Acts 19

Pol i autim tok long Efesus

Long a  taim Apolos i stap long Korin, Pol i raun yet long ol ples i stap long ples maunten na bihain em i kam kamap long taun Efesus. Long Efesus em i bungim sampela disaipel na b  em i askim ol olsem, “Taim yupela i bilip, yupela i kisim Holi Spirit, o nogat?” Na ol i tok, “Nogat. Mipela i no harim tok long wanpela Holi Spirit i stap.” Na c  Pol i tokim ol olsem, “Olsem na yupela i kisim wanem kain baptais?” Na ol i tok, “Mipela i kisim baptais bilong Jon.”

Na d  Pol i tok olsem, “Bipo Jon i baptaisim ol manmeri, na em i tok, ‘Yupela i mas tanim bel na kisim baptais. Na yupela i mas bilip long dispela man i kam bihain long mi.’ Dispela man Jon i bin tok long em, em Jisas.” Ol i harim dispela tok, na ol i kisim baptais long nem bilong Bikpela Jisas. Na e  Pol i putim han antap long ol, na Holi Spirit i kam long ol, na ol i mekim tok long ol kain kain tok ples, na ol i autim tok olsem profet. Dispela lain i klostu inap 12-pela man olgeta.

Orait Pol i go insait long haus lotu bilong ol Juda na em i tokaut strong long gutnius. Em i toktok wantaim ol na em i kirapim tingting bilong ol long ol samting bilong kingdom bilong God. Em i mekim olsem inap tripela mun. Tasol f  sampela i pasim bel strong tumas na ol i no bilip. Na long ai bilong ol manmeri ol i tok nogut long Rot bilong Bikpela. Olsem na Pol wantaim ol lain i bilip long Jisas, ol i no i go moa long haus lotu bilong ol Juda. Long olgeta de Pol i save go autim tok insait long haus skul bilong Tiranus. 10 Em g  i mekim olsem i go inap tupela yia. Olsem na olgeta manmeri i stap long provins Esia ol i harim tok bilong Bikpela, em ol Juda na ol Grik wantaim.

Ol pikinini man bilong Skeva i laik rausim spirit nogut

11 Long h  han bilong Pol, God i wokim ol narakain narakain strongpela mirakel. 12 Ol i  manmeri i save putim ol hankisip na hap laplap samting long skin bilong Pol, na bihain ol i kisim ol dispela samting i go givim long ol sikman. Ol sikman i kisim, na sik bilong ol i pinis, na ol spirit nogut i lusim ol na i go.

13 Sampela j  Juda i save go nabaut na i wok bisnis long rausim ol spirit nogut. Sampela i traim long kolim nem bilong Bikpela Jisas na long dispela pasin ol i laik rausim ol spirit nogut long ol manmeri. Ol i save tok olsem, “Long nem bilong dispela Jisas, Pol i save autim tok bilong en, mi tok strong tumas long yupela i mas i go.” 14 Ol 7-pela pikinini man bilong wanpela bikpris bilong ol Juda, nem bilong en Skeva, ol i save mekim dispela kain tok long ol spirit nogut. 15 Na k  wanpela de ol i mekim dispela tok na spirit nogut i bekim tok bilong ol olsem, “Mi save long Jisas na mi save long Pol. Tasol yupela i husat tru?” 16 Na dispela man spirit nogut i stap long en, em i kalap long ol, na i paitim ol na i winim ol tru. Em i bagarapim skin bilong ol nogut tru, na i brukim klos bilong ol. Olsem na ol i lusim dispela haus na i ranawe skin nating. 17 Olgeta l  Juda wantaim olgeta Grik i stap long Efesus ol i harim tok long dispela samting i bin kamap, na bikpela pret i kamap long ol. Na ol i litimapim nem bilong Bikpela Jisas. 18 Planti manmeri i bilip pinis, ol i kam na long ai bilong ol arapela manmeri, ol i autim olgeta pasin nogut bipo ol i bin mekim. 19 Na planti manmeri i bin wokim ol kain kain marila samting, ol i bungim ol buk bilong ol i gat tok long pasin bilong wokim ol dispela samting, na ol i kukim long paia long ai bilong olgeta manmeri. Ol i kaunim pe bilong olgeta dispela buk, na em inap 50,000 mani silva. 20 Long m  dispela pasin tok bilong Bikpela i wok strong long ol manmeri, na i kamap strong long laip bilong ol. Na ol i raun na autim tok long planti hap.

Ol Efesus i singaut nogut long Pol

21 Wok n  i kamap strong pinis long Efesus, orait Holi Spirit i stiaim tingting bilong Pol, na Pol i pasim tok long em i laik wokabaut i go long provins Masedonia na Akaia na bihain em i laik i go long Jerusalem. Em i tok olsem, “Mi go lukim ol dispela hap pinis, orait bihain mi mas i go lukim Rom tu.” 22 Na o  em i salim tupela man i save helpim em, em Timoti wantaim Erastus, na tupela i go paslain long em long Masedonia. Tasol Pol yet i stap longpela taim liklik long provins Esia.

23 Long p  dispela taim sampela man i birua long Rot bilong Bikpela na ol i kirapim bikpela tok pait. 24 Wanpela q  man i stap, nem bilong en Demitrius, em i man bilong wokim ol samting long silva. Em i gat bisnis bilong wokim ol liklik piksa bilong haus lotu bilong god meri Artemis long silva. Em i givim planti wok long ol man i save wokim ol samting long silva na ol i kisim bikpela mani. 25 Orait Demitrius i bungim ol dispela man, wantaim ol man i save wokim ol arapela kain samting, na em i tokim ol olsem, “Ol wanwok, yupela i save, gutpela pe bilong yumi em i save kamap long wok bisnis yumi save mekim. 26 Na r  dispela man Pol em i save pulim bikpela lain manmeri na i paulim tingting bilong ol, olsem yupela i lukim na harim pinis. Na em i no mekim dispela pasin long taun Efesus tasol. Nogat. Klostu em inapim olgeta hap bilong provins Esia. Em i save tok, ‘Ol god yumi wokim long han, ol i no god tru.’ 27 Dispela tok bilong Pol em inap bagarapim nem bilong wok bisnis bilong yumi. Na narapela samting moa i olsem.Tok bilong en em inap mekim haus lotu bilong bikpela god meri Artemis i kamap olsem samting nating long tingting bilong ol manmeri. Pastaim olgeta manmeri bilong provins Esia na bilong olgeta hap bilong graun i save lotu long dispela god meri. Tasol tok bilong Pol i laik bagarapim biknem bilong em.”

28 Ol man i harim dispela tok, na ol i belhat tru. Na ol i singaut strong olsem, “Artemis bilong yumi Efesus em i nambawan tru.” 29 Olsem s  na bikpela singaut moa i kamap long dispela taun, na olgeta manmeri i bikmaus nabaut. Ol i kirap wantaim na i ran i go long ples kibung. Ol i pulim Gaius wantaim Aristarkus i go wantaim ol, em tupela man bilong Masedonia i save wokabaut i go raun wantaim Pol. 30 Pol yet i laik i go namel long ol manmeri, tasol ol Kristen i pasim em. 31 Na t  tu, sampela gavman bilong Esia ol i pren bilong Pol, na ol i salim tok long em. Ol i tok strong long em i no ken i go insait long ples kibung.

32 Dispela bikpela lain manmeri, tingting bilong ol i paul nabaut. Ol i wok long singaut nabaut na mekim ol narapela narapela tok. Na planti manmeri i no save long wanem as tru ol i kam bung. 33 Ol Juda i subim Aleksander i go sanap long ai bilong ol manmeri, na sampela man i lukim na ol i ting em i as bilong trabel.
19.33Tok Grik i no klia tumas long dispela hap.
Na Aleksander i laik bekim tok bilong ol manmeri na em i mekim nais long han bai ol i pasim maus.
34 Tasol ol i luksave long em, na ol i save, em i man bilong lain Juda. Olsem na olgeta manmeri i bikmaus wantaim na i singaut strong moa olsem, “Artemis bilong yumi Efesus em i nambawan tru.” Ol i wok long singaut olsem tasol i go inap tupela aua.

35 Bihain kuskus bilong taun Efesus i sarapim ol manmeri, na em i tokim ol olsem, “Yupela man bilong Efesus, harim. Wanem man i no save olsem Efesus em i taun bilong lukautim haus lotu bilong bikpela god meri Artemis, na bilong lukautim dispela ston tambu i bin pundaun long heven? 36 I no gat man inap long sakim dispela tok. Olsem na yupela i mas sarap. Yupela i no ken hariap tumas na mekim wanpela samting. 37 Yupela i bin bringim dispela tupela man i kam. Tasol tupela i no bin stilim samting bilong haus lotu bilong yumi. Na tupela i no bin tok bilas long god meri bilong yumi. 38 Sapos Demitrius wantaim ol wokman bilong en i gat tok long wanpela man, orait i gat taim bilong harim kot. Na ol namba wan gavman i stap. Ol i mas stretim tok bilong ol long kot. 39 Na sapos yupela i gat sampela tok moa, orait yupela i mas stretim long kibung long taim bilong kibung stret. 40 Olsem na harim. Sapos ol ofisa bilong gavman i harim tok long ol samting yumi bin mekim nau, orait ol inap tru long kotim yumi na tok long yumi laik kirapim bikpela trabel. I no gat as tru bilong dispela pasin yumi bin mekim. Na sapos ol i askim yumi bilong wanem yumi bin kam bung na singaut na bikmaus nabaut, yumi bai i no inap bekim wanpela tok.” 41 Kuskus i tok pinis, na em i salim ol manmeri i go.

Copyright information for `TPI