Acts 15

Bikpela bung bilong sios i kamap long Jerusalem

Orait a  sampela man bilong Judia i kam daun long Antiok na ol i skulim ol Kristen olsem, “Sapos yupela i no bihainim pasin bilong Moses na ol i no katim skin bilong yupela, orait God bai i no inap kisim bek yupela.” Pol b  tupela Barnabas i harim tok ol dispela man i mekim, na tupela i kirapim bikpela tok pait wantaim ol, na ol i paitim toktok moa yet long dispela samting. Olsem na ol Kristen i makim Pol na Barnabas wantaim ol arapela man bilong i go long Jerusalem na stretim tok wantaim ol aposel na ol hetman bilong sios.

Ol Kristen i salim ol i go, na ol i wokabaut i go namel long distrik Fonisia na Samaria. Ol i wok long toksave long ol Kristen bilong dispela tupela distrik, long God i bin tanim bel bilong ol manmeri bilong ol arapela lain. Ol Kristen i harim dispela tok na ol i belgut tru.

Ol c  i go kamap long Jerusalem, na olgeta manmeri bilong sios wantaim ol aposel na hetman ol i gude tru long ol. Na Pol tupela Barnabas i tokim ol long olgeta samting God i bin mekim long han bilong tupela. Tasol sampela Kristen bilong lain bilong ol Farisi ol i kirap na ol i tok olsem, “Sapos ol man bilong ol arapela lain i laik kam insait long lain bilong yumi, orait yupela i mas katim skin bilong ol,
15.5Lukim tok i stap long Filipai 3.2.
na yupela i mas tokim ol long ol i mas bihainim lo bilong Moses.”

Orait na ol aposel na ol hetman ol i bung bilong stretim dispela tok. Ol e  i mekim planti toktok pinis, na Pita i sanap na i tokim ol olsem, “Ol brata, yupela i save, bipo God i tilim wok long yumi, na em i makim mi bilong givim gutnius long ol arapela lain, bai ol i ken harim na bilip. God f  i save long bel bilong olgeta manmeri, na em i givim Holi Spirit long ol, wankain olsem em i bin givim long yumi. Long dispela pasin em i soim yumi olsem, bel bilong en i amamas long kisim ol. Em g  i no mekim wanpela pasin long yumi na narapela pasin long ol. Nogat. Ol i bilip long em, na long rot bilong dispela bilip tasol em i mekim ol i kamap klin long ai bilong en. 10 Olsem h  na bilong wanem yupela i laik traim God nau? Yupela i no ken pasim dispela hevipela samting long sol bilong ol Kristen. Bipo ol tumbuna bilong yumi na yumi tu i no inap long karim dispela hevi. 11 Tasol i  yumi bilip olsem, long marimari bilong Bikpela Jisas, God bai i kisim bek yumi, olsem em i kisim bek ol dispela man tu.”

12 Pita j  i tok olsem, orait ol man i kibung i stap, ol i no mekim wanpela tok. Ol i putim yau long tok bilong Barnabas wantaim Pol. Na tupela i autim tok bilong olkain mirakel God i bin wokim long han bilong tupela namel long ol manmeri bilong ol arapela lain.

13 Tupela k  i tok pinis, orait Jems i tok olsem, “Ol brata, yupela harim tok bilong mi. 14 Saimon l  i tokim yupela pinis long namba wan taim God i kam long ol man bilong ol arapela lain, bilong kisim ol lain manmeri bilong ol na mekim ol i kamap lain bilong em yet. 15 Na tok bilong ol profet tu em i wankain. Ol i bin raitim tok olsem, 16 ‘Bikpela m  i tok, “Lain bilong Devit i olsem wanpela haus sel i pundaun pinis. Tasol bihain bai mi kam bek, na bai mi sanapim gen. Ol samting bilong dispela haus i bagarap, em bai mi wokim nupela gen, na bai mi sanapim gen dispela haus. 17 Olsem na bai ol arapela manmeri i ken wok long painim mi Bikpela. Em olgeta manmeri bilong ol arapela lain, mi makim ol pinis bilong mi yet.” Dispela em i tok bilong Bikpela. Bipo tru em i bin tok long ol dispela samting bai i kamap.’

19 “Olsem na tingting bilong mi em i olsem. Yumi no ken givim hevi long ol dispela man bilong ol arapela lain i bin tanim bel i go long God. Nogat. 20 Mobeta n  yumi raitim pas i go long ol, na tokim ol olsem, ol i no ken kisim kaikai samting ol man i bin ofaim long ol giaman god na long dispela pasin em i kamap doti long ai bilong God. Na ol i no ken mekim ol kain kain pasin pamuk. Na ol i no ken kaikai abus ol man i pasim nek bilong en na kilim i dai, long wanem, ol i no ken kaikai abus i gat blut i stap yet long en. 21 Yumi o  save, long bipo yet na i kam inap long nau, long olgeta taun bilong ol arapela lain i gat ol man i save autim tok bilong Moses. Na long olgeta de Sabat ol i save ritim tok bilong em insait long ol haus lotu.”
15.21Ol Juda i no save stap long graun bilong Israel tasol. Nogat. Longtaim pinis ol i go i stap nabaut long olgeta kantri i stap long dispela hap bilong graun, na ol i gat ol haus lotu bilong ol i stap long ol taun i stap long dispela hap. Lukim Aposel 2.5-11. Olsem na ol manmeri bilong ol dispela taun i harim pinis tok bilong planti hap bilong lo bilong Moses.


Ol i salim pas i go long ol Kristen bilong ol arapela lain

22 Orait ol aposel na ol hetman wantaim olgeta manmeri bilong sios ol i pasim tok, na ol i makim tupela man bilong ol. Wanpela em Judas, em i gat narapela nem Barsabas, na narapela em Sailas. Tupela i stap lida namel long ol Kristen. Na ol i salim tupela i go long taun Antiok wantaim Pol na Barnabas. 23 Long han bilong tupela ol i salim wanpela pas i gat tok olsem,

“Mipela aposel na mipela hetman, mipela ol brata bilong yupela, mipela i raitim dispela pas i go long yupela ol brata bilong ol arapela lain i stap long taun Antiok na long olgeta hap bilong provins Siria na Silisia. Gude tru ol brata.
24 Mipela q  i harim pinis olsem, sampela man bilong mipela i bin kam long yupela na mekim yupela i kirap nogut long toktok bilong ol. Na ol i wok long paulim tingting bilong yupela. Tasol mipela i no tokim ol long mekim olsem. 25 Mipela i harim tok long dispela samting i bin kamap, olsem na mipela i wanbel na mipela i pasim tok long makim tupela brata na salim tupela i kam long yupela, wantaim tupela brata mipela i save laikim tumas, em Barnabas na Pol. 26 Maski r  tupela inap tru long lusim laip bilong tupela, tupela i no pret long tokaut long nem bilong Jisas Krais, Bikpela bilong yumi. 27 Olsem na mipela i salim Judas tupela Sailas i kam long yupela, na tupela bai i givim dispela tok long yupela long maus bilong tupela yet. 28 Holi s  Spirit i stap wantaim mipela na mipela i pasim tok olsem, mipela i no laik putim planti hevi long yupela. Olsem na yupela i mas bihainim ol dispela pasin tasol. 29 Yupela t  i no ken kaikai abus ol i bin kilim bilong mekim ofa long ol giaman god. Na yupela i no ken kaikai abus i gat blut i stap yet long en, olsem na yupela i no ken kaikai abus ol man i bin pasim nek bilong en na kilim i dai. Na yupela i mas abrusim olkain pasin pamuk. Sapos yupela i lukaut gut na yupela i abrusim ol dispela pasin, em bai i gutpela. Em tasol tok bilong mipela. Yupela i ken i stap gut.”

30 Orait ol manmeri bilong sios i salim ol dispela man na ol i go daun long Antiok. Na long Antiok ol i bungim ol manmeri bilong sios na ol i givim dispela pas long ol. 31 Ol manmeri i ritim pinis, na ol i amamas long kisim dispela gutpela tok bilong strongim ol. 32 Judas u  wantaim Sailas tupela i profet. Olsem na tupela i givim planti gutpela tok long ol Kristen, na long dispela pasin tupela i strongim bel bilong ol. 33 Tupela i stap longtaim liklik long Antiok, na bihain ol Kristen i tok gutbai long tupela na salim tupela i go bek long ol man i bin salim tupela i kam.
15.33-34Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Tasol Sailas i senisim tingting na em i stap long Antiok.”
35 Na Pol wantaim Barnabas tupela i stap long Antiok. Tupela i wok wantaim planti arapela man long skulim ol manmeri long tok bilong God na long autim gutnius bilong Bikpela.

Pol na Barnabas i no stap wanbel

36 Sampela de i go pinis, orait Pol i tokim Barnabas olsem, “Mitupela i mas i go bek na lukim ol brata long olgeta taun, bipo mitupela i autim tok bilong Bikpela long ol. Olsem bai mitupela i ken save, ol i stap gut, o nogat.” 37 Orait w  Barnabas i laik kisim Jon, narapela nem bilong en Mak, i go wantaim tupela. 38 Tasol x  Pol i tok, “Dispela man bipo em i bin lusim mitupela long provins Pamfilia, na em i no laik i go wantaim mitupela long mekim wok, olsem na mitupela i no ken kisim em i go wantaim mitupela.” 39 Tupela i tok kros planti long dispela samting. Olsem na tupela i bruk na tupela i no moa wok wantaim. Barnabas i kisim Mak i go wantaim em, na tupela i kalap long wanpela sip na i go long ailan Saiprus. 40 Na Pol i kisim Sailas. Na taim tupela i laik i go, ol Kristen i tokim tupela olsem, “Marimari bilong Bikpela i ken i stap wantaim yutupela.” 41 Orait na tupela i wokabaut i go nabaut long provins Siria na Silisia, na Pol i wok long strongim ol manmeri bilong ol sios i stap long dispela hap.

Copyright information for `TPI