Acts 13

Ol i makim Barnabas wantaim Sol bilong mekim wok misin

Sios a  bilong Antiok i gat sampela man i save autim tok profet na sampela man i save skulim ol manmeri long pasin God i laikim. Nem bilong ol i olsem, Barnabas, na Simeon, em i gat narapela nem Niger,
13.1Dispela nem Niger, em i olsem “Blakpela”, na sampela man i ting Simeon em i wanpela man bilong Afrika.
na Lusius bilong taun Sairini, na Sol, na Manain, em wanpela poroman bilong namba wan gavman Herot.
Wanpela c  taim ol manmeri bilong sios i lotu long Bikpela na ol i tambu long kaikai. Na Holi Spirit i tokim ol olsem, “Yupela i mas makim Barnabas wantaim Sol bilong mekim dispela wok mi bin singautim tupela long mekim.” Olsem d  na ol i tambu long kaikai na i mekim prea, na ol i putim han long tupela, na ol i salim tupela i go.

Barnabas wantaim Sol i autim gutnius long Saiprus

Holi e  Spirit i salim tupela i go, na tupela i go daun long taun Selusia. Long Selusia tupela i kalap long sip, na sip i kisim tupela i go long ailan Saiprus. Tupela f  i kamap long taun Salamis, na tupela i go long ol haus lotu bilong ol Juda na autim tok bilong God. Jon Mak i bin i go wantaim tupela, na em i helpim tupela.

Tupela i wokabaut long olgeta hap bilong ailan Saiprus, na tupela i kamap long taun Pafos. Long Pafos tupela i lukim wanpela man i stap, nem bilong en Barjisas. Em i man bilong mekim ol kain kain marila samting na ol kain kain trik. Na em i wanpela giaman profet bilong lain Juda. Dispela man i save stap wantaim namba wan gavman, nem bilong en Sergius Paulus. Sergius Paulus em i man i gat gutpela tingting na save. Em i singautim Barnabas na Sol i kam, long wanem, em i laik harim tok bilong God. Dispela g  man bilong mekim marila samting, long tok Grik ol i save kolim em long nem Elimas. Orait Elimas i laik daunim wok bilong Barnabas na Sol, long wanem, em i no laik bai namba wan gavman i bilip long Jisas. Tasol Holi Spirit i pulap long Sol, narapela nem bilong en Pol,
13.9Dispela nem Sol em i kam long tok Hibru, na nem Pol em i kam long tok Grik. Sampela man i ting Sol i stat long kolim em yet long nem Pol long dispela taim, long wanem, em i stat long mekim wok misin namel long ol lain i save tok Grik.
na em i lukluk strong long Elimas na i tok olsem,
10 “Yu i  pikinini bilong Satan. Yu birua bilong olgeta stretpela pasin. Olgeta pasin bilong giaman na olgeta pasin nogut i pulap tru long yu. Yu save bagarapim olgeta stretpela rot bilong Bikpela. Ating yu no laik lusim dispela pasin? 11 Orait j  harim. Nau han bilong Bikpela em i paitim yu, na ai bilong yu bai i pas. Nau bai yu no inap lukim san, na bai yu stap olsem longtaim liklik.” Pol i tok olsem na wantu tasol samting olsem klaut i tudak olgeta i pasim ai bilong Elimas. Na em i go nabaut na i wok long painim man bilong holim han bilong em na soim rot long em. 12 Namba wan gavman i lukim dispela samting, na em i bilip. Tingting bilong en i kirap tru long tok bilong Bikpela.

Barnabas wantaim Sol i autim tok long Antiok long distrik Pisidia

13 Pol k  na ol man i wokabaut wantaim em ol i lusim taun Pafos, na sip i kisim ol i go long taun Perga long provins Pamfilia. Tasol Jon Mak i lusim ol, na em i go bek long Jerusalem. 14 Ol i lusim Perga, na ol i wokabaut i go kamap long taun Antiok long distrik Pisidia. Na long de Sabat ol i go insait long haus lotu bilong ol Juda, na ol i sindaun. 15 Ol l  hetman bilong haus lotu i ritim pinis tok bilong lo na tok bilong ol profet, orait ol i tokim wanpela man long i go tokim Pol wantaim ol wanwok bilong en olsem, “Ol brata, sapos yupela i gat wanpela tok bilong strongim bel bilong ol manmeri, orait yupela i ken autim.”

16 Na m  Pol i sanap na i mekim nais long han bai ol i pasim maus, na em i tok olsem, “Yupela man bilong Israel, na yupela ol arapela man i save aninit long God, yupela harim. 17 God n  bilong ol lain Israel em i makim ol tumbuna bilong mipela olsem ol manmeri bilong em yet. Na taim ol i lusim graun bilong ol na ol i go i stap long Isip, em i mekim ol i kamap bikpela lain. Bihain, long strong bilong em yet, em i kisim ol long Isip na bringim ol i kam. 18 Na o  long taim ol i stap long ples wesan nating, em i karim hevi long pasin bilong ol inap long 40 yia.
13.18Sampela man i ting dispela lain i tok olsem, “Na long taim ol i stap long ples wesan nating, em i lukautim ol gut inap long 40 yia.”
19 Long q  graun Kenan God i bagarapim 7-pela lain manmeri, na em i givim dispela graun long ol Israel, bai em i ken i stap graun bilong ol. 20 Olgeta r  dispela samting i kamap insait long 450 yia samting. Na bihain long ol Israel i kisim graun pinis, God i makim ol hetman bilong bosim ol Israel, i go inap long taim bilong profet Samuel.

21 “Orait s  long dispela taim ol i singaut long kisim wanpela king, na God i makim Sol bilong bosim ol, na em i stap king inap long 40 yia. Sol em i pikinini bilong Kis, em man bilong lain Benjamin. 22 Tasol t  God i rausim em na i makim Devit bilong i stap king bilong ol. Em i tokim ol man long Devit olsem, ‘Mi lukim pinis Devit, pikinini bilong Jesi, na bel bilong mi i laikim dispela man. Em bai i bihainim olgeta laik bilong mi.’ 23 Na u  God i mekim olsem bipo em i bin promis, na long lain bilong dispela man Devit, God i makim wanpela man bilong kisim bek yumi, na i salim em i kam long Israel. Dispela man em Jisas.

24 “Taim v  Jisas i no statim wok bilong en yet, Jon i bin autim tok long ol Israel i mas tanim bel na kisim baptais. 25 Klostu w  Jon i laik pinisim wok bilong en, na em i tok olsem, ‘Yupela i ting mi husat? Mi no dispela man yupela i wetim. Tasol yupela harim. Bihain bai wanpela man i kam, na mi no gutpela man inap long mi lusim string i pasim su bilong en.’

26 “Ol x  brata, yupela man bilong lain bilong Abraham, na yupela ol arapela man i save aninit long God, harim. Dispela tok bilong God i kisim bek ol manmeri, em God i salim i kam long yumi tasol. 27 Ol y  man i stap long Jerusalem, wantaim ol hetman bilong ol, ol i no save gut long dispela man. Na ol i no tingim gut tok bilong ol profet, ol i save ritim long olgeta de Sabat. Olsem na ol i bin tok long dispela man i mas i dai, na long dispela pasin ol inapim tok ol profet i bin mekim bipo. 28 Ol z  i no painim wanpela rong long em inap long ol i kotim em na kilim em i dai, tasol ol i strong long namba wan gavman Pailat i mas kilim em i dai. 29 Ol aa  i mekim pinis olgeta samting bipo ol profet i bin tok long ol man bai i mekim long em, orait ol i kisim em i kam daun long diwai kros, na ol i planim em long wanpela matmat. 30 Tasol ab  God i kirapim em bek long matmat, 31 na ac  long planti de ol man i bin lusim Galili na i go long Jerusalem wantaim em, ol i bin lukim em. Nau ol dispela man ol i save autim tok bilong em long ol lain Juda.

32 “Na ad  mipela i autim gutnius long yupela olsem. God i bin promis long ol tumbuna long em bai i salim man i kam bilong kisim bek yumi, 33 na ae  nau em i kirapim Jisas long matmat bilong em i ken inapim dispela promis long yumi ol lain pikinini bilong ol. Tok bilong dispela samting i stap long namba 2 song bilong Buk Song. Dispela tok i olsem,

‘Yu pikinini bilong mi.
Nau mi kamap papa bilong yu.’
34 God af  i kirapim em long matmat, na em i no inap i go bek long matmat moa na i sting. Em i olsem God i bin tok, ‘Bai mi mekim gut long yupela na givim ol gutpela samting long yupela, olsem bipo mi bin promis long King Devit. Na dispela samting bai i kamap tru olsem mi bin tok.’ 35 Na ag  i gat narapela tok tu i stap long buk bilong God. Em i olsem, ‘Bai yu no larim man yu bin makim bilong mekim wok bilong yu i sting long matmat.’ 36 Yumi ah  save, long taim Devit i stap long graun, em i bin bihainim laik bilong God. Na bihain em i dai na ol i planim em long matmat bilong ol tumbuna bilong en, na bodi bilong en i sting. 37 Tasol dispela man God i kirapim long matmat, bodi bilong en i no sting. 38 Olsem ai  na, ol brata, mipela i autim tok long yupela olsem. Yupela i ken save gut, dispela man em i kam bilong lusim ol sin bilong yupela. 39 Lo aj  bilong Moses i no inap long lusim sin bilong yupela na kolim yupela stretpela man. Tasol dispela man em i save lusim olgeta sin bilong olgeta man i bilip long em, na em i kolim ol i stretpela man. 40 Olsem ak  na yupela lukaut. Nogut dispela samting bipo ol profet i bin tok long en, em i kam long yupela. Ol i bin tok olsem, 41 ‘Yupela al  man bilong tok bilas, yupela lukluk, na bai yupela i kirap nogut na bai yupela i bagarap. Mi bai mekim narakain samting i kamap namel long yupela. Na sapos wanpela man i tokim yupela long dispela samting mi laik mekim, bai yupela i no inap bilipim.’”

42 Pol i autim tok pinis, orait em wantaim Barnabas i laik wokabaut i go ausait, na ol manmeri i tokim tupela olsem, “Long dispela de Sabat i laik kamap, yutupela i mas kam bek na autim sampela tok moa long mipela long ol dispela samting.” 43 Na am  ol i lusim haus lotu na i go ausait, na planti Juda wantaim planti manmeri bilong ol arapela lain i bihainim pasin bilong lotu bilong ol Juda, ol i bihainim Pol wantaim Barnabas. Na tupela i givim tok long ol na kirapim tingting bilong ol long ol i mas bihainim laik bilong God na i stap strong long marimari bilong en.

44 Long de Sabat bihain, klostu olgeta manmeri bilong dispela taun ol i kam bung bilong harim Pol tupela Barnabas i autim tok bilong God. 45 Tasol an  taim ol Juda i lukim dispela bikpela lain manmeri, bel bilong ol i nogut tru. Na ol i wok long daunim tok bilong Pol, na ol i tok bilas long em. 46 Olsem ao  na Pol tupela Barnabas i tokaut strong long ol olsem, “Tru, mitupela i mas givim tok bilong God long yupela Juda pastaim. Tasol yupela i givim baksait long dispela tok, na i olsem yupela yet i tok, ‘Mipela i no inap long kisim laip i stap gut oltaim.’ Olsem na yupela harim. Nau mitupela i no ken autim tok moa long yupela. Mitupela bai i autim tok long ol arapela lain, 47 long ap  wanem, Bikpela i tokim mipela olsem, ‘Mi mekim yu i kamap olsem lait bilong olgeta kantri, na bai yu helpim ol manmeri long olgeta hap bilong graun, na bai mi kisim bek ol.’”

48 Ol aq  manmeri bilong ol arapela lain i harim dispela tok, na bel bilong ol i gutpela tru. Ol i amamas long tok bilong Bikpela. Na olgeta manmeri God i bin makim bilong kisim laip i stap gut oltaim, dispela ol manmeri i bilip. 49 Na ol i kisim tok bilong Bikpela i go nabaut long olgeta hap bilong dispela distrik. 50 Tasol ar  ol Juda i kirapim bel bilong ol meri i gat biknem na i save bihainim pasin bilong lotu bilong ol, na ol i kirapim bel bilong ol hetman bilong dispela taun, na ol manmeri bilong taun i stat long mekim nogut long Pol tupela Barnabas. Na ol i rausim tupela long dispela distrik. 51 Olsem as  na tupela i rausim pipia graun i stap long lek bilong tupela, bai ol manmeri i ken save ol i gat asua long dispela pasin bilong ol. Na tupela i lusim Antiok na i go long taun Aikoniam. 52 Tasol at  Holi Spirit i pulap long ol manmeri bilong Antiok i bilip long Jisas, na ol i amamas tru.

Copyright information for `TPI