bilong olgeta man i ken tanim bel. Olsem na sapos ol manmeri i stat long givim laip bilong ol long God, dispela bai i mekim De bilong Bikpela i kam hariap. Lukim tu Aposel 3.19-21.
Long dispela De tasol skai bai i paia na i pinis, na hatpela paia moa bai i kukim olgeta liklik samting God i bin wokim graun long en, na ol bai i kamap wara nating.
13 Tasol n  God i promis pinis long em bai i wokim nupela skai na nupela graun, na stretpela pasin tasol bai i stap long en. Yumi wet long dispela samting tasol i mas kamap.

Yumi mas lukaut gut na wetim Bikpela

14 Ol o  pren tru, yupela i save wet long ol dispela samting i kamap. Olsem na yupela i mas wok strong long mekim yupela yet i stap klin long ai bilong God na yupela i no gat asua long wanpela samting. Na yupela i mas i stap wanbel wantaim God. Na long De bilong Bikpela, God bai i lukim ol dispela gutpela pasin bilong yupela. 15 Bikpela p  i wet yet na em i isi long yumi. Yupela i mas save, em i mekim dispela pasin, long wanem, em i laik kisim bek yumi. God i bin givim gutpela save long brata tru bilong yumi Pol, na em tu i bin raitim dispela kain tok long yupela. 16 Long q  olgeta pas bilong em, em i save tok long dispela samting. Tru, sampela tok i stap long ol dispela pas i no klia tumas, na yumi save hatwok long save gut long as bilong tok. Olsem na ol man i no gat save na bilip bilong ol i no strong, ol i save paulim dispela tok, na olgeta arapela tok i stap long buk bilong God tu. Olsem na ol bai i bagarap olgeta.

17 Ol r  pren tru, yupela i save pinis long ol dispela samting bai i kamap bihain. Olsem na yupela i mas lukaut gut long yupela yet. Nogut giaman bilong ol man bilong sakim lo em bai i pulim yupela na yupela i no sanap strong moa long bilip. 18 Jisas s  Krais, em Bikpela bilong yumi na Man bilong kisim bek yumi, em i save marimari long yupela, na yupela i save gut long em. Na yupela i mas larim marimari bilong Krais i strongim yupela, na yupela i mas kisim planti save moa long em. Em i gat biknem tru, na yumi mas litimapim nem bilong en nau na oltaim oltaim. I tru.

Copyright information for `TPI