Acts 11

Pita i go long Jerusalem na i tok long ol samting i bin kamap

Ol aposel na ol brata i stap nabaut long distrik Judia ol i harim tok long ol manmeri bilong arapela lain tu i kisim pinis tok bilong God. Na taim Pita i go long Jerusalem, ol lain disaipel i strong long bihainim pasin bilong katim skin, ol i krosim em. Ol a  i tok olsem, “Yu mekim wanem kain pasin na yu go long haus bilong ol man i no save katim skin, na yu kaikai wantaim ol?”

Orait Pita i stori long olgeta samting i bin kamap long em. Em i tok olsem, “Mi b  stap long taun Jopa, na mi beten i stap, na mi lukim wanpela samting olsem driman. Mi lukim wanpela samting i kam daun long skai, em i olsem bikpela laplap tru. I gat samting i holim 4-pela kona bilong en na i slekim i kam daun long mi. Mi laik save gut long dispela samting, na mi lukluk gut insait long dispela laplap na mi lukim olkain abus ol man i save lukautim na ol wel abus na ol palai samting na ol pisin. Na mi harim wanpela maus i tokim mi olsem, ‘Pita, yu kirap kilim abus na kaikai.’ Tasol mi tok, ‘Bikpela, mi no ken tru! I no gat wanpela taim mi bin kaikai wanpela samting i no klin long ai bilong yu na i tambu long mipela i kaikai.’ Tasol dispela maus i kam long heven em i tok namba 2 taim gen olsem, ‘Samting God i bin mekim i kamap klin, dispela yu no ken kolim i no klin.’ 10 Dispela samting i kamap tripela taim, na dispela olgeta samting i go antap gen long skai.

11 “Long dispela taim stret, tripela man i kam kamap long dispela haus mipela i stap long en. Wanpela man i stap long Sisaria em i bin salim ol i kam long mi. 12 Na c  Holi Spirit i tokim mi olsem, ‘Yu go wantaim ol. Yu no ken tingting planti.’ Na dispela 6-pela brata hia ol tu ol i go wantaim mi, na mipela i go insait long haus bilong dispela man. 13 Na em i tokim mipela long em i bin lukim ensel i kam sanap insait long haus bilong en, na ensel i tok, ‘Yu mas salim ol man i go long Jopa na painim Saimon, em i gat narapela nem Pita. Na ol i mas tokim em long kam. 14 Em d  bai i givim sampela tok long yu, na long dispela tok God bai i kisim bek yu wantaim olgeta lain i stap long haus bilong yu.’ 15 Dispela e  man i bin singautim mi i kam, em i toktok pinis, orait mi stat long toktok, na Holi Spirit i kam daun long ol, wankain olsem em i bin kam long yumi namba wan taim. 16 Na f  mi tingim gen dispela tok bipo Bikpela i bin mekim. Em i bin tok olsem, ‘Jon i bin baptaisim ol manmeri long wara, tasol yupela bai i kisim baptais long Holi Spirit.’ 17 Bipo g  yumi bilip long Bikpela Jisas Krais, na God i givim Holi Spirit olsem presen long yumi. Na nau God i givim dispela wankain presen tasol long ol. Olsem na mi husat na mi inap pasim wok God yet i mekim long ol?”

18 Ol h  man i harim dispela tok bilong Pita, na ol i no gat tingting moa bilong kros. Nogat. Ol i litimapim nem bilong God na ol i tok olsem, “Nau yumi save, God i larim ol arapela lain tu i tanim bel na kisim laip.”

Ol manmeri bilong Antiok i kamap Kristen

19 Taim i  ol i bin kilim Stiven i dai ol i bin mekim nogut long ol arapela manmeri i bilip long Jisas tu. Olsem na planti bilong ol i bin ranawe i go nabaut, na sampela i bin i go long distrik Fonisia na ailan Saiprus na taun Antiok, na ol i wok long autim gutnius bilong Jisas. Tasol ol i no autim tok long ol manmeri bilong ol arapela lain. Nogat. Ol i autim long ol Juda tasol. 20 Tasol i gat sampela man namel long ol, ol i man bilong Saiprus na bilong taun Sairini, ol i go long Antiok na ol i autim gutnius bilong Bikpela Jisas long ol Grik tu. 21 Na j  strong bilong Bikpela i stap long ol, olsem na planti manmeri i bilip na i tanim bel na i kamap disaipel bilong Bikpela.

22 Ol k  manmeri bilong sios long Jerusalem i harim tok long dispela, na ol i salim Barnabas i go long Antiok. 23 Em l  i go kamap na i lukim olsem God i bin helpim ol na mekim gut tru long ol, na em i amamas. Em i kirapim tingting bilong olgeta manmeri, long ol i mas bihainim Bikpela oltaim. 24 Barnabas m  em i gutpela man, na Holi Spirit i pulap long em, na em i gat strongpela bilip. Na bikpela lain manmeri ol i kam insait long lain bilong Bikpela.

25 Orait n  Barnabas i go long Tarsus bilong painim Sol. 26 Em o  i lukim Sol pinis, orait em i bringim em i kam long Antiok. Na long wanpela yia olgeta, tupela i sindaun wantaim ol manmeri bilong sios long Antiok, na tupela i skulim bikpela lain manmeri long tok bilong God. Long Antiok ol disaipel i kisim nem Kristen namba wan taim.

27 Long p  dispela taim sampela profet i lusim Jerusalem na i kam daun long Antiok. 28 Wanpela q  profet ol i kolim Agabus, em i sanap na long strong bilong Holi Spirit em i autim tok long bikpela hangre bai i kamap long olgeta hap bilong graun. Na bihain, taim Sisar Klodius i stap king, dispela hangre i kamap. 29 Ol r  Kristen i harim dispela tok bilong Agabus, na ol i pasim tok long salim mani i go long ol brata long Judia, bilong helpim ol. Na olgeta Kristen i givim mani inap long skel bilong ol. 30 Na s  ol i salim Barnabas na Sol na tupela i bringim dispela mani i go na givim long ol hetman bilong sios.

Copyright information for `TPI