Acts 10

Ensel i kamap long Kornilius na i givim tok long em

Wanpela a  man i stap long taun Sisaria, nem bilong en Kornilius. Em i kepten bilong 100 soldia bilong ol Rom. Em i bilong dispela lain soldia ol i kolim lain soldia bilong Itali. Em b  i save bihainim gut pasin God i laikim. Na em wantaim olgeta lain i stap long haus bilong en ol i save aninit long God. Em i save givim planti mani samting bilong helpim ol Juda i sot long ol samting. Na oltaim em i save beten long God. Long c  wanpela de, olsem long 3 klok long apinun, em i lukim wanpela samting olsem driman i klia tumas. Em i lukim wanpela ensel bilong God i kam insait long haus na i tokim em olsem, “Kornilius.” Na Kornilius i lukluk long em na i pret tumas. Em i tok olsem, “Bikman, olsem wanem?”

Na ensel i tokim Kornilius olsem, “God i harim pinis beten bilong yu na em i tingting long pasin yu save mekim bilong givim mani samting long ol manmeri i sot long ol samting. Na God i laikim dispela pasin bilong yu.
Nau yu mas salim ol man i go long Jopa na painim wanpela man, nem bilong en Saimon, em i gat narapela nem Pita. Na ol i mas tokim em long kam. Dispela d  man i stap long haus bilong narapela Saimon, em i man bilong mekim wok long skin bulmakau samting. Haus bilong en i stap arere long solwara.”

Ensel i givim tok pinis long Kornilius na em i go. Na Kornilius i singautim tupela wokboi bilong en wantaim wanpela soldia. Dispela soldia em tu i save bihainim pasin God i laikim, na oltaim em i save stap wantaim Kornilius. Na Kornilius i tokim gut dispela tripela man long olgeta samting i bin kamap long en, na em i salim ol i go long Jopa.

Pita i lukim samting olsem driman

Ol e  man Kornilius i salim, ol i wokabaut i go na ol i slip long rot. Long de bihain ol i wokabaut i go moa na klostu long belo ol i kamap klostu long taun Jopa. Long dispela taim Pita i go antap long rup bilong haus, bilong mekim prea. 10 Pita i hangre na em i laik kaikai. Na taim ol i wok yet long redim kaikai, em i lukim wanpela samting olsem driman. 11 Em f  i lukim skai i op, na wanpela samting i kam daun, em i olsem bikpela laplap tru. I gat samting i holim 4-pela kona bilong en na i slekim i kam daun long graun. 12 Insait long dispela laplap i gat olgeta kain abus na palai samting na olkain pisin i stap. 13 Na Pita i harim wanpela maus i tok olsem, “Pita, yu kirap kilim abus na kaikai.” 14 Tasol g  Pita i tok, “Bikpela, mi no ken tru! I no gat wanpela taim mi bin kaikai wanpela samting i no klin long ai bilong yu na i tambu long mipela i kaikai.” 15 Na h  namba 2 taim dispela maus i tokim em gen olsem, “Samting God i bin mekim i kamap klin, dispela yu no ken kolim i no klin.” 16 Dispela samting i kamap tripela taim, na kwiktaim dispela laplap i go antap gen long skai.

17 Orait Pita i tingting planti na i tok, “As bilong dispela driman mi lukim, em i olsem wanem?” Em i tingting olsem yet, na dispela ol man Kornilius i bin salim ol i kam, ol i kamap. Ol i bin askim ol man long haus bilong Saimon i stap we, na nau ol i kam sanap long dua. 18 Na ol i singaut olsem, “Saimon, narapela nem bilong en Pita, em i stap hia, o nogat?” 19 Pita i  i tingting yet long dispela driman, na Holi Spirit i tok olsem, “Harim. Tripela man i kam painim yu. 20 Olsem na yu kirap na yu go daun na go wantaim ol. Yu no ken tingting planti. Mi yet mi bin salim ol i kam.”

21 Na Pita i go daun long dispela ol man, na i tok olsem, “Dispela man yupela i wok long painim, em mi tasol. Yupela i kam long wanem samting?” 22 Na j  ol i tok olsem, “Kornilius, em i kepten bilong 100 soldia, em i salim mipela i kam. Em i stretpela man na em i save pret long God. Olgeta lain Juda ol i save tok, em i gutpela man. Wanpela ensel bilong God i tokim em long singautim yu i go long haus bilong en na em i ken harim sampela tok bilong yu.” 23 Orait k  na Pita i kisim ol i go insait long haus na em i lukautim ol long dispela nait. Na long de bihain em i kirap i go wantaim ol. Na sampela bilong ol disaipel bilong Jisas i stap long Jopa ol i go wantaim em.

Pita i go long haus bilong Kornilius

24 Pita wantaim ol dispela man i wokabaut i go, na ol i slip long rot wanpela nait, na ol i go kamap long taun Sisaria. Na Kornilius i wetim ol i stap. Em i singautim pinis ol wanlain bilong en wantaim ol pren tru bilong en, na ol i bung i stap. 25 Pita i go insait, na Kornilius i kam klostu long em na i brukim skru klostu long lek bilong Pita na i lotu long em. 26 Tasol l  Pita i kirapim em na i tok olsem, “Yu kirap. Mi tu mi man tasol.” 27 Na Pita i toktok wantaim em na i go insait, na em i lukim planti manmeri i bung i stap.

28 Na m  Pita i tokim ol olsem, “Yupela yet i save, i tambu tru long mipela Juda i stap wantaim ol man bilong ol arapela lain. Na i tambu long mipela i go klostu long ol tu. Tasol God i bin soim mi olsem, mi no ken kolim wanpela man i no klin long ai bilong God, na mi no ken ting em i tambu long mipela i pas wantaim ol. 29 Olsem na mi no sakim tok. Mi harim singaut bilong yupela na mi kam. Orait nau mi askim yupela, bilong wanem yupela i singautim mi?”

30 Na n  Kornilius i tok olsem, “Samting i bin kamap long mi, na nau 3-pela de i go pinis. Em i olsem. Mi stap long haus bilong mi, na mi mekim prea long 3 klok, em long wankain taim olsem nau. Mi prea i stap na wantu mi lukim wanpela man i sanap long pes bilong mi, na laplap samting bilong en i lait tumas. 31 Na o  em i tok, ‘Kornilius, God i harim pinis beten bilong yu, na em i tingting long pasin yu save mekim bilong givim mani samting long ol manmeri i sot long ol samting. 32 Olsem na yu mas salim ol man i go long Jopa na singautim Saimon, em i gat narapela nem Pita. Dispela man i stap long haus bilong narapela Saimon, em i man bilong mekim wok long skin bulmakau samting, na haus bilong en i stap arere long solwara.’ 33 Olsem na kwiktaim mi salim sampela man i go long yu. Na yu mekim gutpela pasin na yu kam. Orait nau mipela olgeta i kam i stap hia long ai bilong God bilong harim olgeta tok Bikpela i bin givim long yu bilong tokim mipela.”

Pita i autim tok long haus bilong Kornilius

34 Orait p  Pita i tok olsem, “Tru tumas, nau mi save, God i save mekim wankain pasin long olgeta manmeri, maski ol i bilong wanem lain. 35 Long q  olgeta lain em i save laikim ol manmeri i aninit long em na i mekim stretpela pasin. 36 Yupela r  i save long dispela tok God i givim long mipela ol lain bilong Israel. Em i autim gutnius olsem, Jisas Krais em i Bikpela bilong olgeta man, na em i save mekim yumi i kamap wanbel wantaim God. 37 Yupela s  yet i save long olgeta samting i bin kamap long olgeta hap bilong kantri Israel bihain long taim Jon i bin autim tok long ol man i mas kisim baptais. Ol dispela samting i bin stat long distrik Galili. 38 Yupela t  i save, God i bin makim Jisas bilong Nasaret, na givim Holi Spirit na bikpela strong long em. Na Jisas i go long ol ples nabaut na i helpim ol manmeri. God i stap wantaim em na em i mekim orait gen olgeta man Satan i bin bagarapim ol. 39 Na u  mipela i man bilong autim tok bilong olgeta samting em i bin mekim long olgeta ples bilong mipela Juda na long Jerusalem. Ol i hangamapim dispela man long wanpela diwai, na long dispela pasin ol i kilim em i dai. 40 Tasol v  long de namba 3 God i kirapim em bek na i mekim em i kamap long ai bilong ol manmeri. 41 Tasol w  em i no kamap long olgeta Juda. Nogat. Em i kamap long mipela ol man bipo God i bin makim bilong autim tok bilong em. Na taim em i kirap bek pinis long matmat, mipela i bin kaikai na dring wantaim em. 42 Na x  em i tokim mipela long autim tok long ol manmeri na tokaut klia olsem, ‘God i bin makim dispela man tasol bai em i stap man bilong harim kot bilong ol man i stap laip na bilong ol man i dai pinis.’ 43 Olgeta y  profet i bin autim tok long ol samting em bai i mekim, na ol i bin tok olsem, long nem bilong dispela man tasol, God i save lusim sin bilong olgeta man i bilip long em.”

Ol man bilong arapela lain i kisim Holi Spirit

44 Pita z  i autim tok yet, na Holi Spirit i kam daun long olgeta manmeri i stap harim tok bilong God. 45 Ol aa  disaipel bilong lain Juda i bin kam wantaim Pita, ol i harim ol dispela manmeri i mekim tok long ol kain kain tok ples na i litimapim nem bilong God, na ol i kirap nogut na ol i tok olsem, “Lukim. God i givim Holi Spirit olsem presen long ol manmeri bilong ol arapela lain tu.” Na Pita i tok olsem, 47 “Ol ab  dispela lain i kisim pinis Holi Spirit wankain olsem yumi. Olsem na husat inap tambuim yumi long baptaisim ol long wara?” 48 Na ac  Pita i tokim ol dispela manmeri olsem, “Yupela i mas kisim baptais long nem bilong Jisas Krais.” Ol i kisim baptais pinis, orait ol i tokim em long i stap sampela de wantaim ol.

Copyright information for `TPI